A doua Epistola a lui Pavel catre Timotei (partea 1)

2Timotei 1:1-2:2:26

Capitolul 1

1. Pavel, apostol al lui Hristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduinţa vieţii care este în Hristos Isus,

2. către Timotei, copilul meu prea iubit: Har, îndurare şi pace dela Dumnezeu Tatăl, şi dela Hristos Isus, Domnul nostru!

3. Mulţămesc lui Dumnezeu, căruia Îi slujesc cu un cuget curat, din moşi strămoşi, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele, zi şi noapte.

4. Căci mi-aduc aminte de lacrămile tale, şi doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie.

5. Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întîi în bunica ta Lois şi în mama ta Eunice, şi sînt încredinţat că şi în tine.

6. De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine prin punerea mînilor mele.

7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.

8. Să nu-ţi fie ruşine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemniţatul Lui. Ci sufere împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumezeu.

9. El ne-a mîntuit şi ne-a dat o chemare sfîntă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărîrea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de vecinicii,

10. dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mîntuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie.

11. Propovăduitorul şi apostolul ei am fost pus eu şi învăţător al Neamurilor.

12. Şi din pricina aceasta sufăr aceste lucruri; dar nu mi-e ruşine, căci ştiu în cine am crezut. Şi sînt încredinţat că El are putere să păzească ce I-am încredinţat pînă în ziua aceea.

13. Dreptarul învăţăturilor sănătoase, pe cari le-ai auzit dela mine, ţine-l cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Isus.

14. Lucrul acela bun care ţi s-a încredinţat, păzeşte-l prin Duhul Sfînt, care locuieşte în noi.

15. Ştii că cei ce sînt în Asia toţi m-au părăsit; între alţii şi Figel şi Ermogen.

16. Domnul să-şi verse îndurarea peste casa lui Onisifor; căci de multe ori m-a mîngîiat, şi nu i-a fost ruşine de lanţul meu.

17. Nu numai atît, dar, cînd a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă şi m-a găsit.

18. Dea Domnul să capete îndurare dela Domnul „în ziua aceea“. Tu ştii foarte bine cît ajutor mi-a dat el în Efes.

Capitolul 2

1. Tu dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus.

2. Şi ce-ai auzit dela mine, în faţa multor marturi, încredinţează la oameni de încredere, cari să fie în stare să înveţe şi pe alţii.

3. Sufere împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos.

4. Niciun ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste.

5. Şi cine luptă la jocuri, nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rînduieli.

6. Plugarul trebue să muncească înainte ca să strîngă rodurile.

7. Înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile.

8. Adu-ţi aminte de Domnul Isus Hristos, din sămînţa lui David, înviat din morţi, după Evanghelia mea,

9. pentru care sufăr pînă acolo că sînt legat ca un făcător de rele. Dar Cuvîntul lui Dumnezeu nu este legat.

10. De aceea rabd totul pentru cei aleşi, pentruca şi ei să capete mîntuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava vecinică.

11. Adevărat este cuvîntul acesta: dacă am murit împreună cu El, vom şi trăi împreună cu El.

12. Dacă răbdăm, vom şi împărţi împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, şi El Se va lepăda de noi.

13. Dacă sîntem necredincioşi, totuş El rămîne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur.

14. Adu-le aminte de aceste lucruri, şi roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu, să se ferească de certurile de cuvinte, cari nu duc la alt folos decît la pieirea celor ce le ascultă.

15. Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvîntul adevărului.

16. Fereşte-te de vorbăriile goale şi lumeşti; căci cei ce le ţin, vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu.

17. Şi cuvîntul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sînt Imeneu şi Filet,

18. cari s-au abătut dela adevăr. Ei zic că a şi venit învierea, şi răstoarnă credinţa unora.

19. Totuş temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, avînd pecetea aceasta: „Domnul cunoaşte pe ceice sînt ai Lui“; şi: „Oricine rosteşte Numele Domnului, să se depărteze de fărădelege!“

20. Într-o casă mare nu sînt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de pămînt. Unele sînt pentru o întrebuinţare de cinste, iar altele pentru o întrebuinţare de ocară.

21. Deci dacă cineva se curăţeşte de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpînului său, destoinic pentru orice lucrare bună.

22. Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.

23. Fereşte-te de întrebările nebune şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere la certuri.

24. Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blînd cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare,

25. să îndrepte cu blîndeţă pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului;

26. şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia.

- daca in urma citirii acestor texte, ai vreun gand, vreo meditatie , vreun motiv de rugaciune care sa reiasa din texte, te rog sa scrii ca raspuns.

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"

Email me when people reply –