a) Iisus prevesteste moartea si invierea Sa

- Matei 17:22-23

Isus vesteşte moartea şi învierea Sa.

22. Pe cînd stăteau în Galilea, Isus le-a zis: „Fiul omului trebuie să fie dat în mînile oamenilor.

23. Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.“ Ucenicii s-au întristat foarte mult.

- Marcu 9:30-32

Isus vesteşte moartea şi învierea Sa.

30. Au plecat de acolo, şi au trecut prin Galilea. Isus nu voia să ştie nimeni că trece.

31. Căci învăţa pe ucenicii Săi, şi zicea: „Fiul omului va fi dat în mînile oamenilor; ei Îl vor omorî, şi a treia zi după ce-L vor omorî, va învia.“

32. Dar ucenicii nu înţelegeau cuvintele acestea, şi se temeau să-L întrebe.

- Luca 9:44-45

Isus vesteşte moartea şi învierea Sa.

Pe cînd toţi se minunau de tot ce făcea Isus, El a zis ucenicilor Săi:

44. „Voi ascultaţi bine ce vă spun: Fiul omului va fi dat în mînile oamenilor!“

45. Dar ucenicii nu înţelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei, ca să nu le priceapă; şi se temeau să-L întrebe în privinţa aceasta.

b) Iisus plateste taxa pentru Templu

- Matei 17:24-27

Isus plăteşte darea pentru Templu.

24. Cînd au ajuns în Capernaum, ceice strîngeau darea pentru Templu (Greceşte: Cele două drahme.) au venit la Petru, şi i-au zis: „Învăţătorul vostru nu plăteşte darea?“

25. „Ba da“, a zis Petru. Şi cînd a intrat în casă, Isus i-a luat înainte, şi i-a zis: „Ce crezi, Simone? Împăraţii pămîntului dela cine iau dări sau biruri? Dela fiii lor sau dela străini?“

26. Petru I-a răspuns: „Dela străini.“ Şi Isus i-a zis: „Aşa dar fiii sînt scutiţi.

27. Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undiţa, şi trage afară peştele care va veni întîi; deschide-i gura, şi vei găsi în ea o rublă (Greceşte: Un statir.) pe care ia-o şi dă-le-o lor, pentru Mine şi pentru tine.“

c) Cel mai mare in Imparatia cerurilor

- Matei 18:1-14

Cel mai mare în Împărăţia Cerurilor.

1. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus, şi L-au întrebat: „Cine este mai mare în Împărăţia cerurilor?“

2. Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor,

3. şi le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.

4. Deaceea, oricine se va smeri ca acest copilaş, va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor.

5. Şi oricine va primi un copilaş ca acesta în Numele Meu, Mă primeşte pe Mine.

6. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, cari cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atîrne de gît o piatră mare de moară, şi să fie înecat în adîncul mării.

7. Vai de lume, din pricina prilejurilor de păcătuire! Fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire!

8. Acum, dacă mîna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le şi leapădă-le dela tine. Este mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop sau ciung, decît să ai două mîni sau două picioare, şi să fii aruncat în focul vecinic.

9. Şi dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l dela tine. Este mai bine pentru tine să intri în viaţă numai cu un ochi, decît să ai amîndoi ochii, şi să fii aruncat în focul gheenei.

Pilda cu oaia rătăcită.

10. Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din aceşti micuţi; căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea faţa Tatălui Meu care este în ceruri.

11. Fiindcă Fiul omului a venit să mîntuiască ce era pierdut.

12. Ce credeţi? Dacă un om are o sută de oi, şi se rătăceşte una din ele, nu lasă el pe cele nouăzeci şi nouă pe munţi, şi se duce să caute pe cea rătăcită?

13. Şi, dacă i se întîmplă s-o găsească, adevărat vă spun, că are mai multă bucurie de ea, decît de cele nouăzeci şi nouă, cari nu se rătăciseră.

14. Tot aşa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară unul măcar din aceşti micuţi.

- Marcu 9:33-50

Cine este cel mai mare?

33. Apoi au venit la Capernaum. Cînd era în casă, Isus i-a întrebat: „Despre ce vorbeaţi unul cu altul pe drum?“

34. Dar ei tăceau, pentrucă pe drum se certaseră între ei, ca să ştie cine este cel mai mare.

35. Atunci Isus a şezut jos, a chemat pe cei doisprezece, şi le-a zis: „Dacă vrea cineva să fie cel dintîi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toţi şi slujitorul tuturor!“

36. Şi a luat un copilaş, şi l-a aşezat în mijlocul lor; apoi l-a luat în braţe, şi le-a zis:

37. „Oricine primeşte pe unul din aceşti copilaşi, în Numele Meu, Mă primeşte pe Mine; şi oricine Mă primeşte pe Mine, nu Mă primeşte pe Mine, ci pe Cel ce M-a trimes pe Mine.“

Pricinile de păcătuire.

38. Ioan I-a zis: „Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţînd draci în Numele Tău; şi l-am oprit, pentrucă nu venea după noi.“

39. „Nu-l opriţi“, a răspuns Isus, „căci nu este nimeni, care să facă minuni în Numele Meu, şi să Mă poată grăi de rău îndată după aceea.

40. Cine nu este împotriva noastră, este pentru noi.

41. Şi oricine vă va da de băut un pahar cu apă, în Numele Meu, pentrucă sînteţi ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata.

42. Dar, dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, cari cred în Mine, ar fi mai bine pentru el să i se lege de gît o piatră mare de moară şi să fie aruncat în mare.

43. Dacă mîna ta te face să cazi în păcat, taie-o; este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă, decît să ai două mîni, şi să mergi în gheenă, în focul care nu se stinge,

44. unde viermele lor nu moare, şi focul nu se stinge.

45. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l; este mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop, decît să ai două picioare, şi să fii aruncat în gheenă, în focul care nu se stinge,

46. unde viermele lor nu moare, şi focul nu se stinge.

47. Şi dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l; este mai bine pentru tine să intri în Împărăţia lui Dumnezeu numai cu un ochi, decît să ai doi ochi şi să fii aruncat în focul gheenei,

48. unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge.

49. Pentrucă fiecare om va fi sărat cu foc, şi orice jertfă va fi sărată cu sare.

50. Sarea este bună; dar dacă sarea îşi pierde puterea de a săra, cu ce îi veţi da înapoi puterea aceasta? Să aveţi sare în voi înşivă, şi să trăiţi în pace unii cu alţii.“

- Luca 9:46-50

Cine este cel mai mare?

46. Apoi le-a venit în gînd să ştie cine dintre ei ar fi cel mai mare.

47. Isus le-a cunoscut gîndul inimii, a luat un copilaş, l-a pus lîngă El,

48. şi le-a zis: „Oricine primeşte pe acest copilaş, în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte; şi oricine Mă primeşte pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a trimes pe Mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toţi, acela este mare.“

49. Ioan a luat cuvîntul, şi a zis: „Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţînd draci în Numele tău; şi l-am oprit, pentrucă nu merge după noi.“

50. „Nu-l opriţi“, i-a răspuns Isus, „fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi.“

d) Mustrarea fratelui care a pacatuit impotriva ta

- Matei 18:15-35

Iertarea greşelilor.

15. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai cîştigat pe fratele tău.

16. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentruca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.

17. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgîn şi ca un vameş.

18. Adevărat vă spun, că orice veţi lega pe pămînt, va fi legat în cer; şi orice veţi deslega pe pămînt, va fi deslegat în cer.

19. Vă mai spun iarăş, că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pămînt să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri.

20. Căci acolo unde sînt doi sau trei adunaţi în1 (1. Greceşte: Pentru Numele Meu) Numele Meu, sînt şi Eu în mijlocul lor.“

Pilda robului nemilostiv.

21. Atunci Petru s-a apropiat de El, şi I-a zis: „Doamne de cîte ori să iert pe fratele Meu cînd va păcătui împotriva mea? Pînă la şapte ori?“

22. Isus i-a zis: „Eu nu-ţi zic pînă la şapte ori, ci pînă la şaptezeci de ori cîte şapte.

23. Deaceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat, care a vrut să se socotească cu robii săi.

24. A început să facă socoteala, şi i-au adus pe unul, care îi datora zece mii de galbeni2 (2. Greceşte: Talanţi.).

25. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpînul lui a poruncit să-l vîndă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui, şi tot ce avea, şi să se plătească datoria.

26. Robul s-a aruncat la pămînt, i s-a închinat, şi a zis: «Doamne, mai îngăduieşte-mă, şi-ţi voi plăti tot.»

27. Stăpînul robului aceluia, făcîndu-i-se milă de el, i-a dat drumul, şi i-a iertat datoria.

28. Robul acela, cînd a ieşit afară, a întîlnit pe unul din tovarăşii lui de slujbă, care-i era dator o sută de lei. A pus mîna pe el, şi-l strîngea de gît, zicînd: «Plăteşte-mi ce-mi eşti dator.»

29. Tovarăşul lui s-a aruncat la pămînt, îl ruga, şi zicea: «Mai îngăduieşte-mă, şi-ţi voi plăti.»

30. Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă, pînă va plăti datoria.

31. Cînd au văzut tovarăşii lui cele întîmplate, s-au întristat foarte mult, şi s-au dus de au spus stăpînului lor toate cele petrecute.

32. Atunci stăpînul a chemat la el pe robul acesta, şi i-a zis: «Rob vicelan! Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat.

33. Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău, cum am avut eu milă de tine?»

34. Şi stăpînul s-a mîniat şi l-a dat pe mîna chinuitorilor, pînă va p

e) Fratii lui Iisus il indeamna sa mearga in Iudeea

- Ioan 7:1-9

Necredinţa fraţilor lui Isus.

1. După aceea, Isus străbătea Galilea; nu voia să stea în Iudea, pentrucă Iudeii căutau să-L omoare.

2. Şi praznicul Iudeilor, praznicul zis al Corturilor, era aproape.

3. Fraţii Lui I-au zis: „Pleacă de aici, şi du-Te în Iudea, ca să vadă şi ucenicii Tăi lucrările, pe cari le faci.

4. Nimeni nu face ceva în ascuns, cînd caută să se facă cunoscut: dacă faci aceste lucruri, arată-Te lumii.“

5. Căci nici fraţii Lui nu credeau în El.

6. Isus le-a zis: „Vremea Mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică.

7. Pe voi lumea nu vă poate urî; pe Mine Mă urăşte, pentrucă mărturisesc despre ea că lucrările ei sînt rele.

8. Suiţi-vă voi la praznicul acesta; Eu încă nu Mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu Mi s-a împlinit încă vremea.“

9. Dupăce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galilea.

f) Iisus se duce pe ascuns la praznicul Corturilor , impotrivirea Samaritenilor

- Ioan 7:10

10. După ce s-au suit fraţii Lui la praznic, S-a suit şi El, dar nu pe faţă, ci cam pe ascuns.

- Luca 9:51-56

„Foc din cer.“

51. Cînd s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Isus Şi-a îndreptat faţa hotărît să meargă la Ierusalim.

52. A trimes înainte nişte soli, cari s-au dus şi au intrat într-un sat al Samaritenilor, ca să-I pregătească un loc de găzduit.

53. Dar ei nu L-au primit, pentrucă Isus Se îndrepta să meargă spre Ierusalim.

54. Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, cînd au văzut lucrul acesta, au zis: „Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?“

55. Isus S-a întors spre ei, i-a certat, şi le-a zis: „Nu ştiţi de ce duh sînteţi însufleţiţi!

56. Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mîntuiască.“ Şi au plecat într-alt sat.

- daca in urma citirii acestor texte, ai vreun gand, vreo meditatie, vreun motiv de rugaciune care sa reiasa din aceste texte, te rog sa scrii ca raspuns .

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"

Email me when people reply –