Predica de pe Munte = o parte din poruncile lui Dumnezeu transmise prin Fiul Sau (Matei 5:1-7:29, Luca 6:20-49) , partea 1

a) Fericirile

- Luca 6:20-23

Fericirile.

20. Atunci Isus Şi-a ridicat ochii spre ucenicii Săi, şi a zis: „Ferice de voi, cari sînteţi săraci, pentrucă Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră!

21. Ferice de voi, cari sînteţi flămînzi acum, pentrucă voi veţi fi săturaţi!

Ferice de voi cari plîngeţi acum, pentrucă voi veţi rîde!

22. Ferice de voi, cînd oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî, şi vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului!

23. Bucuraţi-vă în ziua aceea, şi săltaţi de veselie; pentrucă răsplata voastră este mare în cer; căci tot aşa făceau părinţii lor cu proorocii.

- Matei 5:1-12

Cuvîntarea de pe munte. - Fericirile.

1. Cînd a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte; şi dupăce a şezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El.

2. Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel:

3. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!

4. Ferice de ceice plîng, căci ei vor fi mîngîiaţi!

5. Ferice de cei blînzi, căci ei vor moşteni pămîntul!

6. Ferice de cei flămînzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!

7. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!

8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!

9. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!

10. Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!

11. Ferice va fi de voi cînd, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!

12. Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentrucă răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proorocii, cari au fost înainte de voi.

b) Mustrari

Luca 6:24-26

24. Dar, vai de voi, bogaţilor, pentrucă voi v-aţi primit aici mîngîerea!

25. Vai de voi, cari sînteţi sătui acum! Pentrucă voi veţi flămînzi!

Vai de voi, cari rîdeţi acum, pentrucă voi veţi plînge şi vă veţi tîngui!

26. Vai de voi, cînd toţi oamenii vă vor grăi de bine! Fiindcă tot aşa făceau părinţii lor cu proorocii mincinoşi!

c) Ucenicii sunt sarea pamantului

- Matei 5:13

13. Voi sînteţi sarea pămîntului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăş puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decît să fie lepădată afară, şi călcată în picioare de oameni.

d) Ucenicii sunt lumina lumii

- Matei 5:14-16

14. Voi sînteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămînă ascunsă.

15. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună supt obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă.

16. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.

e) Misiunea lui Cristos , rangul in Imparatia cerurilor

- Matei 5:17-20

Împlinirea Legii şi Proorocilor.

17. Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.

18. Căci adevărat vă spun, cîtă vreme nu va trece cerul şi pămîntul, nu va trece o iotă sau o frîntură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întîmplat toate lucrurile.

19. Aşa că, ori cine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi, şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.

20. Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a Fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.

f) Crima

- Matei 5:21-26

Despre ucidere.

21. Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu ucizi; oricine va ucide, va cădea supt pedeapsa judecăţii.»

22. Dar Eu vă spun că ori şi cine se mînie pe fratele său, va cădea supt pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: «Prostule!» va cădea supt pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: «Nebunule», va cădea supt pedeapsa focului gheenei.

23. Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,

24. lasă-ţi darul acolo înaintea altarului, şi du-te întîi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.

25. Caută de te împacă de grab cu pîrîşul tău, cîtă vreme eşti cu el pe drum; ca nu cumva pîrîşul să te dea pe mîna judecătorului, judecătorul să te dea pe mîna temnicerului, şi să fii aruncat în temniţă.

26. Adevărat îţi spun că nu vei ieşi deacolo pînă nu vei plăti cel din urmă bănuţ.“

g) Adulterul si divortul

- Matei 5:27-32

Despre preacurvie şi despărţire.

27. Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti.“

28. Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.

29. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l dela tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.

30. Dacă mîna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapădă-o dela tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.

31. S-a zis iarăş: „Oricine îşi va lăsa nevasta, să-i dea o carte de despărţire.“

32. Dar Eu vă spun că ori şi cine îşi va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurveşte.

 

- daca in urma citirii acestor texte, ai vreun gand , vreo meditatie, vreun motiv de rugaciune care sa reiasa din texte , te rog sa scrii ca raspuns

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"

Email me when people reply –