Domnul Iisus si ucenicii pe malul Marii Galileei

a) 5000 de barbati sunt hraniti prin inmultirea painilor si a pestilor

- Matei 14:13-21

Înmulţirea pînilor.

13. Isus, cînd a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie, ca să Se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, cînd au auzit lucrul acesta, au ieşit din cetăţi şi s-au luat după El pe jos.

14. Cînd a ieşit din corabie, Isus a văzut o gloată mare, I s-a făcut milă de ea, şi a vindecat pe cei bolnavi.

15. Cînd s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de El, şi I-au zis: „Locul acesta este pustiu, şi vremea iată că a trecut; dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-şi cumpere de mîncare.“

16. „N-au nevoie să plece“, le-a răspuns Isus; „daţi-le voi să mănînce.“

17. Dar ei I-au zis: „N-avem aici decît cinci pîni şi doi peşti.“

18. Şi El le-a zis: „Aduceţi-i aici la Mine.“

19. Apoi a poruncit noroadelor să şadă pe iarbă, a luat cele cinci pîni şi cei doi peşti, Şi-a ridicat ochii spre cer, a binecuvîntat, a frînt pînile şi le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărţit noroadelor.

20. Toţi au mîncat şi s-au săturat; şi s-au ridicat douăsprezece coşuri pline cu rămăşiţele de fărămituri.

21. Ceice mîncaseră, erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii.

- Marcu 6:33-44

33. Oamenii i-au văzut plecînd, şi i-au cunoscut; au alergat pe jos din toate cetăţile, şi au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei.

34. Cînd a ieşit din corabie, Isus a văzut mult norod; şi I s-a făcut milă de ei, pentrucă erau ca nişte oi cari n-aveau păstor; şi a început să-i înveţe multe lucruri.

35. Fiindcă ziua era pe sfîrşite, ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: „Locul acesta este pustiu şi ziua este pe sfîrşite.

36. Dă-le drumul să se ducă în cătunele şi satele de primprejur, ca să-şi cumpere pîne, fiindcă n-au ce mînca.“

37. „Daţi-le voi să mănînce“, le-a răspuns Isus. Dar ei I-au zis: „Oare să ne ducem să cumpărăm pîni de două sute de lei, şi să le dăm să mănînce?“

38. Şi El i-a întrebat: „Cîte pîni aveţi? Duceţi-vă de vedeţi.“ S-au dus de au văzut cîte pîni au, şi au răspuns: „Cinci, şi doi peşti.“

39. Atunci le-a poruncit să-i aşeze pe toţi, cete-cete, pe iarba verde.

40. Şi au şezut jos în cete de cîte o sută şi de cîte cincizeci.

41. El a luat cele cinci pîni şi cei doi peşti. Şi-a ridicat ochii spre cer, şi a rostit binecuvîntarea. Apoi a frînt pînile şi le-a dat ucenicilor, ca ei să le împartă norodului. Asemenea şi cei doi peşti, i-a împărţit la toţi.

42. Au mîncat toţi şi s-au săturat;

43. şi au ridicat douăsprezece coşuri pline cu fărămituri de pîne şi cu ce mai rămăsese din peşti.

44. Cei ce mîncaseră pînile, erau cinci mii de bărbaţi.

- Luca 9:11-17

11. Noroadele au priceput lucrul acesta, şi au mers după El. Isus le-a primit bine, le vorbea despre Împărăţia lui Dumnezeu, şi vindeca pe cei ce aveau trebuinţă de vindecare.

12. Fiindcă ziua se pleca spre seară, cei doisprezece s-au apropiat, şi I-au zis: „Dă drumul noroadelor, ca să se ducă în satele şi cătunele de primprejur să găzduiască şi să-şi caute de ale mîncării; pentrucă aici sîntem într-un loc pustiu.“

13. Isus le-a zis: „Daţi-le voi să mănînce!“ Dar ei au răspuns: „N-avem decît cinci pîni şi doi peşti; afară numai dacă ne vom duce noi înşine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta.“

14. Şi erau aproape cinci mii de bărbaţi. Isus a zis ucenicilor Săi: „Puneţi-i să şadă jos în cete de cîte cincizeci.“

15. Aşa au şi făcut: i-au pus pe toţi să şadă jos.

16. Isus a luat cele cinci pîni şi cei doi peşti, Şi-a ridicat ochii spre cer, şi le-a binecuvîntat. Apoi le-a frînt, şi le-a dat ucenicilor să le împartă norodului.

17. Au mîncat toţi, şi s-au săturat; şi au ridicat douăsprezece coşuri pline cu fărămiturile rămase.

- Ioan 6:1-14

Înmulţirea pînilor.

1. După aceea, Isus S-a dus dincolo de marea Galileii, numită marea Tiberiadei.

2. O mare gloată mergea după El, pentrucă vedea semnele pe cari le făcea cu cei bolnavi.

3. Isus S-a suit pe munte, şi şedea acolo cu ucenicii Săi.

4. Paştele, praznicul Iudeilor, erau aproape.

5. Isus Şi-a ridicat ochii, şi a văzut că o mare gloată vine spre El. Şi a zis lui Filip: „De unde avem să cumpărăm pîni ca să mănînce oamenii aceştia?“

6. Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentrucă ştia ce are de gînd să facă.

7. Filip i-a răspuns: „Pînile, pe cari le-am putea cumpăra cu două sute de lei (Greceşte: dinari.), n-ar ajunge ca fiecare să capete puţintel din ele.“

8. Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis:

9. „Este aici un băieţel, care are cinci pîni de orz şi doi peşti; dar ce sînt acestea la atîţia?“

10. Isus a zis: „Spuneţi oamenilor să şadă jos.“ În locul acela era multă iarbă. Oamenii au şezut jos, în număr de aproape cinci mii.

11. Isus a luat pînile, a mulţămit lui Dumnezeu, le-a împărţit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărţit celorce şedeau jos; de asemenea, le-a dat şi din peşti cît au voit.

12. Dupăce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor Săi: „Strîngeţi fărămiturile cari au rămas, ca să nu se piardă nimic.“

13. Le-au adunat deci, şi au umplut douăsprezece coşuri cu fărămiturile cari rămăseseră din cele cinci pîni de orz, după ce mîncaseră toţi.

14. Oamenii aceia, cînd au văzut minunea, pe care o făcuse Isus, ziceau: „Cu adevărat, acesta este proorocul cel aşteptat în lume.“

b) Iisus se roaga singur pe munte , dupa ce trimite ucenicii cu corabia

- Ioan 6:15

14. Oamenii aceia, cînd au văzut minunea, pe care o făcuse Isus, ziceau: „Cu adevărat, acesta este proorocul cel aşteptat în lume.“

15. Isus, fiindcă ştia că au de gînd să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăş la munte, numai El singur.

- Marcu 6:45-46

45. Îndată, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie, şi să treacă înaintea Lui de cealaltă parte, spre Betsaida. În timpul acesta, El avea să dea drumul norodului.

46. Dupăce Şi-a luat rămas bun dela norod, S-a dus în munte, ca să Se roage.

- Matei 14:22-23

22. Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie, şi să treacă înaintea Lui de partea cealaltă, pînă va da drumul noroadelor.

23. După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage, singur la o parte. Se înoptase, şi El era singur acolo.

c) Iisus merge pe apele marii

- Ioan 6:16-21

Isus umblă pe mare.

16. Cînd s-a înserat, ucenicii Lui s-au coborît la marginea mării.

17. S-au suit într-o corabie, şi treceau marea, ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase, şi Isus tot nu venise la ei.

18. Sufla un vînt puternic şi marea era întărîtată.

19. După ce au vîslit cam douăzeci şi cinci sau treizeci de stadii, văd pe Isus umblînd pe mare şi apropiindu-Se de corabie. Şi s-au înfricoşat.

20. Dar Isus le-a zis: „Eu sînt, nu vă temeţi!“

21. Voiau deci să-L ia în corabie. Şi corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau.

- Matei 14:24-33

24. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării; căci vîntul era împotrivă.

25. Cînd se îngîna ziua cu noaptea (Greceşte: în a patra strajă.), Isus a venit la ei, umblînd pe mare.

26. Cînd L-au văzut ucenicii umblînd pe mare, s-au spăimîntat, şi au zis: „Este o nălucă!“ Şi de frică au ţipat.

27. Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniţi, Eu sînt; nu vă temeţi!“

28. „Doamne“, I-a răspuns Petru, „dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape.“

29. „Vino!“ i-a zis Isus. Petru s-a coborît din corabie, şi a început să umble pe ape ca să meargă la Isus.

30. Dar, cînd a văzut că vîntul era tare, s-a temut; şi fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă!“

31. Îndată, Isus a întins mîna, l-a apucat, şi i-a zis: „Puţin credinciosule, pentruce te-ai îndoit?“

32. Şi după ce au intrat în corabie, a stat vîntul.

33. Ceice erau în corabie, au venit de s-au închinat înaintea lui Isus, şi I-au zis: „Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!“

- Marcu 6:47-52

47. Cînd s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Isus era singur pe ţărm.

48. A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vîslirea, căci vîntul le era împotrivă. Şi într-a patra strajă din noapte, a mers la ei, umblînd pe mare, şi voia să treacă pe lîngă ei.

49. Cînd L-au văzut ei umblînd pe mare, li s-a părut că este o nălucă, şi au ţipat;

50. pentrucă toţi L-au văzut, şi s-au spăimîntat. Isus a vorbit îndată cu ei, şi le-a zis: „Îndrăzniţi, Eu sînt, nu vă temeţi!“

51. Apoi S-a suit la ei în corabie, şi a stat vîntul. Ei au rămas uimiţi şi înmărmuriţi,

52. căci nu înţeleseseră minunea cu pînile, fiindcă le era inima împietrită.

- daca in urma citirii acestor texte, ai vreun gand, vreo meditatie, vreun motiv de rugaciune care sa reiasa din aeste texte te rog sa scrii ca raspuns

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"

Email me when people reply –