a) Conditii pentru urmarea lui Cristos

- Luca 9:57-62

Cum să urmăm pe Isus.

57. Pe cînd erau pe drum, un om i-a zis: „Doamne, Te voi urma oriunde vei merge.“

58. Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini, şi păsările cerului au cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul.“

59. Altuia i-a zis: „Vino după Mine!“ „Doamne“, I-a răspuns el, „lasă-mă să mă duc întîi să îngrop pe tatăl meu.“

60. Dar Isus i-a zis: „Lasă morţii să-şi îngroape morţii, şi tu du-te de vesteşte Împărăţia lui Dumnezeu.“

61. Un altul a zis: „Doamne, Te voi urma, dar lasă-mă întîi să mă duc să-mi iau rămas bun dela ai mei.“

62. Isus i-a răspuns: „Oricine pune mîna pe plug, şi se uită înapoi, nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.“

- Matei 8:19-22

Cum să urmăm pe Isus.

19. Atunci s-a apropiat de El un cărturar, şi I-a zis: „Învăţătorule, vreau să Te urmez ori unde vei merge.“

20. Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini, şi păsările cerului au cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul.“

21. Un altul, care era dintre ucenici, I-a zis: „Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întîi să îngrop pe tatăl meu.“

22. „Vino după Mine“, i-a răspuns Isus, „şi lasă morţii să-şi îngroape morţii.“

b) Iisus la praznicul Corturilor

- Ioan 7:11-53

Isus în Ierusalim la praznicul Corturilor.

11. Iudeii Îl căutau în timpul praznicului, şi ziceau: „Unde este?“

12. Noroadele vorbeau mult în şoaptă despre El. Unii ziceau: „Este un om bun.“ Alţii ziceau: „Nu, ci duce norodul în rătăcire.“

13. Totuş, de frica Iudeilor, nimeni nu vorbea de El pe faţă.

14. Pela jumătatea praznicului, Isus S-a suit la Templu. Şi învăţa norodul.

15. Iudeii se mirau, şi ziceau: „Cum are omul acesta învăţătură, căci n-a învăţat niciodată?“

16. Isus le-a răspuns: „Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celuice M-a trimes pe Mine.

17. Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu, sau dacă Eu vorbesc dela Mine.

18. Cine vorbeşte dela sine, caută slava lui însuş; dar cine caută slava Celuice l-a trimes, acela este adevărat, şi în el nu este strîmbătate.

19. Oare nu v-a dat Moise Legea? Totuş nimeni din voi nu ţine Legea. De ce căutaţi să Mă omorîţi?“

20. Norodul I-a răspuns: „Ai drac. Cine caută să Te omoare?“

21. Drept răspuns, Isus le-a zis: „O lucrare am făcut, şi toţi vă miraţi de ea.

22. Moise v-a dat porunca privitoare la tăierea împrejur - nu că ea vine dela Moise, ci dela patriarhi - şi voi tăiaţi împrejur pe om în ziua Sabatului.

23. Dacă un om primeşte tăierea împrejur în ziua Sabatului, ca să nu se calce Legea lui Moise, de ce turbaţi de mînie împotriva Mea, pentrucă am însănătoşat un om întreg în ziua Sabatului?

24. Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate.“

25. Nişte locuitori din Ierusalim ziceau: „Nu este El acela, pe care caută ei să-L omoare?

26. Şi totuş, iată că vorbeşte pe faţă, şi ei nu-I zic nimic! Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că El este Hristosul?

27. Dar noi ştim de unde este omul acesta; însă, cînd va veni Hristosul, nimeni nu va şti de unde este.“

28. Şi Isus, pe cînd învăţa pe norod în Templu, striga: „Mă cunoaşteţi şi Mă ştiţi de unde sînt! Eu n-am venit dela Mine însumi, ci Cel ce M-a trimes, este adevărat, şi voi nu-L cunoaşteţi.

29. Eu Îl cunosc, căci vin dela El, şi El M-a trimes.“

30. Ei căutau deci să-L prindă; şi nimeni n-a pus mîna pe El, căci încă nu-I sosise ceasul.

31. Mulţi din norod au crezut în El, şi ziceau: „Cînd va veni Hristosul, va face mai multe semne decît a făcut omul acesta?“

32. Fariseii au auzit pe norod spunînd în şoaptă aceste lucruri despre El. Atunci preoţii cei mai de seamă şi Fariseii au trimes nişte aprozi să-L prindă.

33. Isus a zis: „Mai sînt cu voi puţină vreme, şi apoi Mă duc la Cel ce M-a trimes.

34. Voi Mă veţi căuta, şi nu Mă veţi găsi; şi unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni.“

35. Iudeii au zis între ei: „Unde are de gînd să se ducă omul acesta, ca să nu-l putem găsi? Doar n-o avea de gînd să se ducă la cei împrăştiaţi printre Greci, şi să înveţe pe Greci?

36. Ce însemnează cuvintele acestea, pe cari le-a spus: «Mă veţi căuta, şi nu Mă veţi găsi; şi unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni?“

Isus, apa vieţii.

37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stătut în picioare, şi a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine, şi să bea.

38. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge rîuri de apă vie, cum zice Scriptura.“

39. Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească ceice vor crede în El. Căci Duhul Sfînt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.

Încercări pentru prinderea lui Isus.

40. Unii din norod, cînd au auzit aceste cuvinte, ziceau: „Acesta este cu adevărat Proorocul.“

41. Alţii ziceau: „Acesta este Hristosul.“ Şi alţii ziceau: „Cum, din Galilea are să vină Hristosul?

42. Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămînţa lui David, şi din satul Betleem, unde era David?“

43. S-a făcut deci desbinare în norod din pricina Lui.

44. Unii din ei voiau să-L prindă; dar nimeni n-a pus mîna pe El.

45. Aprozii s-au întors deci la preoţii cei mai de seamă şi la Farisei. Şi aceştia le-au zis: „De ce nu L-aţi adus?“

46. Aprozii au răspuns: „Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta.“

47. Fariseii le-au răspuns: „Doar n-aţi fi fost duşi şi voi în rătăcire?

48. A crezut în El vreunul din mai marii noştri sau din Farisei?

49. Dar norodul acesta, care nu ştie Legea, este blestemat!“

50. Nicodim, cel care venise la Isus noaptea, şi care era unul din ei, le-a zis:

51. „Legea noastră osîndeşte ea pe un om înainte ca să-l asculte şi să ştie ce face?“

52. Drept răspuns, ei i-au zis: „Şi tu eşti din Galilea? Cercetează bine, şi vei vedea că din Galilea nu s-a ridicat niciun prooroc.“

53. (Şi s-a întors fiecare acasă.

c) Carturarii si fariseii ii aduc la Iisus o femeie prinsa in preacurvie ca sa-L ispiteasca

- Ioan 8:1-11

Femeia prinsă în preacurvie.

1. Isus S-a dus la muntele Măslinilor.

2. Dar disdedimineaţă, a venit din nou în Templu; şi tot norodul a venit la El. El a şezut jos, şi-i învăţa.

3. Atunci cărturarii şi Fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului,

4. şi au zis lui Isus: „Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar cînd săvîrşea preacurvia.

5. Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu dar ce zici?“

6. Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească şi să-L poată învinui. Dar Isus S-a plecat în jos, şi scria cu degetul pe pămînt.

7. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus, şi le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintîi cu piatra în ea.“

8. Apoi S-a plecat iarăş, şi scria cu degetul pe pămînt.

9. Cînd au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi de cugetul lor, şi au ieşit afară, unul cîte unul, începînd dela cei mai bătrîni, pînă la cei din urmă. Şi Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc.

10. Atunci S-a ridicat în sus; şi, cînd n-a mai văzut pe nimeni decît pe femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde sînt pîrîşii tăi? Nimeni nu te-a osîndit?“

11. „Nimeni, Doamne“, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osîndesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.“)

- daca in urma citirii acestor texte ai vreun gand, vreo meditatie, vreun motiv de rugaciune care sa reiasa din texte, te rog sa scrii ca raspuns.

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"

Email me when people reply –