Domnul Iisus calatorind cu corabia

a) Iisus linisteste furtuna

- Luca 8:22-25

Potolirea furtunii.

22. Într-una din zile, Isus S-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii Lui. El le-a zis: „Haidem să trecem dincolo de lac.“ Şi au plecat.

23. Pe cînd vîsleau ei, Isus a adormit. Pe lac s-a stîrnit un aşa vîrtej de vînt, că se umplea corabia cu apă; şi erau în primejdie.

24. Au venit la El, L-au deşteptat, şi au zis: „Învăţătorule, Învăţătorule, perim.“ Isus S-a sculat, a certat vîntul şi valurile înfuriate, cari s-au potolit: şi s-a făcut linişte.

25. Apoi a zis ucenicilor Săi: „Unde vă este credinţa?“ Plini de spaimă şi de mirare, ei au zis unii către alţii: „Cine este acesta de porunceşte chiar şi vînturilor şi apei şi-L ascultă?“

- Marcu 4:35-41

Potolirea furtunii.

35. În aceeaş zi, seara, Isus le-a zis: „Să trecem în partea cealaltă.“

36. Dupăce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care se afla, şi aşa cum era. Împreună cu El mai erau şi alte corăbii.

37. S-a stîrnit o mare furtună de vînt, care arunca valurile în corabie, aşa că mai că se umplea corabia.

38. Şi El dormea la cîrmă pe căpătîi. Ucenicii L-au deşteptat, şi I-au zis: „Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim?“

39. El S-a sculat, a certat vîntul, şi a zis mării: „Taci! Fără gură!“ Vîntul a stat, şi s-a făcut o linişte mare.

40. Apoi le-a zis: „Pentruce sînteţi aşa de fricoşi? Tot n-aveţi credinţă?“

41. I-a apucat o mare frică, şi ziceau unii către alţii: „Cine este acesta de Îl ascultă chiar şi vîntul şi marea?“

- Matei 8:23-27

Potolirea furtunii.

23. Isus S-a suit într-o corabie, şi ucenicii Lui au mers după El.

24. Şi deodată s-a stîrnit pe mare o furtună atît de straşnică, încît corabia era acoperită de valuri. Şi El dormea.

25. Ucenicii s-au apropiat de El, şi L-au deşteptat, strigînd: „Doamne, scapă-ne, că pierim!“

26. El le-a zis: „De ce vă este frică, puţin credincioşilor?“ Apoi S-a sculat, a certat vînturile şi marea, şi s-a făcut o linişte mare.

27. Oamenii aceia se mirau, şi ziceau: „Ce fel de om este acesta, de-L ascultă pînă şi vînturile şi marea?“

b) Iisus in tinutul gherghesenilor- vindeca un indracit

- Luca 8:26-39

Vindecarea unui îndrăcit.

26. Au venit cu corabia în ţinutul Gherghesenilor, care este în dreptul Galileii.

27. Cînd a ieşit Isus la ţărm, L-a întîmpinat un om din cetate, stăpînit de mai mulţi draci. De multă vreme nu se îmbrăca în haină, şi nu-şi avea locuinţa într-o casă, ci în morminte.

28. Cînd a văzut pe Isus, a scos un strigăt ascuţit, a căzut jos înaintea Lui, şi a zis cu glas tare: „Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Te rog nu mă chinui.“

29. Căci Isus poruncise duhului necurat să iasă din omul acela, pe care pusese stăpînire de multă vreme; era păzit legat cu cătuşe la mîni şi cu obezi la picioare, dar rupea legăturile, şi era gonit de dracul prin pustii.

30. Isus l-a întrebat: „Cum îţi este numele?“ „Legiune,“ a răspuns el; pentrucă intraseră mulţi draci în el.

31. Şi dracii rugau stăruitor pe Isus să nu le poruncească să se ducă în Adînc.

32. Acolo pe munte, era o turmă mare de porci, cari păşteau. Şi dracii au rugat pe Isus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie.

33. Dracii au ieşit din omul acela, au intrat în porci, şi turma s-a repezit de pe rîpă în lac, şi s-a înecat.

34. Porcarii, cînd au văzut ce se întîmplase, au fugit şi au dat de veste în cetate şi prin sate.

35. Oamenii au ieşit să vadă cele întîmplate. Au venit la Isus, şi au găsit pe omul din care ieşiseră dracii, şezînd la picioarele lui Isus, îmbrăcat, şi în toate minţile; şi i-a apucat frica.

36. Ceice văzuseră cele petrecute, le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpînit de draci.

37. Tot norodul din ţinutul Gherghesenilor a rugat pe Isus să plece dela ei, pentrucă îi apucase o mare frică. Isus S-a suit într-o corabie, şi S-a întors.

38. Omul din care ieşiseră dracii, Îl ruga să-i dea voie să rămînă cu El. Dar Isus l-a trimes acasă, şi i-a zis:

39. „Întoarce-te acasă, şi povesteşte tot ce ţi-a făcut Dumnezeu.“ El a plecat, şi a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Isus.

- Marcu 5:1-20

Vindecarea unui îndrăcit.

1. Au ajuns pe celălalt ţărm al mării, în ţinutul Gadarenilor.

2. Cînd a ieşit Isus din corabie, L-a întîmpinat îndată un om care ieşea din morminte, stăpînit de un duh necurat.

3. Omul acesta îşi avea locuinţa în morminte, şi nimeni nu mai putea să-l ţină legat, nici chiar cu un lanţ.

4. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi şi cu cătuşe la mîni, dar rupsese cătuşele şi sfărîmase obezile, şi nimeni nu-l putea domoli.

5. Totdeauna, zi şi noapte, stătea în morminte şi pe munţi, ţipînd şi tăindu-se cu pietre.

6. Cînd a văzut pe Isus de departe, a alergat, I s-a închinat,

7. şi a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Te jur în Numele lui Dumnezeu, să nu mă chinuieşti!“

8. Căci Isus îi zicea: „Duh necurat, ieşi afară din omul acesta!“

9. „Care-ţi este numele?“ l-a întrebat Isus. „Numele meu este «Legiune,» a răspuns el, „pentrucă sîntem mulţi.“

10. Şi Îl ruga stăruitor să nu-i trimeată afară din ţinutul acela.

11. Acolo, lîngă munte, era o turmă mare de porci, cari păşteau.

12. Şi dracii L-au rugat, şi au zis: „Trimete-ne în porcii aceia, ca să intrăm în ei.“

13. Isus le-a dat voie. Şi duhurile necurate au ieşit şi au intrat în porci; şi turma s-a repezit de pe rîpă în mare: erau aproape două mii, şi s-au înecat în mare.

14. Porcarii au fugit, şi au dat de ştire în cetate şi prin satele vecine. Oamenii au ieşit să vadă ce s-a întîmplat.

15. Au venit la Isus, şi iată pe cel ce fusese îndrăcit şi avusese legiunea de draci, şezînd jos îmbrăcat şi întreg la minte; şi s-au spăimîntat.

16. Cei ce văzuseră cele întîmplate, le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit şi cu porcii.

17. Atunci au început să roage pe Isus să plece din ţinutul lor.

18. Pe cînd Se suia El în corabie, omul care fusese îndrăcit Îl ruga să-l lase să rămînă cu El.

19. Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi, şi povesteşte-le tot ce ţi-a făcut Domnul, şi cum a avut milă de tine.“

20. El a plecat, şi a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Isus. Şi toţi se minunau.

- Matei 8:28-34

Doi îndrăciţi sînt tămăduiţi.

28. Cînd a ajuns Isus de partea cealaltă, în ţinutul Gadarenilor, L-au întîmpinat doi îndrăciţi, cari ieşeau din morminte. Erau aşa de cumpliţi, că nimeni nu putea trece pe drumul acela.

29. Şi iată că au început să strige: „Ce legătură este între noi şi Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuieşti înainte de vreme?“

30. Departe de ei era o turmă mare de porci, cari păşteau.

31. Dracii rugau pe Isus şi ziceau: „Dacă ne scoţi afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci.“

32. „Duceţi-vă“, le-a zis El. Ei au ieşit, şi au intrat în porci. Şi deodată toată turma s-a repezit de pe rîpă în mare, şi a pierit în ape.

33. Porcarii au fugit, şi s-au dus în cetate de au povestit tot ce se petrecuse şi cele întîmplate cu îndrăciţii.

34. Şi iată că toată cetatea a ieşit în întîmpinarea lui Isus; şi, cum L-au văzut, L-au rugat să plece din ţinutul lor.

c) Domnul Iisus implorat de Iair, se duce si o inviaza pe fiica acestuia , iar pe drum mai vindeca o femeie

- Luca 8:40-56

Învierea fiicei lui Iair. - Femeia cu scurgere de sînge.

40. La întoarcere, Isus a fost primit cu bucurie de mulţime, căci toţi Îl aşteptau.

41. Şi iată că a venit un om, numit Iair, care era fruntaş al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Isus, şi L-a rugat să vină pînă la el acasă;

42. pentrucă avea o singură copilă de vreo doisprezece ani, care trăgea să moară. Pe drum, Isus era îmbulzit de noroade.

43. Şi era o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sînge; ea îşi cheltuise toată averea cu doftorii, fără s-o fi putut vindeca vreunul.

44. Ea s-a apropiat pe dinapoi, şi s-a atins de poala hainei lui Isus. Indată, scurgerea de sînge s-a oprit.

45. Şi Isus a zis: „Cine s-a atins de Mine?“ Fiindcă toţi tăgăduiau, Petru şi ceice erau cu El, au zis: „Învăţătorule, noroadele Te împresoară şi Te îmbulzesc, şi mai întrebi: «Cine s-a atins de Mine?“

46. Dar Isus a răspuns: „S-a atins cineva de Mine, căci am simţit că a ieşit din Mine o putere.“

47. Femeia, cînd s-a văzut dată de gol, a venit tremurînd, s-a aruncat jos înaintea Lui, şi a spus în faţa întregului norod, din ce pricină se atinsese de El, şi cum fusese vindecată numai decît.

48. Isus i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică; credinţa ta te-a mîntuit, du-te în pace.“

49. Pe cînd vorbea El încă, vine unul din casa fruntaşului sinagogii, şi-i spune: „Fiica ta a murit, nu mai supăra pe Învăţătorul.“

50. Dar Isus, cînd a auzit lucrul acesta, a zis fruntaşului sinagogii: „Nu te teme; crede numai, şi va fi tămăduită.“

51. Cînd a ajuns la casa fruntaşului, n-a lăsat pe nici unul să intre împreună cu El, decît pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl şi mama fetei.

52. Toţi plîngeau şi o boceau. Atunci Isus a zis: „Nu plîngeţi; fetiţa n-a murit, ci doarme.“

53. Ei îşi băteau joc de El, căci ştiau că murise.

54. Dar El, dupăce i-a scos pe toţi afară, a apucat-o de mînă, şi a strigat cu glas tare: „Fetiţo, scoală-te!“

55. Şi duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numaidecît. Isus a poruncit să-i dea să mănînce.

56. Părinţii ei au rămas uimiţi. Isus le-a poruncit să nu spună numănui cele întîmplate.

- Marcu 5:21-43

Învierea fiicei lui Iair şi vindecarea unei femei bolnave de doisprezece ani.

21. După ce a trecut Isus iarăş de cealaltă parte, cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul Lui. El stătea lîngă mare.

22. Atunci a venit unul din fruntaşii sinagogii, numit Iair. Cum L-a văzut, fruntaşul s-a aruncat la picioarele Lui,

23. şi I-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: „Fetiţa mea trage să moară; rogu-Te, vino de-Ţi pune mînile peste ea, ca să se facă sănătoasă şi să trăiască.“

24. Isus a plecat împreună cu el. Şi după El mergea mult norod şi-L îmbulzea.

25. Şi era o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sînge.

26. Ea suferise mult dela mulţi doftori; cheltuise tot ce avea, şi nu simţise nici o uşurare; ba încă îi era mai rău.

27. A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulţime, şi s-a atins de haina Lui.

28. Căci îşi zicea ea: „Dacă aş putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui.“

29. Şi îndată, a secat izvorul sîngelui ei. Şi a simţit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală.

30. Isus a cunoscut îndată că o putere ieşise din El; şi, întorcîndu-Se spre mulţime, a zis: „Cine s-a atins de hainele Mele?“

31. Ucenicii I-au zis: „Vezi că mulţimea Te îmbulzeşte, şi mai zici: „Cine s-a atins de Mine?“

32. El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta.

33. Femeea, înfricoşată şi tremurînd, căci ştia ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele Lui, şi I-a spus tot adevărul.

34. Dar Isus i-a zis: „Fiică, credinţa ta te-a mîntuit; du-te în pace, şi fii tămăduită de boala ta.“

35. Pe cînd vorbea El încă, iată că vin nişte oameni dela fruntaşul sinagogii, cari-i spun: „Fiica ta a murit; pentruce mai superi pe Învăţătorul?“

36. Dar Isus, fără să ţină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntaşului sinagogii: „Nu te teme, crede numai!“

37. Şi n-a îngăduit nimănui să-L însoţească, afară de Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui Iacov.

38. Au ajuns la casa fruntaşului sinagogii. Acolo Isus a văzut o zarvă, şi pe unii cari plîngeau şi se tînguiau mult.

39. A intrat înlăuntru, şi le-a zis: „Pentruce faceţi atîta zarvă, şi pentruce plîngeţi? Copila n-a murit, ci doarme.“

40. Ei îşi băteau joc de El. Atunci, după ce i-a scos afară pe toţi, a luat cu El pe tatăl copilei, pe mama ei, şi pe cei ce-L însoţiseră, şi a intrat acolo unde zăcea copila.

41. A apucat-o de mînă, şi i-a zis: „Talita cumi“, care, tîlmăcit, însemnează: „Fetiţo, scoală-te, îţi zic!“

42. Îndată fetiţa s-a sculat, şi a început să umble; căci era de doisprezece ani. Ei au rămas încremeniţi.

43. Isus le-a poruncit cu tărie să nu ştie nimeni lucrul acesta; şi a zis să dea de mîncare fetiţei.

- Matei 9:18-26

Invierea fiicei lui Iair şi vindecarea unei femei.

18. Pe cînd le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntaşii sinagogii, I s-a închinat, şi I-a zis: „Fiica mea adineaori a murit; dar vino de pune-Ţi mînile peste ea, şi va învia.“

19. Isus S-a sculat, şi a plecat după el împreună cu ucenicii Lui.

20. Şi iată o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sînge, a venit pe dinapoi, şi s-a atins de poala hainei Lui.

21. Căci îşi zicea ea: „Numai să mă pot atinge de haina Lui, şi mă voi tămădui.“

22. Isus S-a întors, a văzut-o, şi i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică! Credinţa ta te-a tămăduit.“ Şi s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela.

23. Cînd a ajuns Isus în casa fruntaşului sinagogii, şi cînd a văzut pe ceice cîntau din fluier, şi gloata bocind,

24. le-a zis: „Daţi-vă la o parte; căci fetiţa n-a murit, ci doarme!“ Ei îşi băteau joc de El.

25. Dar, dupăce a fost scoasă gloata afară, Isus a intrat înlăuntru, a luat pe fetiţă de mînă, şi fetiţa s-a sculat.

26. Şi s-a dus vestea despre această minune în tot ţinutul acela.

d) Iisus vindeca doi orbi si un mut

- Matei 9:27-34

Vindecarea a doi orbi.

27. Cînd a plecat de acolo, s-au luat după Isus doi orbi, cari strigau şi ziceau: „Ai milă de noi, Fiul lui David!“

28. După ce a intrat în casă, orbii au venit la El. Şi Isus le-a zis: „Credeţi că pot face lucrul acesta?“ „Da, Doamne“, I-au răspuns ei.

29. Atunci S-a atins de ochii lor, şi a zis: „Facă-vi-se după credinţa voastră!“

30. Şi li s-au deschis ochii. Isus le-a poruncit cu tot dinadinsul şi le-a zis: „Vedeţi, să nu ştie nimeni.“

31. Dar ei, cum au ieşit afară, au răspîndit vestea despre El în tot ţinutul acela.

Vindecarea unui mut îndrăcit.

32. Pe cînd plecau orbii aceştia, iată că au adus la Isus un mut îndrăcit.

33. După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Şi noroadele, mirate, ziceau: „Niciodată nu s-a văzut aşa ceva în Israel!“

34. Dar Fariseii ziceau: „Cu ajutorul domnului dracilor scoate El dracii!“

- daca in urma citirii acestor texte ai vreun gand, vreo meditatie, vreun motiv de rugaciune care sa reiasa din texte, te rog sa scrii ca raspuns

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"

Email me when people reply –