Actiuni pregatitoare Lucrarii Mantuitorului

a) Propovaduirea lui Ioan Botezatorul, antemergatorul lui Iisus

- Matei 3:1-12

1 În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustiul Iudeii.

2 El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”

3 Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice: „Iată glasul celui ce strigă în pustiu: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.”

4 Ioan purta o haină de păr de cămilă, şi la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică.

5 Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el;

6 şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.

7 Dar când a văzut pe mulţi din farisei şi din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare?

8 Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră.

9 Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: „Avem ca tată pe Avraam!” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam.

10 Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci orice pom, care nu face rod bun, va fi tăiat şi aruncat în foc.

11 Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.

12 Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţa cu desăvârşire aria şi Îşi va strânge grâul în grânar; dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.”

- Marcu 1:2-8

2 După cum este scris în prorocul Isaia: „Iată, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea…

3 glasul celui ce strigă în pustiu: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările”,

4 a venit Ioan care boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor.

5 Tot ţinutul Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el; şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.

6 Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă, şi împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică.

7 Ioan propovăduia şi zicea: „După mine vine Cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-I dezleg curelele încălţămintei.

8 Eu, da, v-am botezat cu apă; dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.”

- Luca 3:1-18

1 În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar – pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod, cârmuitor al Galileii, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei şi al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei,

2 şi în zilele marilor preoţi Ana şi Caiafa – cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu.

3 Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor,

4 după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: „Iată glasul celui ce strigă în pustiu: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.

5 Orice vale va fi astupată, orice munte şi orice deal va fi prefăcut în loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate, şi drumurile zgrunţuroase vor fi netezite.

6 Şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.”

7 Ioan zicea, dar, noroadelor care veneau să fie botezate de el: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare?

8 Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră şi nu vă apucaţi să ziceţi în voi înşivă: „Avem pe Avraam ca tată!” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam.

9 Securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice pom care nu face rod bun este tăiat şi aruncat în foc.”

10 Noroadele îl întrebau şi ziceau: „Atunci ce trebuie să facem?”

11 Drept răspuns, el le zicea: „Cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna; şi cine are de mâncare să facă la fel.”

12 Au venit şi nişte vameşi să fie botezaţi şi i-au zis: „Învăţătorule, noi ce trebuie să facem?”

13 El le-a răspuns: „Să nu cereţi nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luaţi.”

14 Nişte ostaşi îl întrebau şi ei şi ziceau: „Dar noi ce trebuie să facem?” El le-a răspuns: „Să nu stoarceţi nimic de la nimeni prin ameninţări, nici să nu învinuiţi pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulţumiţi cu lefurile voastre.”

15 Fiindcă norodul era în aşteptare şi toţi se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul,

16 Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: „Cât despre mine, eu vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decât mine şi căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.

17 Acela are lopata în mână; Îşi va curăţa aria cu desăvârşire şi Îşi va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.”

18 Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia şi-i dădea încă multe alte îndemnuri.

b) Botezul lui Iisus Cristos

- Matei 3:13-17

13 Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.

14 Dar Ioan căuta să-L oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?”

15 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat.

16 De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea, cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El.

17 Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.”

- Marcu 1:9-11

9 În vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordan.

10 Şi îndată, când ieşea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise şi Duhul coborându-Se peste El ca un porumbel.

11 Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.”

- Luca 3:21-22

21 După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus; şi pe când Se ruga, s-a deschis cerul,

22 şi Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!”

c) Ispitirea lui Iisus Cristos

- Matei 4:1-11

1 Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul.

2 Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit.

3 Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.”

4 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

5 Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului

6 şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”

7 „De asemenea este scris”, a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.”

8 Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis:

9 „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.”

10 „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.”

11 Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească.

- Marcu 1:12-13

12 Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţa cu desăvârşire aria şi Îşi va strânge grâul în grânar; dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.”

13 Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.

- Luca 4:1-13

1 Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustiu,

2 unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea; şi, după ce au trecut acele zile, a flămânzit.

3 Diavolul I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine.”

4 Isus i-a răspuns: „Este scris: „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

5 Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului

6 şi I-a zis: „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată şi o dau oricui voiesc.

7 Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.”

8 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti.”

9 Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a aşezat pe streaşina acoperişului Templului şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici;

10 căci este scris: „El va porunci îngerilor Lui să Te păzească”;

11 şi: „ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”

12 Isus i-a răspuns: „S-a spus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.”

13 După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme.

- daca in urma citiri acestor texte, ai vreun gand, o meditatie ,sau ai un motiv de rugaciune, te rog sa scrii ca comentariu

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"

Email me when people reply –

Replies

 • Marcu 1:2-13, traducerea Bartolomeu Anania
  2 După cum este scris în profetul Isaia: Iată, Eu îl trimit înaintea feţei Tale pe îngerul Meu, care-Ţi va pregăti calea;
  3 glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi-I cărările,
  4 Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor.
  5 Şi ieşeau spre el tot ţinutul Iudeii şi toţi cei din Ierusalim şi se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.
  6 Şi Ioan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, cu cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică.
  7 Şi propovăduia, zicând: „Vine în urma mea Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălţămintelor.
  8 Eu v'am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duh Sfânt“.
  9 Şi în zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul Galileii şi S'a botezat în Iordan de către Ioan.
  10 Şi îndată, ieşind din apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul ca un porumbel pogorându-Se peste El.
  11 Şi glas s'a făcut din ceruri: „Tu eşti Fiul Meu Cel iubit, întru Tine am binevoit“.
  12 Şi îndată Duhul L-a scos în pustie.
  13 Şi a fost în pustie patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Şi era împreună cu fiarele, şi îngerii Îi slujeau.
 • Marcu 1:2-13 , Traducerea Catolica

  2 Aşa cum este scris în profetul Isaia: (b)
  Iată, eu îl trimit pe îngerul (c) meu
  înaintea feţei tale;
  el îţi va pregăti calea.
  3 Glasul celui care strigă în pustiu:
  Pregătiţi calea Domnului,
  faceţi drepte cărările lui.
  4 Ioan Botezătorul a apărut în pustiu, predicând botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. 5 Întreaga regiune a Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului veneau la el şi erau botezaţi de el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.
  6 Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă d şi încins la mijloc cu o cingătoare din piele; mânca lăcuste (e) şi miere sălbatică 7 şi predica zicând: "Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg (f) cureaua încălţămintei. 8 Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza cu Duhul Sfânt".

  Botezul lui Isus
  (Mt 3,13-17; Lc 3,21-22)
  9 În zilele acelea, a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordan. 10 Şi îndată ce s-a ridicat din apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul, ca un porumbel, coborând asupra lui. 11 Şi din cer s-a auzit un glas: "Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit bucuria".

  Ispitirea în pustiu
  (Mt 4,1-11; Lc 4,1-13)
  12 Şi, îndată, Duhul l-a dus în pustiu. 13 Iar în pustiu a stat timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo era împreună cu fiarele (g), iar îngerii îi slujeau.

  Note de subsol :
  b) Deoarece textul citat de Marcu provine din cartea profetului Malahia, în unele manuscrise, în loc de: în profetul Isaia, apare: în profeţi.
  c) Aici sensul este: "mesagerul". Este singurul loc în Evanghelia după sfântul Marcu în care termenul grec angelos are această semnificaţie.
  d) Lit.: îmbrăcat în păr de cămilă. Nu este vorba de piele de cămilă, ci de o haină lungă, împletită din păr de cămilă, folosită şi ca haină de pocăinţă (sac).
  e) În antichitate, ca şi în zilele noastre, unele triburi din Pustiul Arabiei şi din Africa de Nord obişnuiesc să mănânce lăcuste. Ele sunt consumate fie crude, fie prăjite sau fierte, separat sau în amestec cu miere şi curmale. Talmudul permite consumarea lăcustelor curate. În Asiria era o delicatesă nelipsită de la masa regală. Este subliniată lipsa de preocupare a lui Ioan pentru hrană.
  f) A se apleca şi a dezlega cureaua încălţămintei făcea parte din obligaţiile unui sclav. După învăţătura rabinică, numai sclavii păgâni, nu cei evrei, puteau fi obligaţi la acest serviciu. Faptul că Ioan nu se consideră vrednic pentru această acţiune scoate în evidenţă umilinţa lui şi superioritatea fără limită a celui care este prevestit.
  g) Marcu descrie ambientul din pustiu: loc singuratic, departe de societatea oamenilor. Aici animalele sălbatice nu trebuie înţelese ca fiind periculoase deoarece contextul nu vorbeşte despre un conflict între Isus şi acestea.
 • (comparand traducerea Dumitru Cornilescu cu alte traduceri vom intelege mai bine textul )

  Marcu 1:2-13 , Noua Traducere in Limba Romana

  2 Aşa cum este scris în Isaia, profetul[g]:

  „Iată, îl trimit înaintea feţei Tale pe solul Meu,
  care-Ţi va pregăti calea!“

  3
  „Un glas strigă în pustie:
  «Pregătiţi calea Domnului,
  neteziţi-I cărările!»“

  4 Ioan Botezătorul a venit în pustie şi a început să predice botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. 5 Toţi cei din ţinutul Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului au început să vină la el şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan. 6 Ioan avea îmbrăcămintea din păr de cămilă, iar în jurul mijlocului avea un brâu de piele.[h] El se hrănea cu lăcuste şi cu miere sălbatică. 7 Ioan vestea şi zicea: „După mine vine Cel Ce este mai puternic decât mine, Căruia eu nu sunt vrednic să mă aplec să-I dezleg cureaua sandalelor! 8 Eu v-am botezat cu[i] apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.“
  Botezul şi ispitirea lui Isus

  9 În acele zile a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de către Ioan în Iordan. 10 Imediat după ce a ieşit din apă, El a văzut cerurile deschise şi pe Duhul coborând peste El ca un porumbel. 11 Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit; în Tine Îmi găsesc plăcerea!“[j]

  12 Imediat[k] Duhul L-a dus în pustie. 13 El a stat în pustie timp de patruzeci de zile[l], fiind ispitit de Satan[m]. Acolo stătea împreună cu animalele sălbatice, iar îngerii Îi slujeau[n].

  Footnotes:
  g) Marcu 1:2 Citatul care urmează este, în prima parte, o combinaţie între Ex. 23:20 şi Mal. 3:1, iar în a doua parte este din Is. 40:3; evanghelistul îl menţionează doar pe Isaia (vezi şi Mt. 9:27 şi nota); pentru a rezolva problema, unele dintre mss mai târzii conţin: în profeţi
  h) Marcu 1:6 Vezi 2 Regi 1:8; Zah. 13:4
  i) Marcu 1:8 Sau: în
  j) Marcu 1:11 O aluzie la Ps. 2:7 şi la Isaia 42:1
  k) Marcu 1:12 Adverb folosit frecvent în Evanghelie, ţinând de particularitatea ei
  L) Marcu 1:13 Vezi Ex. 24:18; 34:28; Deut. 8:2-3; vezi nota de la Mt. 2:15
  m)Marcu 1:13 Cuvânt împrumutat din ebraică, însemnând Vrăjmaş sau Acuzator
  n) Marcu 1:13 Vezi Ex. 23:20,23; 32:34; vezi nota de la Mt. 2:15
This reply was deleted.