Viata Mantuitorului , prezenta in patru Evanghelii

Autorii :

1. Matei , 2. Marcu,  3.Luca ,4.Ioan  Ordinea lor este dupa anul posibil in care au fost scrise

Trebuie tinut cont de sursa de inspiratie avuta de autorii,

Matei si Ioan au fost ucenici alesi de Iisus, deci au relatat ce au auzit, vazut , si au complectat ce nu cunosteau direct , pentru a face de cunoscut cititorilor ce au considerat esential sa fie cunoscut despre viata si lucrarea Mantuitorului,

Marcu si Luca nu au fost ucenici alesi , ce au scris din ce au auzit relatat de catre altii

Pasul 1,

a) Note introductive :

Marcu 1:1, Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Luca 1:1-4

1 Fiindcă mulţi s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunţită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi,

2 după cum ni le-au încredinţat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început şi au ajuns slujitori ai Cuvântului,

3 am găsit şi eu cu cale, preaalesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu de-amănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârşia lor, să ţi le scriu în şir unele după altele,

4 ca să poţi cunoaşte astfel temeinicia învăţăturilor pe care le-ai primit prin viu grai.

Ioan 1:1-18

1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.

2 El era la început cu Dumnezeu.

3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.

5 Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.

6 A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan.

7 El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.

8 Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.

9 Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume.

10 El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.

11 A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.

12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;

13 născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

14 Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. –

15 Ioan a mărturisit despre El, când a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: „Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine”. –

16 Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har;

17 căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.

18 Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”

b) Genealogia lui Iisus Cristos

Ioan 1:1-5

1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.

2 El era la început cu Dumnezeu.

3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.

5 Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.

Matei 1:1-17

1 Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

2 Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi fraţii lui;

3 Iuda a născut pe Fares şi Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram;

4 Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon;

5 Salmon a născut pe Boaz, din Rahab; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese;

6 Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon, din văduva lui Urie;

7 Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa;

8 Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia;

9 Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Ezechia;

10 Ezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia;

11 Iosia a născut pe Iehonia şi fraţii lui, pe vremea strămutării în Babilon.

12 După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel;

13 Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor;

14 Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud;

15 Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov;

16 Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus, care Se cheamă Hristos.

17 Deci de la Avraam până la David sunt paisprezece neamuri de toate; de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece neamuri; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.

Luca 3:23-38

23 Isus avea aproape treizeci de ani când a început să înveţe pe norod; şi era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli,

24 fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif,

25 fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,

26 fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda,

27 fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri,

28 fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er,

29 fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi,

30 fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim,

31 fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David,

32 fiul lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason,

33 fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda,

34 fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor,

35 fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala,

36 fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh,

37 fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan,

38 fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.

- daca in urma citirii acestor texte ai vreun gand , o meditatie , te rog sa-l scrii ,ca comentariu

- daca citirea acestor texte ti-a aprins dorinta sa ne rugam pentru ceva ce reiese din texte te rog sa scrii ,ca comentariu

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"

Email me when people reply –

Replies

 • Ioan 1:1-18, Traducerea Catolica explica :
  I. PROLOG

  Capitolul 1
  1 La început era Cuvântul
  şi Cuvântul era la (a) Dumnezeu
  şi Cuvântul era Dumnezeu (b).
  2 Acesta era la început la Dumnezeu.
  3 Toate au luat fiinţă prin el
  şi fără el nu a luat fiinţă
  nimic din ceea ce există (c).
  4 În el era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor,
  5 iar lumina în întuneric luminează,
  dar întunericul nu a cuprins-o (d).
  6 A venit un om, trimis de Dumnezeu,
  al cărui nume era Ioan.
  7 Acesta a venit spre mărturie,
  ca să dea mărturie despre lumină,
  pentru ca toţi să creadă prin el.
  8 Nu era el lumina,
  ci a venit să dea mărturie despre lumină.
  9 [Cuvântul] era lumina adevărată (e)
  care, venind în lume, luminează pe orice om.
  10 Era în lume
  şi lumea a luat fiinţă prin el,
  dar lumea nu l-a cunoscut.
  11 A venit la ai săi (f),
  dar ai săi nu l-au primit.
  12 Însă celor care l-au primit,
  celor care cred în numele lui
  le-a dat puterea
  de a deveni copii (g) ai lui Dumnezeu,
  13 care nu din sânge,
  nici din voinţa trupului,
  nici din voinţa bărbatului (h),
  ci din Dumnezeu s-au născut.
  14 Şi Cuvântul s-a făcut trup
  şi a locuit între noi,
  iar noi am văzut gloria lui,
  glorie ca a unicului născut din Tatăl,
  plin de har şi de adevăr.
  15 Ioan a dat mărturie despre el şi a strigat:
  "Acesta era cel despre care v-am spus:
  Cel care vine după mine a ajuns înaintea mea
  pentru că era mai înainte de mine".
  16 Într-adevăr, noi toţi am primit
  din plinătatea lui
  har după (i) har.
  17 Pentru că Legea a fost dată prin Moise,
  harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos.
  18 Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu;
  Fiul (j), care este spre pieptul Tatălui (k),
  el l-a revelat.


  a În greacă, prepoziţia pros indică direcţia unei mişcări. De aceea, mulţi exegeţi propun: şi Cuvântul era (orientat, îndreptat în mod dinamic) spre Dumnezeu (TOB, NAB). Alţii înţeleg prepoziţia în sensul de "a fi în comuniune cu" (BJ, RSV, TEV). Biblia lui Şerban Cantacuzino de la 1688 traduce: Şi Cuvântul era către Dumnezeu.
  b Ordinea cuvintelor în manuscrisul grec este: Dumnezeu era Cuvântul. Deoarece "Dumnezeu" este fără articol, după gramatica limbii greceşti este nume predicativ, iar "Cuvântul", cu articol, este subiect. Prin această afirmaţie nu se intenţionează identificarea "Cuvântului" cu "Dumnezeu", ci se indică natura divină a "Cuvântului".
  c După manuscrisele cele mai vechi şi mărturiile primilor sfinţi părinţi, v. 3 şi 4 ar fi: 3 Toate prin el au luat fiinţă şi fără el nu a luat fiinţă nimic. Ceea ce a luat fiinţă 4 în el era viaţa... Această împărţire este acceptată de multe traduceri moderne (BJ, NAB). Este preferată şi de UBS. Întrucât această variantă prezintă dificultăţi de interpretare teologică, cu NVg, RSV, TOB, TEV etc., menţinem varianta tradiţională.
  d Majoritatea exegeţilor aleg sensul adversativ al verbului katalambano = a cuprinde, a lua în stăpânire - atât din motiv semantic, cât şi teologic.
  e Lit.: Era adevărata lumină. Deoarece propoziţia nu are un subiect şi pentru a evita confuzia, introducem "Cuvântul", aşa cum fac: BJ, RSV, NAB, TOB. Alţii, pentru a evita ambiguitatea, traduc: Lumina cea adevărată, care luminează pe orice om, venea în lume.
  f Lit.: la cele proprii. În limbaj biblic, expresia se poate referi sau la poporul lui Israel care este proprietatea lui Dumnezeu, sau la ţara făgăduită, pământul pe care Dumnezeu îl dă poporului său.
  g Termenul grec folosit aici pentru a-i desemna pe cei care cred - teknon - este diferit de cel folosit, în Evanghelia după sfântul Ioan, pentru a indica filiaţiunea transcendentă şi proprie numai lui Isus - hyios.
  h Cele trei elemente enumerate de Ioan nu au un sens depreciativ, ci se referă doar la modul natural de a fi al omului. A deveni "copil al lui Dumnezeu" este numai darul lui Dumnezeu, întrucât nici unul dintre elementele care intervin în procrearea umană nu are, în acest sens, nici cel mai mic rol: nici sângele - femeia; nici voinţa trupului - sexualitatea; nici voinţa bărbatului - decizia de a avea un fiu.
  i Prepoziţia greacă anti poate însemna: 1) corespondenţă: har pentru har, adică harul creştinilor ar corespunde harului lui Cristos; 2) acumulare: har peste har; 3) substituire: har în locul harului, idee susţinută de sfinţii părinţi care interpretează substituirea Legii lui Moise cu evanghelia lui Cristos.
  j Multe manuscrise prezintă varianta: Dumnezeu unicul născut, dar poate fi considerată prea elaborată din punct de vedere teologic.
  k Expresie care indică intimitatea de iubire dintre Tatăl şi Fiul, într-un context de revelare: Fiul ni-l revelează pe Tatăl în intimitatea divină, absolut inaccesibilă oamenilor.
 • Ioan 1:1-18, Noua Traducere in Limba Romana , explica :
  Cuvântul a devenit trup

  1 La început era Cuvântul[a], şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 2 El era la început cu Dumnezeu. 3 Toate au fost făcute prin El şi nici un lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El. 4 În El era viaţa[b], şi viaţa era lumina oamenilor.[c] 5 Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a învins-o[d].

  6 Era un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. 7 El a venit ca martor ca să depună mărturie despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. 8 Nu el era Lumina, ci el a venit ca să depună mărturie despre Lumină. 9 Lumina adevărată, Care îl luminează pe orice om, venea în lume.[e] 10 El era în lume şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. 11 A venit la ceea ce era a Lui, dar ai Săi nu L-au primit. 12 Însă tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul[f] să devină copii ai lui Dumnezeu, 13 născuţi nu din sânge[g], nici din voia firii, nici din voia vreunui om,[h] ci din Dumnezeu.

  14 Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit[i] printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a Singurului născut din Tatăl[j], plin de har şi de adevăr.

  15 Ioan depunea mărturie despre El şi striga: „Acesta este Cel despre Care spuneam: «Cel Ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine!»“ 16 Fiindcă noi toţi am primit din plinătatea Lui şi[k] har după har. 17 Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos. 18 Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul născut, El Însuşi Dumnezeu[l], Cel Care este în sânul[m] Tatălui, El L-a făcut cunoscut.


  a) Ioan 1:1 Sau: Cuvântul era
  b) Ioan 1:4 Cele mai timpurii mss nu au semn de punctuaţie, iar cele mai târzii conţin: Toate au fost făcute prin El şi nici un lucru n-a fost făcut fără El. Ceea ce a fost făcut (a venit în existenţă) 4 în El era viaţa
  c) Ioan 1:4 Posibil o aluzie la Ps. 36:9
  d) Ioan 1:5 Probabil o ambiguitate intenţionată, deoarece expresia se poate traduce şi: dar întunericul n-a înţeles-o
  e) Ioan 1:9 Sau: Aceasta era adevărata Lumină care îl luminează pe orice om venind în lume.
  f) Ioan 1:12 Sau: puterea
  g) Ioan 1:13 Substantivul grecesc este un plural, având sensul aici de născuţi nu din părinţi naturali (sau: pe cale naturală)
  h) Ioan 1:13 Sau: născuţi nu din părinţi naturali, nici din dorinţă omenească, nici din hotărârea unui bărbat
  i)Ioan 1:14 Sensul termenului grecesc este acela de şi-a întins cort, făcând trimitere la Ex. 25:8; 40:34-35, în ideea că acea prezenţă a lui Dumnezeu în mijlocul poporului prin mijlocirea Cortului şi acea slavă a lui Dumnezeu care a umplut atunci Cortul este acum printre oameni în persoana Cuvântului întrupat
  j) Ioan 1:14 Sau: o slavă ca a Singurului şi Unicului, care a venit de la Tatăl; termenul grecesc pentru singurul este tradus adesea cu singurul născut, însă are şi sensul de singurul de un anumit fel, arătând astfel unicitatea
  k) Ioan 1:16 Sau: adică
  L) Ioan 1:18 Cf. celor mai timpurii şi mai importante mss; sau: Singurul Dumnezeu; sau: Singurul şi unicul Dumnezeu; vezi şi nota precedentă. Cele mai multe mss conţin: Singurul Fiu
  m) Ioan 1:18 Expresie ce arată o relaţie foarte apropiată sau locul de cinste pe care-l ocupă o persoană în relaţie cu alta; vezi şi 13:23
 • Ioan 1:1-18, Traducerea Bartolomeu Anania explica :
  Ioan 1:1" Întru'nceput" - Întru dimensiunea interioară – nemărginită şi supratemporală – a lui Dumnezeu; în veşnicie; înainte de facerea lumii; anterior oricărei creaţii; „mai'nainte de toţi vecii".
  Ioan 1:1 " ...era Cuvântul" - Traducerea grecescului Logos şi latinescului Verbum. În filosofia elenă: puterea creatoare a lui Dumnezeu; raţiunea de a exista a oricărui lucru. În revelaţia ioanică: Fiul, a doua persoană a Sfintei Treimi.
  Ioan 1:1 "....Cuvântul era la Dumnezeu" - Împreună cu – şi cu faţa spre – Dumnezeu; pros e o prepoziţie dinamică, sugerând nu numai imediata vecinătate, dar şi mişcarea perpetuă, comuniantă, a Fiului către Tatăl.
  Ioan 1:2 " ..dintru'nceput la Dumnezeu;" - Dacă în primul verset prepoziţia en traduce relaţia Logosului cu eternitatea, aici ea schimbă perspectiva şi introduce relaţia Lui cu timpul, pregătind astfel versetul următor; Cuvântul participă nemijlocit la naşterea timpului prin actul creaţiei, dar El era şi rămâne anterior acesteia. (De altfel, „dintru" este opţiunea traducătorilor Bibliei din 1688).
  Ioan 1:4 "..viaţa era lumina oamenilor" - Logosul ca sălaş şi izvor al vieţii. În limbajul ioanic, cuvântul „viaţă" (folosit de 36 de ori) nu înseamnă niciodată mod de existenţă biologică, ci viaţa reală, viaţa adevărată, modalitatea omului de a exista în Dumnezeu.
  Ioan 1:5 " ...întunericul nu a cuprins-o" - Succesiunea: Dumnezeu-Cuvânt-creaţie-viaţă-lumină-om-întuneric, termeni fundamentali în teologia lui Ioan. Prin dinamica întrupării, Cuvântul pătrunde în imperiul răului din lume (agresiv, „cuprinzător") şi rămâne victorios (vezi 1 In 2, 8).
  Ioan 1:6"..numele lui era Ioan" - S'a observat că Prologul Evangheliei după Ioan (versetele 1-18) are o construcţie simfonică; autorul introduce o temă, o părăseşte, o reintroduce şi o dezvoltă contrapunctic în strânsă conexiune cu celelalte. În cazul de faţă, Ioan Botezătorul.
  Ioan 1:13 "...ci de la Dumnezeu s'au născut." - Cei ce devin fii ai lui Dumnezeu I se asimilează Cuvântului, Care S'a întrupat din fecioară fără bărbat.
  Ioan 1:15 "...fiindcă mai înainte de mine era" - Profeţie: Cel ce-mi urmează în timp m'a depăşit în devenire prin aceea că El S'a născut în eternitate.
  Ioan 1:16 "..noi toţi am primit şi har pentru har" - În alte traduceri: har peste har; har după har. Harul pe care-l primim de la Iisus Hristos îi corespunde celui ce este şi rămâne în El, ca noutate faţă de Legea Veche (vezi şi versetul următor).
 • Matei 1:1-17, Traducerea Catolica explica :
  Matei 1:2" Abraham l-a născut pe Isaac," - Verbul grec gennao folosit în această genealogie înseamnă: 1) naştere naturală directă ("Abraham l-a născut pe Isaac"); 2) naştere indirectă ("Iosia l-a născut pe Iehonia": Iosia era bunicul lui Iehonia); 3) succesiunea la tron, care implică transmiterea drepturilor regale şi a promisiunilor mesianice.
  Matei 1:3 " ...pe Zara din Tamar " - Menţionarea celor patru femei (Tamar, Rahab, Rut şi Batşeba, soţia lui Urie) este un fapt neobişnuit în genealogiile iudaice. Aceste patru femei (străine sau păcătoase) fuseseră deja reabilitate de către tradiţia iudaică ce atribuie lui Dumnezeu iniţiativa lor pusă în slujba vieţii sau a continuităţii descendenţei.
  Matei 1:7 "..Abía l-a născut pe Asaf " - Cu siguranţă este vorba de Asa, (1Cr 3,10-14), regele Iudeii şi nu de Asaf (1Cr 9,15), care era un psalmist din timpul lui David.
  Matei 1:10 "..Manase l-a născut pe Amos " - Multe manuscrise şi unele traduceri româneşti au: Amon.
  Matei 1:16 " ,,,soţul Mariei ," - Unele manuscrise au: Iosif, cu care era logodită fecioara Maria, care l-a născut pe Isus.
  Matei 1:17 " ...paisprezece generaţii " - Lista genealogică este împărţită în trei secţiuni care reprezintă cele trei faze ale istoriei biblice. Primele două depind de izvoarele biblice luate din versiunea greacă a VT, cu unele inexactităţi şi lacune, şi scot în evidenţă preocuparea juridică a evreilor. Numele din secţiunea a treia sunt luate din registrele de familie care erau bine îngrijite după exilul babilonian (Esd 7,5).
 • in traducerea Bartolomeu Anania , Matei 1:1-17 , difera :
  Matei 1:1 " Cartea naşterii lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam."
  - si se explica : În textul de faţă, cuvântul grecesc génesis înseamnă şi arbore genealogic, şi naştere. Capitolul le cuprinde pe amândouă, dar centrul naraţiei este naşterea lui Hristos.
  Matei 1:16 "bărbatul Mariei" este explicat : Soţ legal, menit s'o reprezinte atât pe ea cât şi pe Fiul ei în faţa autorităţilor şi a societăţii.
 • de comparat si cu Noua Traducere in Limba Romana
  Matei 1:1-17
  "Cartea genealogiei lui Isus Cristos

  1 Cartea genealogiei lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

  2 Lui Avraam i s-a născut Isaac,

  lui Isaac i s-a născut Iacov,

  lui Iacov i s-au născut Iuda şi fraţii acestuia,

  3 lui Iuda i s-au născut Pereţ şi Zerah, mama lor fiind Tamar,

  lui Pereţ i s-a născut Heţron,

  lui Heţron i s-a născut Ram,

  4 lui Ram i s-a născut Aminadab,

  lui Aminadab i s-a născut Nahşon,

  lui Nahşon i s-a născut Salmon,

  5 lui Salmon i s-a născut Boaz, mama acestuia fiind Rahab,

  lui Boaz i s-a născut Obed, mama acestuia fiind Rut,

  lui Obed i s-a născut Işai, 6 iar lui Işai i s-a născut regele David.

  Lui David i s-a născut Solomon, a cărui mamă fusese înainte soţia lui Urie,

  7 lui Solomon i s-a născut Roboam,

  lui Roboam i s-a născut Abia,

  lui Abia i s-a născut Asa,

  8 lui Asa i s-a născut Iehoşafat,

  lui Iehoşafat i s-a născut Iehoram,

  lui Iehoram i s-a născut Uzia,

  9 lui Uzia i s-a născut Iotam,

  lui Iotam i s-a născut Ahaz,

  lui Ahaz i s-a născut Ezechia,

  10 lui Ezechia i s-a născut Manase,

  lui Manase i s-a născut Amon,

  lui Amon i s-a născut Iosia,

  11 iar lui Iosia i s-a născut Iehonia şi fraţii acestuia, pe vremea exilului în Babilon.

  12 După exilul în Babilon,

  lui Iehonia i s-a născut Şealtiel,

  lui Şealtiel i s-a născut Zerub-Babel,

  13 lui Zerub-Babel i s-a născut Abiud,

  lui Abiud i s-a născut Eliachim,

  lui Eliachim i s-a născut Azor,

  14 lui Azor i s-a născut Ţadok,

  lui Ţadok i s-a născut Achim,

  lui Achim i s-a născut Eliud,

  15 lui Eliud i s-a născut Elazar,

  lui Elazar i s-a născut Mattan,

  lui Mattan i s-a născut Iacov,

  16 iar lui Iacov i s-a născut Iosif, soţul Mariei, din care s-a născut Isus, Cel Care este numit Cristos[a].

  17 Aşadar, de la Avraam până la David sunt în total paisprezece generaţii, de la David până la exilul în Babilon sunt paisprezece generaţii, iar de la exilul în Babilon până la Cristos sunt paisprezece generaţii.[b]

  footnotes :
  a) Matei 1:16 Sau: Mesia; atât Cristos (greacă), cât şi Mesia (ebraică şi aramaică) înseamnă Cel care este uns; peste tot în carte
  b) Matei 1:17 În genealogiile biblice, unele nume, care nu sunt atât de importante, sunt omise fie pentru a relaţiona un anume individ în mod direct la un strămoş important, fie pentru a obţine numărul dorit, care de multe ori este un multiplu de şapte, așa cum este în acest text
 • "Iisus Cristos, fiul lui David" o titulatura data de Matei, pe care o regasim si in Matei 12:23, "Toate noroadele, mirate, ziceau: "Nu cumva este acesta Fiul lui David?" , fapt care ne da de inteles ca atunci era astepta venirea "Fiului lui David" in calitate de Mesia, Eliberator, Izbavitor, si sa inceapa domnia Israelului
  - in Matei 15:22, vedem :"Si iata ca o femeie canaanita a venit din tinuturile acelea si a inceput sa strige catre El: "Ai mila de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este muncita rau de un drac." , fapt care ne arata ca si strainii stiau ca "Iisus este Fiul lui David"
  - cand a intrat Iisus in Ierusalim , triumfator, multimea striga dupa cu arata Matei 21:9 " Noroadele care mergeau inaintea lui Isus si cele ce veneau in urma, strigau: "Osana, Fiul lui David! Binecuvantat este Cel ce vine in Numele Domnului! Osana in cerurile preainalte!"

  - probabil vom zice ca daca tot a inceput Matei cu ideea ca Iisus este Fiul lui David , a tinut-o tot asa , dar sa vedem ce afirma si alti Evanghelisti
  - Marcu 19:48 " Multi il certau sa taca; dar el si mai tare striga: "Fiul lui David, ai mila de mine!" , deci si orbul de langa Ierihon stia tot asa , ca Iisus este Fiul lui David
  - Marcu 12:35 " Pe cand invata pe norod in Templu, Isus a zis: "Cum zic carturarii ca Hristosul este fiul lui David? ", deci se stia de la carturarii iudei ca Iisus cel asteptat, ca izbavitor si Domn, trebuia sa fie Fiul lui David,
  - Ioan 7:42 " Nu zice Scriptura ca Hristosul are sa vina din samanta lui David si din satul Betleem, unde era David?"

  - si dupa Inaltarea lui Iisus , si dupa Coborarea Duhului Sfant care inspira Apostolii vedem afirmatii asemanatoare
  - Romani 1:3, "Ea priveste pe Fiul Sau, nascut din samanta lui David, in ce priveste trupul, "
  - 2Timotei 2:8, "Adu-ti aminte de Domnul Isus Hristos, din samanta lui David, inviat din morti, dupa Evanghelia mea, "

  deci , nu este gresit nici a afirma ca Iisus este Fiul lui David , dar , asta doar pentru a arata natura umana a lui Iisus , si rolul asemanator cu cel avut de David ,
  - deaceea Romani 1:3-4 explica concret : "3. Ea priveste pe Fiul Sau, nascut din samanta lui David, in ce priveste trupul,
  4. iar in ce priveste duhul sfinteniei, dovedit cu putere ca este Fiul lui Dumnezeu, prin invierea mortilor; adica pe Isus Hristos, Domnul nostru, "
  - si chiar Iisus explica partial , Marcu 12:35-37 " 35. Pe cand invata pe norod in Templu, Isus a zis: "Cum zic carturarii ca Hristosul este fiul lui David?36. Insusi David, fiind insuflat de Duhul Sfant, a zis: "Domnul a zis Domnului meu: "Sezi la dreapta Mea, pana voi pune pe vrajmasii Tai sub picioarele Tale."37. Deci chiar David Il numeste Domn; atunci cum este El fiul lui?" Si gloata cea mare Il asculta cu placere. "

  - Totusi sa nu uitam afirmatia unuia din "batranii" din cer, o afirmatie despre cum era cunoscut Iisus in cer ca fiind , Apocalipsa 5:5-6, "5. Si unul din batrani mi-a zis: "Nu plange; iata ca Leul din semintia lui Iuda, Radacina lui David, a biruit ca sa deschida cartea si cele sapte peceti ale ei.6. Si la mijloc, intre scaunul de domnie si cele patru fapturi vii si intre batrani, am vazut stand in picioare un Miel. Parea junghiat si avea sapte coarne si sapte ochi, care sunt cele sapte Duhuri ale lui Dumnezeu trimise in tot pamantul. "

  concluzie : titulatura de Iisus , Fiul lui David" este asemanatoare cu titulatura de "Iisus, Fiul Omului " prin ambele se arata umanitatea lui Cristos ,
 • frecvent se pune problema "Cine este Iisus Cristos ?"
  unii sustinand ca Iisus este insusi Dumnezeu, , altii ca a fost "un Inger" ,respectiv Ingerul Mihail, altii ca Iisus este o parte a Trinitatii (desi Trinitatea este explicata greoi ,se pretinde credinta), alti...etc. ( de vazut : http://crestin3d.com/group/discutiicontroversate/forum/topics/tramb...)
  cert este ca in scurta introducere din Evanghelia dupa Marcu , ne arata :"Isus Cristos , Fiul lui Dumnezeu ", o afirmatie simpla dar prea des rastalmacita ca sa iasa crezurile doctrinare ,
  oricum zica cine ce doreste noi trebuie sa folosim expresiile biblice , astfel cum se arata de aici , Isus este Fiul lui Dumnezeu
  - din prezentarea facuta de Ioan , putem observa o origine divina a lui Iisus, mai precis El este aratat ca fiind "Cuvantul" care era CU Dumnezeu ,dar si afirmatia ca "Cuvantul era Dumnezeu" , dar contextul unii il interpreteaza fara sa tina cont de ansamblul prezentarii, adica Isus in calitate de "Dumnezeu" ERA CU Dumnezeu, fapt care-L face sa fie distinct de Dumnezeul Suprem ,
  tot aceasta prezentare a lui Ioan vedem si rolul avut de Iisus,(Cuvantul) in creatie , mai clar este scris in Coloseni 1:15-20,
  astfel folosirea expresiei "Iisus Cuvantul" ar fi cea mai corecta , dar ea poate fi confundata cu Colectia de carti intitulata Biblia , careia unii o decalara ca fiind "Cuvantul " lui Dumnezeu , afirmatie partial corecta

  - in cele doua genealogii existente , a lui Matei si a lui Luca , se poate observa ca Luca arata cam cum se explica ca Iisus este Fiul lui Dumnezeu , prin faptul ca este un urmas al lui Adam, fiul lui Dumnezeu ,
  in genealogia dupa Matei, vedem ca el il numeste pe Iisus, fiul lui David , fiul lui Avraam , si face un calcul legat de "14 neamuri", care se succed de doua ori, poate ca are vreo legatura si cu timpul pana la Revenirea lui Cristos ea asteptata de noi
This reply was deleted.