a) Domnul Iisus merge cu corabia in cetatea Sa, unde vindeca un slabanog  

- Matei 9:1-8

Vindecarea unui slăbănog.

1. Isus S-a suit într-o corabie, a trecut marea, şi a venit în cetatea Sa.

2. Şi iată că I-au adus un slăbănog, care zăcea într-un pat. Isus le-a văzut credinţa, şi a zis slăbănogului: „Îndrăzneşte, fiule! Păcatele îţi sînt iertate!“

3. Şi iată că, unii din cărturari au zis în ei înşişi: „Omul acesta huleşte!“

4. Isus, care le cunoştea gîndurile, a zis: „Pentruce aveţi gînduri rele în inimile voastre?“

5. Căci ce este mai lesne? A zice: „Iertate îţi sînt păcatele“, sau a zice: „Scoală-te şi umblă?“

6. Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pămînt să ierte păcatele, - „Scoală-te“, a zis El slăbănogului, „ridică-ţi patul, şi du-te acasă.“

7. Slăbănogul s-a sculat, şi s-a dus acasă.

8. Cînd au văzut noroadele lucrul acesta, s-au spăimîntat, şi au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere.

b) Vamesul Matei devine ucenicul lui Iisus (motivul punerii acestui text inaintea altor texte expuse de Matei , se datoreaza acestei chemari a lui Matei, care a fost inaintea stabilirii componentei celor 12 Apostoli )

- Matei 9:9

Chemarea lui Matei.

9. De acolo, Isus a mers mai departe, şi a văzut pe un om, numit Matei, şezînd la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine“. Omul acela s-a sculat, şi a mers după El.

c) Alegerea celor 12 Apostoli

- Marcu 3:13-19

Alegerea celor doisprezece apostoli.

13. În urmă, Isus S-a suit pe munte; a chemat la El pe cine a vrut, şi ei au venit la El.

14. A rînduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine, şi să-i trimeată să propovăduiască.

15. Le-a dat şi putere să vindece boalele şi să scoată dracii.

16. Iată cei doisprezece, pe cari i-a rînduit: Simon, căruia i-a pus numele Petru;

17. Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerghes, care, tîlmăcit, înseamnă: „Fiii tunetului;“

18. Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon Cananitul,

19. şi Iuda Iscarioteanul, care L-a şi vîndut.

- Luca 6:12-16

Alegerea celor doisprezece.

12. În zilele acela, Isus S-a dus în munte să Se roage, şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.

13. Cînd s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi, şi a ales dintre ei doisprezece, pe cari i-a numit apostoli, şi anume:

14. Pe Simon, pe care l-a numit şi Petru; pe Andrei, fratele lui; pe Iacov; pe Ioan; pe Filip; pe Bartolomeu;

15. pe Matei; pe Toma; pe Iacov, fiul lui Alfeu; pe Simon, numit Zilotul;

16. pe Iuda, fiul lui Iacov; şi pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vînzător.

d), Iisus urmat de Apostoli strabat Galileea, vindeca bolnavii

- Matei 4:23-25

Isus învaţă pe popor şi tămăduieşte pe bolnavi.

23. Isus străbătea toată Galilea, învăţînd pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei, şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod.

24. I s-a dus vestea în toată Siria; şi aduceau la El pe toţi ceice sufereau de felurite boale şi chinuri: pe cei îndrăciţi, pe cei lunatici şi pe cei slăbănogi; şi El îi vindeca.

25. După El au mers multe noroade din Galilea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudea şi de dincolo de Iordan.

- Luca 6:17-19

Felurite vindecări.

17. S-a pogorît împreună cu ei, şi S-a oprit într-un podiş unde se aflau mulţi ucenici de ai Lui, şi o mare mulţime de oameni, cari veniseră din toată Iudea, din Ierusalim, şi de pe lîngă marea Tirului şi a Sidonului, ca să-L asculte şi să fie vindecaţi de boalele lor.

18. Cei chinuiţi de duhuri necurate, erau vindecaţi.

19. Şi tot norodul căuta să se atingă de El, pentrucă din El ieşea o putere, care-i vindeca pe toţi.

- daca in urma citirii acestor texte , ai vreun gand, vreo meditatie , vreun motiv de rugaciune care sa reiasa din texte, te rog sa scrii

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"

Email me when people reply –