a) Disputa lui Iisus cu fariseii care se putea incheia cu uciderea Lui cu pietre

- Ioan 8:12-59

Isus, Lumina lumii.

12. Isus le-a vorbit din nou, şi a zis: „Eu sînt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întunerec, ci va avea lumina vieţii.“

13. La auzul acestor vorbe, Fariseii I-au zis: „Tu mărturiseşti despre Tine însuţi: deci mărturia Ta nu este adevărată.“

14. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, totuş mărturia Mea este adevărată; căci Eu ştiu de unde am venit şi unde Mă duc, dar voi nu ştiţi nici de unde vin nici unde Mă duc.

15. Voi judecaţi după înfăţişare; Eu nu judec pe nimeni.

16. Şi chiar dacă judec, judecata Mea este adevărată, pentrucă nu sînt singur, ci Tatăl, care M-a trimes, este cu Mine.

17. În Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată:

18. deci despre Mine însumi, mărturisesc Eu, şi despre Mine mărturiseşte şi Tatăl, care M-a trimes.“

19. Ei I-au zis deci: „Unde este Tatăl Tău?“ Isus a răspuns: „Voi nu Mă cunoaşteţi nici pe Mine, nici pe Tatăl Meu. Dacă M-aţi cunoaşte pe Mine, aţi cunoaşte şi pe Tatăl Meu.“

20. Isus a spus aceste cuvinte, pe cînd învăţa pe norod în Templu, în locul unde era vistieria; şi nimeni n-a pus mîna pe el, pentrucă încă nu-I sosise ceasul.

21. Isus le-a mai spus: „Eu Mă duc, şi Mă veţi căuta, şi veţi muri în păcatul vostru; acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni.“

22. Atunci Iudeii au zis: „Doar n-o avea de gînd să se omoare, de zice: «Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni!“

23. „Voi sînteţi de jos“, le-a zis El; „Eu sînt de sus: voi sînteţi din lumea aceasta, Eu nu sînt din lumea aceasta.

24. De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi că Eu sînt, veţi muri în păcatele voastre.“

25. „Cine eşti Tu?“ I-au zis ei. Isus le-a răspuns: „Ceeace dela început vă spun că sînt.“

26. Am multe de zis despre voi şi de osîndit în voi; dar Celce M-a trimes, este adevărat; şi Eu, ce am auzit de la El, aceea spun lumii.“

27. Ei n-au înţeles că le vorbea despre Tatăl.

28. Isus deci le-a zis: „Cînd veţi înălţa pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sînt, şi că nu fac nimic dela Mine însumi, ci vorbesc după cum M-a învăţat Tatăl Meu.

29. Cel ce M-a trimes, este cu Mine; Tatăl nu M-a lăsat singur, pentrucă totdeauna fac ce-I este plăcut.“

Adevărata slobozenie.

30. Pe cînd vorbea Isus astfel, mulţi au crezut în El.

31. Şi a zis Iudeilor, cari crezuseră în El: „Dacă rămîneţi în cuvîntul Meu, sînteţi în adevăr ucenicii Mei;

32. veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.“

33. Ei I-au răspuns: „Noi sîntem sămînţa lui Avraam, şi n-am fost niciodată robii nimănui; cum zici Tu: «Veţi fi slobozi!“

34. „Adevărat, adevărat, vă spun“, le-a răspuns Isus, „că, oricine trăieşte în păcat, este rob al păcatului.

35. Şi robul nu rămîne pururea în casă; fiul însă rămîne pururea.

36. Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.

37. Ştiu că sînteţi sămînţa lui Avraam; dar căutaţi să Mă omorîţi, pentrucă nu pătrunde în voi cuvîntul Meu.

38. Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu; şi voi faceţi ce aţi auzit dela tatăl vostru.“

39. „Tatăl nostru“, I-au răspuns ei, „este Avraam“. Isus le-a zis: „Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam.

40. Dar acum căutaţi să Mă omorîţi, pe Mine, un om, care v-am spus adevărul, pe care l-am auzit dela Dumnezeu. Aşa ceva Avraam n-a făcut.

41. Voi faceţi faptele tatălui vostru.“ Ei I-au zis: „Noi nu sîntem copii născuţi din curvie; avem un singur Tată: pe Dumnezeu.“

42. Isus le-a zis: „Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi şi pe Mine, căci Eu am ieşit şi vin dela Dumnezeu: n-am venit dela Mine însumi, ci El M-a trimes.

43. Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta Cuvîntul Meu.

44. Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El dela început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentrucă în el nu este adevăr. Oridecîteori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.

45. Iar pe Mine, pentrucă spun adevărul, nu Mă credeţi.

46. Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu Mă credeţi?

47. Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n-ascultaţi, pentrucă nu sînteţi din Dumnezeu.“

Isus este înainte de Avraam.

48. Iudeii I-au răspuns: „Nu zicem noi bine că eşti Samaritean, şi că ai drac?“

49. „N-am drac“ le-a răspuns Isus; „ci Eu cinstesc pe Tatăl Meu, dar voi nu Mă cinstiţi.

50. Eu nu caut slava Mea; este Unul care o caută şi care judecă.

51. Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă păzeşte cineva cuvîntul Meu, în veac nu va vedea moartea.“

52. „Acum“, I-au zis Iudeii, „vedem bine că ai drac; Avraam a murit, proorocii de asemenea au murit, şi tu zici: «Dacă păzeşte cineva cuvîntul Meu, în veac nu va gusta moartea.»

53. Doar n-ai fi Tu mai mare decît părintele nostru Avraam, care a murit? Şi decît proorocii, cari de asemenea au murit? Cine te crezi Tu că eşti?“

54. Isus a răspuns: „Dacă Mă slăvesc Eu însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl Meu Mă slăveşte, El, despre care voi ziceţi că este Dumnezeul vostru;

55. şi totuş nu-L cunoaşteţi. Eu Îl cunosc bine; şi dacă aş zice că nu-L cunosc, aş fi şi Eu un mincinos ca voi. Dar îl cunosc şi păzesc Cuvîntul Lui.

56. Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea: a văzut-o şi s-a bucurat.“

57. „N-ai nici cincizeci ce ani“, I-au zis Iudeii, „şi ai văzut pe Avraam!“

58. Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat, vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sînt Eu.“

59. La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în El. Dar Isus S-a ascuns, şi a ieşit din Templu, trecînd prin mijlocul lor. Şi aşa a plecat din Templu.

b) Iisus vindeca un orb din nastere , care produce tensiuni

- Ioan 9:1-41

Vindecarea unui orb din naştere.

1. Cînd trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere.

2. Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?“

3. Isus a răspuns : „N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.

4. Cît este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celuice M-a trimes; vine noaptea, cînd nimeni nu mai poate să lucreze.

5. Cît sînt în lume, sînt Lumina lumii.“

6. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pămînt şi a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta,

7. şi i-a zis: „Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului“ (care, tîlmăcit, însemnează: Trimes). El s-a dus, s-a spălat, şi s-a întors văzînd bine.

8. Vecinii şi ceice-l cunoscuseră mai înainte ca cerşetor, ziceau: „Nu este acesta celce şedea şi cerşea?“

9. Unii ziceau: „El este.“ Alţii ziceau: „Nu; dar seamănă cu el.“ Şi el însuş zicea: „Eu sînt.“

10. Deci i-au zis: „Cum ţi s-au deschis ochii?“

11. El a răspuns: „Omul acela, căruia i se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii, şi mi-a zis: «Du-te la scăldătoarea Siloamului, şi spală-te.» M-am dus, m-am spălat, şi mi-am căpătat vederea.“

12. „Unde este omul acela“, l-au întrebat ei. El a răspus: „Nu ştiu.“

Cercetarea orbului de Farisei.

13. Au adus la Farisei pe cel ce fusese orb mai înainte.

14. Şi era o zi de Sabat cînd făcuse Isus tină, şi-i deschisese ochii.

15. Din nou, Fariseii l-au întrebat şi ei cum şi-a căpătat vederea. Şi el le-a zis: „Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat, şi văd.“

16. Atunci unii din Farisei au început să zică: „Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentrucă nu ţine Sabatul.“ Alţii ziceau: „Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne?“ Şi era desbinare între ei.

17. Iarăş au întrebat pe orb: „Tu ce zici despre El, în privinţa faptului că ţi-a deschis ochii?“ „Este un prooroc“, le-a răspuns el.

18. Iudeii n-au crezut că fusese orb şi că îşi căpătase vederea, pînă n-au chemat pe părinţii lui.

19. Şi cînd i-au venit părinţii, i-au întrebat: „Acesta este fiul vostru, care spuneţi că s-a născut orb? Cum dar vede acum?“

20. Drept răspuns, părinţii lui au zis: „Ştim că acesta este fiul nostru, şi că s-a născut orb.

21. Dar cum vede acum, sau cine i-a deschis ochii, nu ştim. Întrebaţi-l pe el; este în vîrstă, el singur poate vorbi despre ce-l priveşte.“

22. Părinţii lui au zis aceste lucruri, pentrucă se temeau de Iudei; căci Iudeii hotărîseră acum că, dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă.

23. De aceea au zis părinţii lui : „Este în vîrstă, întrebaţi-l pe el.“

24. Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb, şi i-au zis: „Dă slavă lui Dumnezeu: noi ştim că omul acesta este un păcătos.“

25. El a răspuns: „Dacă este un păcătos, nu ştiu; eu una ştiu: că eram orb, şi acum văd.“

26. Iarăş l-au întrebat : „Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?“

27. „Acum v-am spus“, le-a răspuns el, „şi n-aţi ascultat. Pentruce voiţi să mai auziţi încăodată? Doar n-aţi vrea să vă faceţi şi voi ucenicii Lui!“

28. Ei l-au ocărît, şi i-au zis: „Tu eşti ucenicul Lui, noi sîntem ucenicii lui Moise.

29. Ştim că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu ştim de unde este.“

30. „Aici este mirarea“, le-a răspuns omul acela, „că voi nu ştiţi de unde este, şi totuş, El mi-a deschis ochii.

31. Ştim că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoşi; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă.

32. De cînd este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere.

33. Dacă omul acesta n-ar veni dela Dumnezeu, n-ar putea face nimic.“

34. „Tu eşti născut cu totul în păcat“, i-au răspuns ei, „şi vrei să ne înveţi pe noi?“ Şi l-au dat afară.

Isus întîlneşte pe orb în Templu.

35. Isus a auzit că l-au dat afară; şi, cînd l-a găsit, i-a zis: „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?“

36. El a răspuns: „Şi cine este, Doamne, ca să cred în El?“

37. „L-ai şi văzut“, i-a zis Isus, „şi cel care vorbeşte cu tine, Acela este.“

38. „Cred, Doamne“, I-a zis el; şi I s-a închinat.

39. Apoi Isus a zis: „Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată: ca ceice nu văd, să vadă, şi ceice văd, să ajungă orbi.“

40. Unii din Fariseii cari erau lîngă el, cînd au auzit aceste vorbe, I-au zis: „Doar n-om fi şi noi orbi!“

41. „Dacă aţi fi orbi“, le-a răspuns Isus, „n-aţi avea păcat; dar acum ziceţi: «Vedem.» Tocmai de aceea, păcatul vostru rămîne.“

- daca in urma citirii acestor texte , ai vreun gand, vreo meditatie, vreun motiv de rugaciune care sa reiasa din texte , te rog sa scrii ca raspuns

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"

Email me when people reply –