Domnul Iisus explica Imparatia Cerurilor prin cateva comparatii spunand pilde

a) Pilda neghinei si explicatia

- Matei 13:24-30

Pilda neghinei.

24. Isus le-a pus înainte o altă pildă, şi le-a zis: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a sămănat o sămînţă bună în ţarina lui.

25. Dar, pe cînd dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a sămănat neghină între grîu, şi a plecat.

26. Cînd au răsărit firele de grîu şi au făcut rod, a ieşit la iveală şi neghina.

27. Robii stăpînului casei au venit, şi i-au zis: «Doamne, n-ai sămănat sămînţă bună în ţarina ta? De unde are dar neghină?»

28. El le-a răspuns: «Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta.» Şi robii i-au zis: «Vrei dar să mergem s-o smulgem?»

29. «Nu», le-a zis el, «ca nu cumva, smulgînd neghina, să smulgeţi şi grîul împreună cu ea.

30. Lăsaţi-le să crească amîndouă împreună pînă la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune secerătorilor: «Smulgeţi întîi neghina, şi legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grîul strîngeţi-l în grînarul meu.»

- Matei 13:36-43

Tîlcuirea pildei neghinei.

36. Atunci Isus a dat drumul noroadelor, şi a intrat în casă. Ucenicii Lui s-au apropiat de El, şi I-au zis: „Tîlcuieşte-ne pilda cu neghina din ţarină.“

37. El le-a răspuns: „Cel ce samănă sămînţa bună, este Fiul omului.

38. Ţarina, este lumea; sămînţa bună sînt fiii Împărăţiei; neghina, sînt fiii Celui rău.

39. Vrăjmaşul, care a sămănat-o, este Diavolul; secerişul, este sfîrşitul veacului; secerătorii, sînt îngerii.

40. Deci, cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfîrşitul veacului.

41. Fiul omului va trimete pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile, cari sînt pricină de păcătuire şi pe ceice săvîrşesc fărădelegea,

42. şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plînsul şi scrîşnirea dinţilor

43. Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă.

b) Pilda grauntelui de mustar

- Matei 13:31-32

31. Isus le-a pus înainte o altă pildă, şi le-a zis: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muştar, pe care l-a luat un om şi l-a sămănat în ţarina sa.

32. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate seminţele; dar, după ce a crescut, este mai mare decît zarzavaturile şi se face un copac, aşa că păsările cerului vin şi îşi fac cuiburi în ramurile lui.“

- Marcu 4:30-34

Pilda grăuntelui de muştar.

30. El a mai zis: „Cu ce vom asemăna Împărăţia lui Dumnezeu, sau prin ce pildă o vom înfăţişa?

31. Se aseamănă cu un grăunte de muştar, care, cînd este sămănat în pămînt, este cea mai mică dintre toate seminţele de pe pămînt;

32. dar, după ce a fost sămănat, creşte şi se face mai mare decît toate zarzavaturile, şi face ramuri mari, aşa că păsările cerului îşi pot face cuiburi la umbra lui.“

33. Isus le vestea Cuvîntul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-L priceapă.

34. Nu le vorbea de loc fără pildă; dar, cînd era singur la o parte, lămurea ucenicilor Săi toate lucrurile.

- Luca 13:18-19

18. El a mai zis: „Cu ce se aseamănă Împărăţia lui Dumnezeu, şi cu ce o voi asemăna?

19. Se aseamănă cu un grăunte de muştar, pe care l-a luat un om, şi l-a aruncat în grădina sa; el a crescut, s-a făcut copac mare, şi păsările cerului şi-au făcut cuiburi în ramurile lui.“

c) Pilda aluatului pus in trei "masuri" de faina

- Matei 13:33-35

33. Le-a spus o altă pildă, şi anume: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un aluat, pe care l-a luat o femeie şi l-a pus în trei măsuri de făină de grîu, pînă s-a dospit toată plămădeala.“

34. Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde; şi nu le vorbea de loc fără pildă,

35. ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul, care zice: „Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse dela facerea lumii.“

- Luca 13:20-21

20. El a zis iarăş: „Cu ce voi asemăna Împărăţia lui Dumnezeu?

21. Se aseamănă cu aluatul, pe care l-a luat o femeie şi l-a pus în trei măsuri de făină, pînă s-a dospit toată.“

d) Pilda comorii ascunse

- Matei 13:44

44. Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul care o găseşte, o ascunde; şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are, şi cumpără ţarina aceea.

 

e) Pilda margaritarului

- Matei 13:45-46

45. Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase.

46. Şi, cînd găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are, şi-l cumpără.

f) Pilda navodului

- Matei 13:47-50

Pilda năvodului.

47. Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de peşti.

48. Dupăce s-a umplut, pescarii îl scot la mal, şed jos, aleg în vase ce este bun, şi aruncă afară ce este rău.

49. Tot aşa va fi şi la sfîrşitul veacului. Îngerii vor ieşi, vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor buni,

50. şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plînsul şi scrîşnirea dinţilor.“

f) Necesitatea intelegerii Imparatiei cerurilor

- Matei 13:51-52

51. „Aţi înţeles voi toate aceste lucruri?“ i-a întrebat Isus. - „Da, Doamne“, I-au răspuns ei.

52. Şi El le-a zis: „De aceea orice cărturar, care a învăţat ce trebuie despre Împărăţia cerurilor, se aseamănă cu un gospodar, care scoate din vistieria lui lucruri noi şi lucruri vechi.“

- daca in urma citirii acestor texte , ai vreun gand, vreo meditatie , vreun motiv de rugaciune care sa reiasa din aceste texte, te rog sa scrii ca raspuns

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"

Email me when people reply –