a) Marturia lui Ioan Botezatorul facuta la Betabara(Betania) despre Iisus Cristos

- Ioan 1:19-28

19. Iată mărturisirea făcută de Ioan, cînd Iudeii au trimes din Ierusalim pe nişte preoţi şi Leviţi să-l întrebe: „Tu cine eşti ?“

20. El a mărturisit şi n-a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul.

21. Şi ei l-au întrebat: „Dar cine eşti? Eşti Ilie?“ Şi el a zis: „Nu sînt!“ „Eşti proorocul?“ Şi el a răspuns: „Nu!“

22. Atunci i-au zis: „Dar cine eşti? Ca să dăm un răspuns celorce ne-au trimes. Ce zici tu despre tine însuţi?“

23. „Eu“, a zis el, „sînt glasul celuice strigă în pustie: «Neteziţi calea Domnului», cum a zis proorocul Isaia.“

24. Trimeşii erau din partea Fariseilor.

25. Ei i-au mai pus următoarea întrebare: „Atunci de ce botezi, dacă nu eşti Hristosul, nici Ilie, nici proorocul?“

26. Drept răspuns, Ioan le-a zis: „Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru stă Unul, pe care voi nu-L cunoaşteţi.

27. El este Acela care vine după mine, - şi care este înaintea mea; eu nu sînt vrednic să-I desleg cureaua încălţămintelor Lui.“

28. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara (Sau: Betania.), dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

 b) Ioan Botezatorul il prezinta pe Iisus ca fiind "Mielul lui Dumnezeu "

- Ioan 1:29-34

29. A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!

30. El este Acela despre care ziceam: „După mine vine un om, care este înaintea mea, căci era înainte de mine.

31. Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel.“

32. Ioan a făcut următoarea mărturisire: „Am văzut Duhul pogorîndu-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El.

33. Eu nu-L cunoşteam; dar Celce m-a trimes să botez cu apă, mi-a zis: «Acela peste care vei vedea Duhul pogorîndu-Se şi oprindu-Se, este Celce botează cu Duhul Sfînt.»

34. Şi eu am văzut lucrul acesta, şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.“

c) Primii ucenici ai lui Iisus Cristos

- Ioan 1:35-51

35. A doua zi, Ioan stătea iarăş cu doi din ucenicii lui.

36. Şi, pe cînd privea pe Isus umblînd, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!“

37. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe, şi au mers după Isus.

38. Isus S-a întors; şi, cînd i-a văzut că merg după El, le-a zis: „Ce căutaţi?“ Ei I-au răspuns: „Rabi (care, tîlmăcit, însemnează : „Învăţătorule), unde locuieşti?“

39. „Veniţi de vedeţi“, le-a zis El. S-au dus şi au văzut unde locuia; şi în ziua aceea au rămas la El. Era cam pela ceasul al zecelea.

40. Unul din cei doi, cari auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru.

41. El, cel dintîi, a găsit pe fratele său Simon, şi i-a zis: „Noi am găsit pe Mesia“ (care, tîlmăcit însemnează Hristos).

42. Şi l-a adus la Isus. Isus l-a privit, şi i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa“, (care, tîlmăcit, însemnează Petru).

43. A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galilea, şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis: „Vino după Mine.“

44. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei şi a lui Petru.

45. Filip a găsit pe Natanael, şi i-a zis: „Noi am găsit pe Acela, despre care a scris Moise în lege, şi proorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.

46. Natanael i-a zis: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?“ „Vino şi vezi!“ i-a răspuns Filip.

47. Isus a văzut pe Natanael venind la El, şi a zis despre el: „Iată cu adevărat un Israelit, în care nu este vicleşug.“

48. „De unde mă cunoşti?“ I-a zis Natanael. Drept răspuns Isus i-a zis: „Te-am văzut mai înainte ca să te chieme Filip, cînd erai supt smochin.“

49. Natanael I-a răspuns : „Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel!“

50. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Pentrucă ţi-am spus că te-am văzut supt smochin, crezi? Lucruri mai mari decît acestea vei vedea.“

51. Apoi i-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun, că, deacum încolo, veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorîndu-se peste Fiul omului.“

- daca in urma citirii acestor texte ai un gand , o meditatie, un motiv de rugaciune, care reiese din texte , te rog sa scrii ca comentariu

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"

Email me when people reply –

Replies

 • Ioan 1:19-28 , Traducerea Bartolomeu Anania
  19 Şi aceasta este mărturia lui Ioan când Iudeii din Ierusalim au trimis la el preoţi şi leviţi să-l întrebe: „Tu cine eşti?“
  20 Şi el a mărturisit şi n'a tăgăduit; şi a mărturisit: „Nu eu sunt Hristosul“.
  21 Şi ei l-au întrebat: „Dar cine eşti? Eşti Ilie?“ Zis-a el: „Nu sunt“. „Eşti Profetul?“ Şi a răspuns: „Nu“.
  22 Deci i-au zis: „Cine eşti?, ca să dăm răspuns celor ce ne-au trimis; ce spui tu despre tine însuţi?“
  23 El a zis: „Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: Îndreptaţi calea Domnului!, precum a spus profetul Isaia“.
  24 Şi trimişii erau dintre farisei.
  25 Şi l-au întrebat şi i-au zis: „Dacă nu eşti tu Hristosul, nici Ilie, nici Profetul, atunci de ce botezi?“
  26 Ioan le-a răspuns, zicând: „Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru Se află Acela pe Care voi nu-L ştiţi,
  27 Cel ce vine după mine, Carele înaintea mea S'a plinit şi Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei“.
  28 Acestea se petreceau în Betania (k), dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

  k) - A nu se confunda cu Betania din apropierea Ierusalimului.
 • Ioan 1:19-28, Traducerea Catolica

  II. CARTEA SEMNELOR

  ÎNCEPUTUL REVELĂRII LUI ISUS

  Mărturia lui Ioan Botezătorul
  (Mt 3,1-12; Mc 1,2-8; Lc 3,15-17)
  19 Aceasta este mărturia dată de Ioan, când iudeii au trimis de la Ierusalim unii preoţi şi leviţi ca să-l întrebe: "Cine eşti tu?" 20 Iar el a recunoscut şi nu a negat. A mărturisit: "Nu sunt eu Cristos!" 21 L-au întrebat: "Atunci cine? Eşti tu Ilie?" El a răspuns: "Nu sunt!" "Eşti tu Profetul?" A răspuns: "Nu!" 22 Aşadar, i-au zis: "Cine eşti? Ca să dăm un răspuns celor care ne-au trimis. Ce spui despre tine însuţi?" 23 El a zis:
  "Eu sunt glasul celui care strigă în pustiu:
  Îndreptaţi calea Domnului,
  după cum a spus Isaia profetul".
  24 Iar cei trimişi erau dintre farisei. 25 L-au întrebat şi i-au zis: "Aşadar, de ce botezi, dacă tu nu eşti nici Cristos, nici Ilie, nici Profetul?" 26 Ioan le-a răspuns: "Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoaşteţi, 27 care vine după mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei". 28 Acestea s-au petrecut în Betania (l), dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

  Note de subsol :
  (l) Unele manuscrise au: Betabara.
 • (comparand traducerea Dumitru Cornilescu cu alte Traduceri vom intelege mai bine textul )

  Ioan 1:19-28 Noua Traducere in Limba Romana

  Mărturia lui Ioan Botezătorul

  19 Iată mărturia lui Ioan când iudeii din Ierusalim au trimis (la el)[n] nişte preoţi şi leviţi ca să-l întrebe:

  – Tu cine eşti?

  20 El a mărturisit; n-a refuzat să răspundă, ci a mărturisit:

  – Nu eu sunt Cristosul[o]!

  21 Ei l-au întrebat:

  – Atunci cine eşti? Eşti Ilie?

  – Nu sunt! a răspuns el.

  – Eşti Profetul[p]?

  – Nu! a răspuns el.

  22 Atunci i-au zis:

  – Dar cine eşti? – ca să le dăm un răspuns celor ce ne-au trimis! Ce spui tu despre tine însuţi?

  23 El a zis:

  – Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie:
  „Neteziţi calea Domnului!“,

  aşa cum a spus profetul Isaia[q].

  24 Ei fuseseră trimişi de către farisei[r], 25 aşa că l-au întrebat:

  – Atunci, dacă nu eşti nici Cristosul, nici Ilie, nici Profetul, de ce botezi?

  26 Ioan le-a răspuns:

  – Eu botez cu[s] apă, dar în mijlocul vostru stă Unul pe Care voi nu-L cunoaşteţi, 27 Cel Ce vine după mine, Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua sandalei!“

  28 Acestea s-au întâmplat în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

  Footnotes:
  n) Ioan 1:19 Cele mai timpurii mss şi cele mai multe mss nu conţin aceste cuvinte, care apar însă în unele mss importante
  o) Ioan 1:20 Sau: Mesia; atât Cristos (greacă), cât şi Mesia (ebraică şi aramaică) înseamnă Cel care este uns; şi în vs. 25, 41
  p) Ioan 1:21 Vezi Deut. 18:15, 18
  q) Ioan 1:23 Vezi Is. 40:3
  r) Ioan 1:24 Fariseii formau o grupare religioasă care cunoştea şi respecta cu stricteţe litera legii, precum şi alte tradiţii (reguli bazate pe o interpretare a legii scrise: legea orală); peste tot în carte
  s) Ioan 1:26 Sau: în; şi în vs. 31, 33
This reply was deleted.