a) Iisus in Cana din Galilea, transforma apa in vin , primul semn

- Ioan 2:1-11

1. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galilea. Mama lui Isus era acolo.

2. Şi la nuntă a fost chemat şi Isus cu ucenicii Lui.

3. Cînd s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: „Nu mai au vin.“

4. Isus i-a răspuns: „Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul.“

5. Mama lui a zis slugilor: „Să faceţi orice vă va zice“.

6. Şi acolo erau şase vase de piatră, puse după obiceiul de curăţire al Iudeilor; şi în fiecare vas încăpeau cîte două sau trei vedre.

7. Isus le-a zis: „Umpleţi vasele acestea cu apă“. Şi le-au umplut pînă sus.

8. „Scoateţi acum“, le-a zis El, şi „aduceţi nunului.“ Şi i-au adus:

9. Nunul, dupăce a gustat apa făcută vin, - el nu ştia de unde vine vinul acesta (slugile însă, cari scoseseră apa, ştiau), - a chemat pe mire,

10. şi i-a zis: „Orice om pune la masă întîi vinul cel bun; şi, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun; dar tu ai ţinut vinul cel bun pînă acum.“

11. Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galilea. El Şi-a arătat slava Sa, şi ucenicii Lui au crezut în El.

b) Iisus impreuna cu familia si ucenicii in Capernaum

- Ioan 2:12

12. După aceea, S-a pogorît la Capernaum, împreună cu mama, fraţii şi ucenicii Lui; şi acolo n-au rămas multe zile.

c) Iisus la Ierusalim, soate vanzatorii afara din Templu

- Ioan 2:13-25

13. Paştele Iudeilor erau aproape; şi Isus S-a suit la Ierusalim.

14. În Templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi şi porumbei, şi pe schimbătorii de bani şezînd jos.

15. A făcut un bici de ştreanguri, şi i-a scos pe toţi afară din Templu, împreună cu oile şi boii; a vărsat banii schimbătorilor, şi le-a răsturnat mesele.

16. Şi a zis celor ce vindeau porumbei: „Ridicaţi acestea de aici, şi nu faceţi din casa Tatălui Meu o casă de negustorie.“

17. Ucenicii Lui şi-au adus aminte că este scris: „Rîvna pentru casa Ta Mă mănîncă pe Mine.“

18. Iudeii au luat cuvîntul, şi I-au zis: „Prin ce semn ne arăţi că ai putere să faci astfel de lucruri?“

19. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Stricaţi Templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica.“

20. Iudeii au zis: „Au trebuit patruzeci şi şase de ani, ca să se zidească Templul acesta, şi Tu îl vei ridica în trei zile?“

21. Dar El le vorbea despre Templul trupului Său.

22. Tocmai de aceea, cînd a înviat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte că le spusese vorbele acestea; şi au crezut Scriptura şi cuvintele pe cari le spusese Isus.

Isus şi ceice cred în Numele Lui.

23. Pe cînd era Isus în Ierusalim, la praznicul Paştelor, mulţi au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe cari le făcea.

24. Dar Isus nu Se încredea în ei, pentrucă îi cunoştea pe toţi.

25. Şi n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuş ştia ce este în om.

d) Iisus si Nicodim

- Ioan 3:1-21

1. Între Farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al Iudeilor.

2. Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător, venit dela Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe cari le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.“

3. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.“

4. Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrîn? Poate el să intre a doua oară în pîntecele maicii sale, şi să se nască?“

5. Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.

6. Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh.

7. Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.

8. Vîntul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.“

9. Nicodim I-a zis: „Cum se poate face aşa ceva?“

10. Isus I-a răspuns: „Tu eşti învăţătorul lui Israel, şi nu pricepi aceste lucruri?

11. Adevărat, adevărat îţi spun, că noi vorbim ce ştim, şi mărturisim ce am văzut; şi voi nu primiţi mărturia noastră.

12. Dacă v-am vorbit despre lucruri pămînteşti şi nu credeţi, cum veţi crede cînd vă voi vorbi despre lucrurile cereşti?

13. Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a pogorît din cer, adică Fiul omului, care este în cer.

Şarpele de aramă.

14. Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului,

15. pentruca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.

16. Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.

17. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mîntuită prin El.

18. Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentrucă n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.

19. Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunerecul decît lumina, pentrucă faptele lor erau rele.

20. Căci oricine face răul, urăşte lumina, şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.

21. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentruca să i se arate faptele, fiindcă sînt făcute în Dumnezeu.“

- daca in urma citirii acestor texte ai un gand, o meditatie , un motiv de rugaiune care reiese din text ,de rog sa scrii

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"

Email me when people reply –

Replies

 • Ioan 2:1-12 , Traducerea Bartolomeu Anania explica :
  Ioan 2:1 " Şi a treia zi..." - A treia zi de la chemarea lui Filip şi Natanael.
  Ioan 2:4 " ...„Ce ne priveşte..." - Literal: „Ce este mie şi ţie?" Semitism frecvent atât în Vechiul cât şi în Noul Testament, întrebare care, de obicei, întâmpină o intervenţie inoportună. În cazul de faţă, ea e motivată prin sintagma următoare: „Ceasul Meu încă n'a venit".
  Ioan 2:4 " ...femeie..." - Adresare aparent ireverenţioasă a unui fiu faţă de mama sa, dar familiară în limbajul ebraic. Iisus o foloseşte intenţionat, atât aici cât şi, mai târziu, pe cruce (In 19, 26) ca o rezonanţă a textului din Fc 3, 15-20, dar cu semnificaţie duhovnicească: aşa cum femeia Eva devine „mama tuturor celor vii", femeia Maria – „Eva cea nouă" – devine mama lui Mesia şi, prin El, a tuturor viilor din împărăţia lui Dumnezeu. Semnificaţia e atestată de faptul că Iisus ascultă rugămintea mamei Sale de a-i începe, aici şi acum, lungul şir al minunilor care-I adeveresc dumnezeirea.
  Ioan 2:11 " Acest început al minunilor...." - Textual: „început al semnelor". În limbajul ioanic, „semnul" este minunea semnificativă, cea care prefigurează ceva (vezi şi mai jos vv. 18-22). În cazul de faţă, transmutaţia apă-vin anunţă transfigurarea vin-Sânge.
 • Ioan 2:1-12 , Traducerea catolica

  Nunta din Cana

  Capitolul 2
  1 În ziua a treia, s-a făcut o nuntă în Cana (a) Galileii şi mama lui Isus era acolo. 2 A fost invitat la nuntă şi Isus cu discipolii lui. 3 Întrucât se terminase vinul, mama lui Isus i-a zis: "Nu mai au vin". 4 Dar Isus i-a spus: "Ce ne priveşte pe mine şi pe tine (b), femeie; (c) încă nu a venit ceasul (d) meu". 5 Mama lui Isus a spus slujitorilor: "Faceţi tot ce vă va spune". 6 Erau acolo şase vase de piatră (e) puse pentru purificarea iudeilor, fiecare de optzeci sau o sută douăzeci de litri( f.) 7 Isus le-a zis: "Umpleţi vasele cu apă!" Iar ei le-au umplut până sus. 8 Atunci le-a zis: "Scoateţi acum şi duceţi stolnicului nunţii!" (g) Ei i-au dus. 9 Când a gustat stolnicul apa devenită vin - şi el nu ştia de unde este, dar slujitorii care o aduseseră ştiau - stolnicul l-a chemat pe mire 10 şi i-a spus: "Orice om pune mai întâi vinul cel mai bun (h), iar când s-au îmbătat, pe cel mai slab. Tu ai ţinut vinul cel mai bun până acum!" 11 Aceasta a făcut-o Isus ca început al semnelor, în Cana Galileii. Şi-a arătat gloria, iar discipolii lui au crezut în el.
  12 După aceea, a coborât la Cafarnaum el, mama lui, fraţii (i) săi şi discipolii şi au rămas acolo câteva zile.

  Note de subsol
  a) Tradiţia creştină identifică localitatea Cana cu Kfar Kanna, la 6 km nord-est de Nazaret, unde se află, din evul mediu, o biserică în amintirea minunii săvârşite de Isus. Unii biblişti, pe baza mărturiilor sfinţilor părinţi, susţin că ar fi vorba de localitatea Kanna el-Gelil, la 13 km nord de Nazaret, deoarece numele este mai apropiat de cel din Evanghelie.
  b) Expresia este o traducere a formulei ebraice: Ce este între mine şi tine? Traducerea poate avea două sensuri: "Ce ai cu mine?" (Mc 1,24 şi 5,7) sau "Ce mă priveşte? Nu mă interesează!" Cu siguranţă nu există un conflict între Isus şi Maria şi nici nu înseamnă că Isus nu vrea să se implice în situaţie (de fapt, va interveni). Cel mai bine se poate înţelege această expresie ca o divergenţă de perspectivă în rezolvarea dificultăţii apărute: i se cere remedierea unei situaţii neplăcute, cu o motivaţie umană. Isus săvârşeşte minunea în planul misiunii sale mesianice şi are o motivaţie şi o semnificaţie mult mai profundă.
  c) Într-adevăr, surprinde în gura unui fiu apelativul dat mamei sale: "femeie!" Cu siguranţă, nu este lipsit de respect (In 19,26), nici nu are ton de mustrare şi nici nu este o negare a maternităţii Mariei. La începutul activităţii mesianice, Isus pune pe un plan secundar relaţiile naturale de familie, aşa cum o cere şi de la discipolii săi (Mt 19,29).
  d) Ceasul lui Isus este o temă fundamentală în toată Evanghelia după sfântul Ioan şi se referă la moartea lui pe cruce şi la înălţarea în glorie.
  e) Folosirea vaselor de piatră era în conformitate cu Legea lui Moise cu privire la puritatea rituală (Lev 11,29-38). Vasele din piatră puteau să redevină pure prin simpla spălare, spre deosebire de cele din lut care trebuiau sparte.
  f) Lit.: de două sau trei măsuri. O "măsură" (metretes) era o unitate de măsură a capacităţii vaselor pentru lichide, echivalentă cu 39,5 l.
  g) Termenul grec architriklinos se referă la organizatorul sau responsabilul mesei. Putea să fie un sclav sau un oaspete care nu făcea parte din familie.
  h) Unii sfinţi părinţi interpretează vinul cel mai bun adus de Isus ca fiind evanghelia mântuirii în contrast cu apa - Legea iudaică.
  i) Vezi n. Mt 12,46.
 • (comparand traducerea Dumitru Cornilescu cu alte traduceri putem intelege mai bine textul )

  Ioan 2:1-12 , Noua Traducere in Limba Romana

  Apa preschimbată în vin

  2 A treia zi a fost o nuntă în Cana Galileii. Mama lui Isus era acolo. 2 La nuntă au fost invitaţi şi Isus cu ucenicii Săi. 3 Când s-a terminat vinul, mama lui Isus I-a zis:

  – Nu mai au vin!

  4 Isus i-a răspuns:

  – Femeie[a], ce am Eu de-a face cu tine?[b] Nu mi-a sosit încă ceasul!

  5 Mama Lui le-a zis slujitorilor: „Faceţi orice vă va spune!“ 6 Erau acolo şase vase de piatră, puse după obiceiul de curăţire al iudeilor, în fiecare încăpând două sau trei măsuri[c]. 7 Isus le-a zis: „Umpleţi vasele cu apă!“ Şi ei le-au umplut până sus. 8 El le-a mai zis: „Acum scoateţi din ele şi duceţi-i mai-marelui ospăţului!“ Şi ei i-au dus. 9 Mai-marele ospăţului a gustat apa care fusese făcută vin – el nu ştia de unde este, însă slujitorii care scoseseră apa ştiau – l-a chemat pe mire şi i-a zis: 10 „Orice om pune la masă mai întâi vinul cel bun, iar după ce oaspeţii au băut mult, îl pune pe cel mai puţin bun. Tu însă ai ţinut vinul cel bun până acum!“

  11 Isus a făcut acest început al semnelor[d] Lui în Cana Galileii şi Şi-a arătat slava, iar ucenicii Lui au crezut în El.

  12 După aceea S-a coborât la Capernaum împreună cu mama, fraţii şi ucenicii Lui, şi acolo n-au rămas decât câteva zile.
  Footnotes:
  a) Ioan 2:4 O adresare neobişnuită din partea unui fiu către mama sa în vremea aceea; însă din context reiese faptul că, începându-Şi lucrarea, raportul dintre Isus şi mama Sa se schimbă; El nu mai este doar fiul Mariei, ci este Fiul lui Dumnezeu (vezi şi alternativa de traducere la nota următoare), care are de îndeplinit o misiune încredinţată de Tatăl Său; vezi şi 19:26
  b) Ioan 2:4 Ebraism întâlnit frecvent şi în VT, aici având sensul de: Femeie, de ce-mi spui Mie? (sau: De ce Mă implici?); sau cu sensul de: Ce autoritate ai asupra Mea?, în ideea că Isus nu acţionează în ascultare de părinţii Săi pământeşti, ci în cf. cu planul Tatălui Său (vezi nota precedentă)
  c) Ioan 2:6 O măsură (gr.: metretes) avea între 38-40 l; 2-3 măsuri aveau 75-115 l
  d) Ioan 2:11 Evanghelistul Ioan numeşte minunile lui Isus semne, un termen ce subliniază semnificaţia acelor acţiuni; peste tot în carte
This reply was deleted.