a) Iisus la coborarea de pe munte vindeca un lepros

Matei 8:1-4

Vindecarea unui lepros .

1. Cînd S-a coborît Isus de pe munte, multe noroade au mers după El.

2. Şi un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat, şi I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţeşti.“

3. Isus a întins mîna, S-a atins de el, şi a zis: „Da, vreau, fii curăţit!“ Îndată a fost curăţită lepra lui.

4. Apoi Isus i-a zis: „Vezi să nu spui la nimeni; ci du-te de te arată preotului, şi adu darul, pe care l-a rînduit Moise, ca mărturie pentru ei.“

b) Iisus in Capernaum - credinta sutasului

Matei 8:5-13

Vindecarea robului unui sutaş.

5. Pe cînd intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, care-L ruga

6. şi-I zicea: „Doamne, robul meu zace în casă slăbănog, şi se chinuieşte cumplit.“

7. Isus i-a zis: „Am să vin şi să-l tămăduiesc.“

8. „Doamne“, a răspuns sutaşul, „nu sînt vrednic să intri supt acoperemîntul meu; ci zi numai un cuvînt, şi robul meu va fi tămăduit.

9. Căci şi eu sînt om supt stăpînire; am supt mine ostaşi, şi zic unuia: «Du-te!» şi se duce; altuia: «Vino!» şi vine; şi robului meu: «Fă cutare lucru!» şi-l face.

10. Cînd a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat, şi a zis celor ce veneau după El: „Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare.

11. Dar vă spun că vor veni mulţi dela răsărit şi dela apus, şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor.

12. Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunerecul de afară, unde va fi plînsul şi scrîşnirea dinţilor.“

13. Apoi a zis sutaşului: „Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta.“ Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

Luca 7:1-10

Vindecarea robului unui sutaş.

1. Dupăce a sfîrşit de rostit toate aceste cuvîntări înaintea norodului, care-L asculta, Isus a intrat în Capernaum.

2. Un sutaş avea un rob la care ţinea foarte mult, şi care era bolnav pe moarte.

3. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutaşul a trimes la El pe nişte bătrîni ai Iudeilor, ca să-L roage să vină să vindece pe robul lui.

4. Aceştia au venit la Isus, L-au rugat cu tot dinadinsul, şi au zis: „Face să-i faci acest bine;

5. căci iubeşte neamul nostru, şi el ne-a zidit sinagoga.“

6. Isus a plecat cu ei; dar nu era departe de casă, cînd sutaşul a trimes la El pe nişte prieteni să-I spună: „Doamne, nu Te mai osteni atîta, pentrucă nu sînt vrednic să intri supt acoperemîntul meu.

7. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la Tine. Ci, zi o vorbă, şi robul meu va fi tămăduit.

8. Căci şi eu, care sînt supt stăpînirea altuia, am supt mine ostaşi. Şi zic unuia: «Du-te!» şi se duce; altuia: «Vino!» şi vine; şi robului meu: «Fă cutare lucru!» şi-l face.“

9. Cînd a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaş, S-a întors spre norodul, care mergea după El, şi a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă atît de mare.“

10. Cînd s-au întors acasă, trimeşii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav.

c) Iisus are mila de o vaduva din Nain si-i inviaza fiul

Luca 7:11-17

Învierea fiului văduvei din Nain.

11. În ziua următoare, Isus Se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu El mergeau ucenicii Lui şi norod mult.

12. Cînd S-a apropiat de poarta cetăţii, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă; şi cu ea erau o mulţime de oameni din cetate.

13. Domnul, cînd a văzut-o, I s-a făcut milă de ea, şi i-a zis: „Nu plînge!“

14. Apoi S-a apropiat, şi S-a atins de raclă. Ceice o duceau, s-au oprit. El a zis: „Tinerelule, scoală-te, îţi spun!“

15. Mortul a şezut în capul oaselor, şi a început să vorbească. Isus l-a dat înapoi maicii lui.

16. Toţi au fost cuprinşi de frică, slăveau pe Dumnezeu, şi ziceau: „Un mare prooroc s-a ridicat între noi; şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.“

17. Vestea aceasta despre Isus s-a răspîndit în toată Iudea şi prin toate împrejurimile.

d) Ioan Botezatorul afla despre minunile savarsite de Iisus si-si trimite doi ucenici la El - raspunsul lui Iisus

Luca 7:18-23

Trimeşii lui Ioan Botezătorul.

18. Ucenicii lui Ioan au dat de ştire învăţătorului lor despre toate aceste lucruri.

19. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi, şi i-a trimes la Isus să-L întrebe: „Tu eşti Acela care are să vină, sau să aşteptăm pe altul?“

20. Aceştia, cînd s-au înfăţişat înaintea lui Isus, I-au zis: „Ioan Botezătorul ne-a trimes la Tine să Te întrebăm: «Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?“

21. Chiar în clipa aceea, Isus a vindecat pe mulţi de boale, de chinuri, de duhuri rele, şi multor orbi le-a dăruit vederea.

22. Şi, drept răspuns, le-a zis: „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce aţi văzut şi auzit: orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sînt curăţiţi, surzii aud, morţii înviază, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.

23. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire.“

Matei 11:2-6

Trimeşii lui Ioan Botezătorul.

2. Ioan a auzit din temniţă despre lucrările lui Hristos,

3. şi a trimes să-L întrebe prin ucenicii săi: „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?“

4. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce auziţi şi ce vedeţi:

5. Orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sînt curăţiţi, surzii aud, morţii înviază, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.

6. Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire.“

e) Marturia lui Iisus despre Ioan Botezatorul si cum au fost primiti Ioan Botezatorul si Iisus de catre popor

Luca 7:24-35

24. Dupăce au plecat trimeşii lui Ioan, Isus a început să spună noroadelor despre Ioan: „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustie? O trestie clătinată de vînt?

25. Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că ceice poartă haine moi şi ceice trăiesc în desfătări, sînt în casele împăraţilor.

26. Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un prooroc? Da, vă spun, şi mai mult decît un prooroc.

27. El este acela despre care este scris: «Iată, trimet pe solul Meu înaintea Feţei Tale, care Îţi va pregăti calea înaintea Ta.»

28. Vă spun că dintre cei născuţi din femei, nu este nici unul mai mare decît Ioan Botezătorul. Totuş, cel mai mic în Împărăţia lui Dumnezeu, este mai mare decît el.

29. Şi tot norodul care l-a auzit, şi chiar vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan;

30. dar Fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui.

31. Cu cine voi asemăna dar pe oamenii din neamul acesta? Şi cu cine seamănă ei?

32. Seamănă cu nişte copii, cari stau în piaţa, şi strigă unii către alţii: «V-am cîntat din fluier, şi n-aţi jucat; v-am cîntat de jale, şi n-aţi plîns.»

33. În adevăr, a venit Ioan Botezătorul, nici mîncînd pîne, nici bînd vin, şi ziceţi: «Are drac.»

34. A venit Fiul omului, mîncînd şi bînd, şi ziceţi: «Iată un om mîncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor.»

35. Totuş Înţelepciunea a fost găsită dreaptă de toţi copiii ei.“

Matei 11:7-19

Mărturia lui Isus despre Ioan.

7. Pe cînd se duceau ei, Isus a început să vorbească noroadelor despre Ioan: „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustie? O trestie clătinată de vînt?

8. Dacă nu, atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că ceice poartă haine moi sînt în casele împăraţilor.

9. Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un prooroc? Da, vă spun, şi mai mult decît un prooroc;

10. căci el este acela despre care s-a scris:

«Iată, trimet înaintea feţei Tale pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea înaintea Ta.»

11. Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat nici unul mai mare decît Ioan Botezătorul. Totuş, cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decît el.

12. Din zilele lui Ioan Botezătorul pînă acum, Împărăţia cerurilor se ia cu năvală, şi ceice dau năvală, pun mîna pe ea.

13. Căci pînă la Ioan au proorocit toţi proorocii şi Legea.

14. Şi, dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie, care trebuia să vină.

15. Cine are urechi de auzit, să audă.

16. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu nişte copilaşi, cari şed în pieţe, şi strigă la tovarăşii lor:

17. «V-am cîntat din fluier, şi n-aţi jucat; v-am cîntat de jale, şi nu v-aţi tînguit.»

18. Căci a venit Ioan, nici mîncînd, nici bînd, şi ei zic: «Are drac!»

19. A venit Fiul omului mîncînd şi bînd, şi ei zic: « Iată un om mîncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor!» Totuş, Înţelepciunea a fost îndreptăţită din lucrările ei.“

e) Iisus mustra cetatile in care a savarsit minuni si nu s-au pocait

Matei 11:20-24

Mustrarea cetăţilor nepocăite.

20. Atunci Isus a început să mustre cetăţile în cari fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui, pentrucă nu se pocăiseră.

21. „Vai de tine, Horazine!“ a zis El. „Vai de tine, Betsaido!“ Căci, dacă ar fi fost făcute în Tir şi Sidon minunile cari au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit, cu sac şi cenuşă.

22. De aceea vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decît pentru voi.

23. Şi tu, Capernaume, vei fi înălţat oare pînă la cer? Vei fi pogorît pînă la Locuinţa morţilor; căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile, cari au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare pînă în ziua de astăzi.

24. De aceea, vă spun, că în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru ţinutul Sodomei decît pentru tine.“

- daca in urma citirii acestor texte ai vreun gand, vreo meditatie, vreun motiv de rugaciune care sa reiasa din texte , te rog sa scrii ca raspuns

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"

Email me when people reply –

Replies

  • HHD Prayers
    Imi place sa vad expresia fetei Domnului Isus in aceast verset :Cînd a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat, şi a zis celor ce veneau după El: „Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare.( Matei 8,10)
    -Credinta sutasului depasise tot ceea ce gasise Isus printre Iudei ,pentru ca ea ,,credinta''impletise preocuparea de iubire pentru semen cu o mare incredere in Hristos .
    -Aceasta relatare ,impreuna cu aluzia facuta de Hristos iudeilor necredinciosi in versetul 11 si 12 ,ne previne asupra faptului ca putem fi exclusi de la ceea ce face Dumnezeu,daca aderam la traditii omenesti ,sau daca nu credem in puterea Imparatiei Lui .Marea minune sta in putere credintei noastre ,in ascultarea si implinirea Cuvantului rostit de Cel ce poate da Viata.
This reply was deleted.