a) Iisus in Decapolis - vindeca un surdomut

- Marcu 7:31-37

Vindecarea unui surd-mut.

31. Isus a părăsit ţinutul Tirului, şi a venit iarăş prin Sidon la marea Galileii, trecînd prin ţinutul Decapole.

32. I-au adus un surd, care vorbea cu anevoie, şi L-au rugat să-Şi pună mînile peste el.

33. El l-a luat la o parte din norod, i-a pus degetele în urechi, şi i-a atins limba cu scuipatul Lui.

34. Apoi, Şi-a ridicat ochii spre cer, a suspinat, şi a zis: „Efata“, adică: „Deschide-te!“

35. Îndată, i s-au deschis urechile, i s-a deslegat limba, şi a vorbit foarte desluşit.

36. Isus le-a poruncit să nu spună nimănui; dar cu cît le poruncea mai mult, cu atît Îl vesteau mai mult.

37. Ei erau uimiţi peste măsură de mult, şi ziceau: „Toate le face de minune; chiar şi pe surzi îi face să audă, şi pe muţi să vorbească.“

- Matei 15:29-31

29. Isus a plecat din locurile acelea, şi a venit lîngă marea Galileii. S-a suit pe munte, şi a şezut jos acolo.

30. Atunci au venit la El multe noroade, avînd cu ele şchiopi, orbi, muţi, ciungi, şi mulţi alţi bolnavi I-au pus la picioarele Lui, şi El i-a tămăduit;

31. aşa că noroadele se mirau, cînd au văzut că muţii vorbesc, ciungii se însănătoşează, şchopii umblă şi orbii văd; şi slăveau pe Dumnezeul lui Israel.

b) A doua inmultire a painilor

- Matei 15:32-39

32. Isus a chemat pe ucenicii Săi, şi le-a zis: „Mi-este milă de gloata aceasta; căci iată că de trei zile aşteaptă lîngă Mine, şi n-au ce mînca. Nu vreau să le dau drumul flămînzi, ca nu cumva să leşine de foame pe drum.“

33. Ucenicii I-au zis: „De unde să luăm în pustia aceasta atîtea pîni ca să săturăm atîta gloată?“

34. „Cîte pîni aveţi?“ i-a întrebat Isus. „Şapte“, I-au răspuns ei, „şi puţini peştişori“

35. Atunci Isus a poruncit norodului să şadă pe pămînt.

36. A luat cele şapte pîni şi peştişorii, şi, dupăce a mulţămit lui Dumnezeu, a frînt, şi a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărţit norodului.

37. Au mîncat toţi şi s-au săturat; şi s-au ridicat şapte coşniţe pline cu rămăşiţele de fărămituri.

38. Cei ce mîncaseră erau patru mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii.

39. În urmă Isus a dat drumul noroadelor, S-a suit în corabie, şi a trecut în ţinutul Magdalei.

- Marcu 8:1-9

A doua înmulţire a pînilor.

1. În zilele acelea, fiindcă se strînsese din nou mult norod, şi n-avea ce mînca, Isus a chemat pe ucenicii Săi, şi le-a zis:

2. „Mi-e milă de norodul acesta; căci iată că de trei zile stau lîngă Mine, şi n-au ce mînca.

3. Dacă le voi da drumul acasă flămînzi, au să leşine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe.“

4. Ucenicii I-au răspuns: „Cum ar putea cineva să sature cu pîne pe oamenii aceştia, aici într-un loc pustiu?“

5. „Cîte pîni aveţi?“ i-a întrebat Isus. „Şapte“, I-au răspuns ei.

6. Atunci a poruncit norodului să şadă pe pămînt; a luat cele şapte pîni; şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, le-a frînt şi le-a dat ucenicilor Săi ca să le împartă; şi ei le-au împărţit norodului.

7. Mai aveau şi cîţiva peştişori: şi Isus, după ce i-a binecuvîntat, a poruncit să-i împartă şi pe aceia.

8. Au mîncat şi s-au săturat; şi au ridicat şapte coşniţe, pline cu rămăşiţele de fărămituri.

9. Erau aproape patru mii de inşi. În urmă Isus le-a dat drumul.

c) Fariseii si saducheii cer un semn din cer de la Iisus ca sa-L ispiteasca

- Matei 16:1-41. Fariseii şi Saducheii s-au apropiat de Isus, şi, ca să-L ispitească, I-au cerut să le arate un semn din cer.

2. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Cînd se înserează, voi ziceţi: «Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roş.»

3. Şi dimineaţa, ziceţi: «Astăzi are să fie furtună, căci cerul este roş-posomorît.» Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o deosebiţi, şi semnele vremurilor nu le puteţi deosebi?

4. Un neam viclean şi prea curvar cere un semn; nu i se va da alt semn decît semnul proorocului Iona.“

Apoi i-a lăsat şi a plecat.

- Marcu 8:10-13

10. Isus a intrat îndată în corabie cu ucenicii Săi, şi a venit în părţile Dalmanutei.

11. Fariseii au venit deodată, şi au început o ceartă de vorbe cu Isus; şi, ca să-L pună la încercare, I-au cerut un semn din cer.

12. Isus a suspinat adînc în duhul Său, şi a zis: „Pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn.“

13. Apoi i-a lăsat, şi a intrat iarăş în corabie, ca să treacă de cealaltă parte.

d) Iisus in corabie le readuce aminte de minunea inmultirii painilor si-i avertizeaza cu privire la "aluatul fariseilor si al lui Irod

- Marcu 8:14-21

14. Ucenicii uitaseră să ia pîni; cu ei în corabie n-aveau decît o pîne.

15. Isus le dădea în grijă, şi le zicea: „Luaţi seama, să vă păziţi bine de aluatul Fariseilor şi de aluatul lui Irod!“

16. Ucenicii se gîndeau şi ziceau între ei: „Fiindcă n-avem pîni.“

17. Isus a înţeles lucrul acesta, şi le-a zis: „Pentruce vă gîndiţi că n-aveţi pîni? Tot nu pricepeţi şi tot nu înţelegeţi? Aveţi inima împietrită?

18. Aveţi ochi, şi nu vedeţi? Aveţi urechi, şi nu auziţi? Şi nu vă aduceţi aminte deloc?

19. Cînd am frînt cele cinci pîni la cei cinci mii de bărbaţi, cîte coşuri pline cu fărămituri aţi ridicat?“ „Douăsprezece“, I-au răspuns ei.

20. „Şi cînd am frînt cele şapte pîni la cei patru mii de bărbaţi, cîte coşniţe pline cu fărămituri aţi ridicat?“ „Şapte“, I-au răspuns ei.

21. Şi El le-a zis: „Tot nu înţelegeţi?“

- Matei 16:5-12

5. Ucenicii trecuseră de cealaltă parte, şi uitaseră să ia pîni.

6. Isus le-a zis: „Luaţi seama şi păziţi-vă de aluatul Fariseilor şi al Saducheilor.“

7. Ucenicii se gîndeau în ei, şi ziceau: „Ne zice aşa pentrucă n-am luat pîni!“

8. Isus, care cunoştea lucrul acesta, le-a zis: „Puţin credincioşilor, pentruce vă gîndiţi că n-aţi luat pîni?

9. Tot nu înţelegeţi? Şi nici nu vă mai aduceţi aminte de cele cinci pîni pentru cei cinci mii de oameni, şi cîte coşuri aţi ridicat?

10. Nici de cele şapte pîni pentru cei patru mii de oameni, şi cîte coşniţe aţi ridicat?

11. Cum nu înţelegeţi că nu v-am spus de pîni? Ci v-am spus să vă păziţi de aluatul Fariseilor şi al Saducheilor?“

12. Atunci au înţeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pînii, ci de învăţătura Fariseilor şi a Saducheilor.

e) Iisus in Betsaida vindeca un orb

- Marcu 8:22-26

Vindecarea unui orb la Betsaida.

22. Au venit la Betsaida; au adus la Isus un orb, şi L-au rugat să Se atingă de el.

23. Isus a luat pe orb de mînă, şi l-a scos afară din sat; apoi i-a pus scuipat pe ochi, Şi-a pus mînile peste el, şi l-a întrebat: „Vezi ceva?“

24. El s-a uitat, şi a zis: „Văd nişte oameni umblînd, dar mi se par ca nişte copaci.“

25. Isus i-a pus din nou mînile pe ochi; i-a spus să se uite ţintă; şi cînd s-a uitat, a fost tămăduit, şi a văzut toate lucrurile desluşit.

26. Atunci Isus l-a trimes acasă, şi i-a zis: „Să nu intri în sat, şi nici să nu spui cuiva în sat.“

- daca in urma citirii acestor texte, ai vreun gand, vreo meditatie, vreun motiv de rugaciune care sa reiasa din texte, te rog sa scrii ca raspuns .

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"

Email me when people reply –

Replies

  • HHD Prayers
    „Mi-e milă de norodul acesta; căci iată că de trei zile stau lîngă Mine, şi n-au ce mînca.
    -Domnul Isus a fost cuprins de mila pentru nevoile si suferinta acelor oameni,Isus este acelasi si azi .El este la fel de compatimitor fata de nevoile si durerile fiecarui copil al lui Dumnezeu,aceasta ne asigura ca ,in orice necaz ne putem apropia de El prin rugaciune ,pentru a primi har ,mila si ajutor.
This reply was deleted.