a) Iisus in Iudeea, Competitia cu Ioan Botezatorul - o noua marturie a lui Ioan Botezatorul despre Iisus

- Ioan 3:22-36

O nouă mărturie a lui Ioan Botezătorul.

22. După aceea Isus, şi ucenicii Lui, a venit în ţinutul Iudeii; şi stătea acolo cu ei şi boteza.

23. Ioan boteza şi el în Enon, aproape de Salim, pentrucă acolo erau multe ape; şi oamenii veneau ca să fie botezaţi.

24. Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniţă.

25. Între ucenicii lui Ioan şi între un Iudeu, s-a iscat o neînţelegere cu privire la curăţire.

26. Au venit deci la Ioan şi i-au zis: „Învăţătorule, Celce era cu tine dincolo de Iordan, şi despre care ai mărturisit tu, iată că botează, şi toţi oameni se duc la El.“

27. Drept răspuns, Ioan i-a zis: „Omul nu poate primi decît ce-i este dat din cer.

28. Voi înşivă îmi sînteţi martori că am zis: „Nu sînt eu Hristosul, ci sînt trimes înaintea Lui.

29. Cine are mireasă, este mire; dar prietenul mirelui, care stă şi-l ascultă, se bucură foarte mult cînd aude glasul mirelui: şi această bucurie, care este a mea, este deplină.

30. Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.

31. Celce vine din cer, este mai pe sus de toţi; celce este depe pămînt, este pămîntesc, şi vorbeşte ca de pe pămînt. Celce vine din cer, este mai pe sus de toţi.

32. El mărturiseşte ce a văzut şi a auzit, şi totuş nimeni nu primeşte mărturia Lui.

33. Cine primeşte mărturia Lui, adevereşte prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul.

34. Căci Acela, pe care L-a trimes Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentrucă Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură.

35. Tatăl iubeşte pe Fiul, şi a dat toate lucrurile în mîna Lui.

36. Cine crede în Fiul, are viaţa vecinică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viaţa, ci mînia lui Dumnezeu rămîne peste el.“

b) Iisus paraste Iudeea si se indreapta spre Galileea trecand prin Samaria

- Ioan 4:1-4

1. Domnul a aflat că Fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici decît Ioan.

2. Însă Isus nu boteza El însuş, ci ucenicii Lui.

3. Atunci a părăsit Iudea, şi S-a întors în Galilea.

4. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria,

c) Iisus si Samariteanca

- Ioan 4:5-26

5. a ajuns lîngă o cetate din ţinutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul, pe care-l dăduse Iacov fiului său Iosif.

6. Acolo se afla fîntîna lui Iacov. Isus, ostenit de călătorie, şedea lîngă fîntînă. Era cam pe la ceasul al şaselea.

7. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. „Dă-Mi să beau“, i-a zis Isus.

8. Căci ucenicii Lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mîncării.

9. Femeia Samariteancă I-a zis: „Cum Tu, Iudeu, ceri să bei dela mine, femeie Samariteancă?“ - Iudeii, în adevăr, n-au legături cu Samaritenii.

10. - Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, şi Cine este Cel ce-ţi zice: «Dă-Mi să beau!» tu singură ai fi cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat apă vie.“

11. „Doamne“, I-a zis femeia, „n-ai cu ce să scoţi apă, şi fîntîna aste adîncă; de unde ai putea să ai dar această apă vie?

12. Eşti Tu oare mai mare decît părintele nostru Iacov, care ne-a dat fîntîna aceasta, şi a băut din ea el însuş şi feciorii lui şi vitele lui?“

13. Isus i-a răspuns: „Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăş sete.

14. Dar oricui va bea din apa, pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă apa, pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într-un izvor de apă, care va ţîşni în viaţa vecinică.“

15. „Doamne“, I-a zis femeia, „dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete, şi să nu mai vin pînă aici să scot.“

16. „Du-te“, i-a zis Isus, „de cheamă pe bărbatul tău, şi vino aici“.

17. Femeia I-a răspuns: „N-am bărbat.“ Isus i-a zis: „Bine ai zis că n-ai bărbat.

18. Pentrucă cinci bărbaţi ai avut; şi acela, pe care-l ai acum, nu-ţi este bărbat. Aici ai spus adevărul.“

19. „Doamne“, I-a zis femeia, „văd că eşti prooroc.

20. Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta; şi voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii.“

21. „Femeie“, i-a zis Isus, „crede-Mă că vine ceasul cînd nu vă veţi închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim.

22. Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci Mîntuirea vine dela Iudei.

23. Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, cînd închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.

24. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.“

25. „Ştiu“, i-a zis femeia, „că are să vină Mesia, (căruia I se zise Hristos); cînd va veni El, are să ne spună toate lucrurile.“

26. Isus i-a zis: „Eu, cel care vorbesc cu tine, sînt Acela.“

d) Trezirea din Samaria

- Ioan 4:27-42

Trezirea din Samaria.

27. Atunci au venit ucenicii Lui, şi se mirau că vorbea cu o femeie. Totuş nici unul nu I-a zis: „Ce căuţi?“ sau: „Despre ce vorbeşti cu ea?“

28. Atunci femeia şi-a lăsat găleata, s-a dus în cetate, şi a zis oamenilor:

29. „Veniţi de vedeţi un om, care mi-a spus tot ce am făcut; nu cumva este acesta Hristosul?“

30. Ei au ieşit din cetate, şi veneau spre El.

31. În timpul acesta, ucenicii Îl rugau să mănînce, şi ziceau: „Învăţătorule, mănîncă!“

32. Dar El le-a zis: „Eu am de mîncat o mîncare, pe care voi n-o cunoaşteţi.“

33. Ucenicii au început să-şi zică deci unii altora: „Nu cumva I-a adus cineva să mănînce?“

34. Isus le-a zis: „Mîncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimes, şi să împlinesc lucrarea Lui.

35. Nu ziceţi voi că mai sînt patru luni pînă la seceriş? Iată, Eu vă spun: Ridicaţi-vă ochii, şi priviţi holdele, cari sînt albe acum, gata pentru seceriş.

36. Cine seceră, primeşte o plată, şi strînge roadă pentru viaţa vecinică; pentruca şi cel ce samănă şi celce seceră să se bucure în acelaş timp.

37. Căci în această privinţă, este adevărată zicerea: «Unul samănă, iar altul seceră».

38. Eu v-am trimes să seceraţi acolo unde nu voi v-aţi ostenit; alţii s-au ostenit, şi voi aţi intrat în osteneala lor.“

39. Mulţi Samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii, care zicea: „Mi-a spus tot ce am făcut.“

40. Cînd au venit Samaritenii la El, L-au rugat să rămînă la ei. Şi El a rămas acolo două zile.

41. Mult mai mulţi au crezut în El din pricina cuvintelor Lui.

42. Şi ziceau femeii: „Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înşine, şi ştim că acesta este în adevăr Hristosul, Mîntuitorul lumii.“

- daca in urma citirii acestor texte ai vreun gand, vreo meditatie, vreun motiv de rugaciune care sa reiasa din text, te rog sa scrii ca comentariu

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"

Email me when people reply –

Replies

 • Ioan 3:22-36 , Noua Traducere in Limba Romana

  Mărturia lui Ioan Botezătorul despre Isus

  22 După aceea, Isus şi ucenicii Lui au venit în ţinutul Iudeii. Şi stătea acolo cu ei şi boteza[k]. 23 Ioan boteza şi el în Aenon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape, şi oamenii continuau să vină şi să fie botezaţi. 24 Căci Ioan încă nu fusese aruncat în închisoare. 25 Între unii din ucenicii lui Ioan şi un iudeu[l] s-a iscat o controversă cu privire la curăţire. 26 Au venit la Ioan şi i-au zis:

  – Rabbi, iată că Cel Ce era cu tine dincolo de Iordan, Cel despre Care tu ai depus mărturie, botează şi toţi se duc la El!

  27 Ioan a răspuns:

  – Omul nu poate primi decât ceea ce i-a fost dat din cer. 28 Voi înşivă îmi sunteţi martori că am zis: „Nu sunt eu Cristosul, ci eu sunt trimis înaintea Lui.“ 29 Cel ce are mireasă este mire. Însă prietenul mirelui, cel care stă şi-l aude, se bucură foarte mult de glasul mirelui. Prin urmare această bucurie a mea este deplină. 30 El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez.[m]

  31 Cel Ce vine de sus este deasupra tuturor. Cel ce vine de pe pământ este pământesc şi vorbeşte lucruri de pe pământ[n]. Cel Ce vine din cer este deasupra tuturor. 32 El depune mărturie despre ceea ce a văzut şi a auzit, dar nimeni nu primeşte mărturia Lui. 33 Cel ce primeşte mărturia Lui confirmă că Dumnezeu este adevărat[o]. 34 Căci Cel pe Care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu[p] nu-I dă Duhul cu măsură. 35 Tatăl Îl iubeşte pe Fiul şi a dat toate lucrurile în mâna Lui. 36 Cel ce crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cel ce nu crede în Fiul[q] nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.

  Footnotes:
  Ioan 3:22 Vezi In. 4:2, unde este specificat că nu Isus boteza, ci ucenicii Lui
  Ioan 3:25 Unele mss importante conţin: nişte iudei
  Ioan 3:30 Unii traducători încheie discursul lui Ioan Botezătorul la sfârşitul v. 30, iar alţii la sfârşitul v. 36
  Ioan 3:31 Sau: ca unul de pe pământ
  Ioan 3:33 Sau: că Dumnezeu spune adevărul
  Ioan 3:34 Cele mai multe mss timpurii şi importante nu conţin Dumnezeu, ci El, însă termenul apare în câteva mss timpurii
  Ioan 3:36 Sau: cel ce nu ascultă de Fiul; sau: cel care-L respinge pe Fiul
 • Ioan 3:22-36 , Traducerea Catolica

  Ultima mărturie a lui Ioan Botezătorul

  22 După acestea, a venit Isus cu discipolii săi în ţinutul Iudeii, a rămas acolo cu ei şi boteza. 23 Boteza şi Ioan la Ainon (h), aproape de Salim, pentru că erau multe ape în acel loc, iar oamenii veneau şi erau botezaţi, 24 căci Ioan nu fusese încă aruncat în închisoare.
  25 S-a iscat atunci o ceartă între discipolii lui Ioan şi un iudeu (i), despre purificare. 26 Ei au venit la Ioan şi i-au spus: "Învăţătorule, cel care era cu tine pe malul celălalt al Iordanului - pentru care tu ai dat mărturie - iată-l că botează şi toţi se duc la el". 27 Ioan a răspuns şi a zis: "Omul nu poate lua nimic dacă nu i-a fost dat din cer. 28 Voi înşivă puteţi da mărturie despre mine că am spus: nu sunt eu Cristos, ci sunt trimis înaintea lui. 29 Cel care are mireasa este mirele. Prietenul mirelui, care stă şi ascultă, se bucură mult la glasul mirelui. Aşadar, această bucurie a mea este acum deplină. 30 El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez".
  31 ( j) "Cel care vine de sus este deasupra tuturor. Cine este de pe pământ aparţine pământului şi vorbeşte despre cele pământeşti. Cel care vine din ceruri este deasupra tuturor (k), 32 el dă mărturie despre ce a văzut şi auzit, dar nimeni nu primeşte mărturia lui. 33 Cine primeşte mărturia lui confirmă că Dumnezeu este vrednic de crezare. 34 Căci cel pe care l-a trimis Dumnezeu spune cuvintele lui Dumnezeu, pentru că el nu dă Duhul cu măsură. 35 Tatăl îl iubeşte pe Fiul şi toate le-a dat în mâna lui. 36 Cine crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cine nu ascultă de Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lui".

  Note de subsol :
  h) Ainon şi Salim sunt localităţi greu de identificat astăzi. Bibliştii propun o localitate `Ain ed-Der, la 12 km sud de oraşul Bet-Şean, în apropierea Iordanului (pe baza mărturiei lui Eusebiu din Cezareea - sec. al IV-lea) sau Khirbet `Ainun, la 5 km est de Nablus, iar Salim la 5 km nord de vechiul Sihem (Sabastya). E sigur că Ioan Botezătorul părăsise Iordanul şi acum boteza la nişte izvoare în ţinutul Samariei.
  i) Multe manuscrise au pluralul: cu iudeii.
  j) În paragraful In 3,31-36 este dificil de stabilit care este vorbitorul: Isus, Ioan Botezătorul sau este un comentariu al evanghelistului. Cei mai mulţi exegeţi cred că sunt cuvintele lui Isus, care ar fi trebuit să fie în continuarea discuţiei cu Nicodim, după v. 21.
  k) În multe manuscrise lipseşte: este deasupra tuturor.
 • (comparand traducerea Dumitru Cornilescu cu alte traduceri vom intelege mai bine cele citite)

  Ioan 3:22-36 , Traducerea Bartolomeu Anania

  22 După acestea a venit Iisus cu ucenicii Săi în ţinutul Iudeii şi stătea acolo cu ei şi boteza.
  In 3:26 In 4:1-2
  23 Şi boteza şi Ioan în Enon (d), aproape de Salim, că erau acolo ape multe; şi veneau şi se botezau.
  24 Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniţă.
  Mt 4:12 Mt 14:3 Mc 1:14 Mc 6:17 Lc 3:20
  25 Şi între ucenicii lui Ioan şi un iudeu s'a iscat o neînţelegere asupra curăţirii (e);
  26 şi au venit la Ioan şi i-au zis: „Rabbi, Acela Care era cu tine dincolo de Iordan şi despre Care tu ai mărturisit, iată că botează şi toţi se duc la El...“.
  In 1:27 In 3:22 In 4:1-2
  27 Ioan a răspuns, zicând: „Un om nu poate să ia nimic dacă nu i s'a dat din cer.
  In 6:65 In 9:11 1Co 4:7 Evr 5:4
  28 Voi înşivă îmi sunteţi martori că am zis: Nu eu sunt Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui.
  Mal 3:1 Mt 11:10 Mc 1:2 Lc 1:17 In 1:20 FA 13:25
  29 Cel ce are mireasă este mire; iar prietenul mirelui, care stă şi-l ascultă, cu bucurie se bucură de glasul mirelui. Aşadar, bucuria aceasta a mea s'a împlinit.
  Is 62:5 Mt 9:15 Mc 2:19
  30 Acela trebuie să crească, iar eu să mă micşorez.
  31 Cel ce vine de sus este deasupra tuturor; cel ce este de pe pământ, pământesc este şi ca un pământean grăieşte. Cel ce vine din cer este deasupra tuturor.
  In 8:23 1Co 15:47 1In 4:5
  32 Şi ce a văzut şi a auzit, aceea mărturiseşte, dar mărturia Lui nu o primeşte nimeni.
  In 3:11 In 8:26
  33 Cel ce I-a primit mărturia a întărit că adevărat este Dumnezeu.
  Rm 3:4 1In 5:10
  34 Fiindcă Cel pe Care L-a trimis Dumnezeu grăieşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură.
  35 Tatăl Îl iubeşte pe Fiul şi pe toate le-a dat în mâna Lui.
  Dn 7:14 Mt 11:27 Mt 28:18 Lc 10:22 In 5:20 In 10:17 In 13:3 In 15:9 In 17:2 Evr 2:8
  36 Cel ce crede în Fiul are viaţă veşnică; iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea Viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el“.
  Is 25:9 Avc 2:4 Mc 16:16 In 3:15-16 In 3:18 In 6:47 Rm 1:17 Ef 5:6 1In 5:10 1In 5:13

  note explicative :
  d) Ioan 3:23 : Enon înseamnă „Izvoarele“. După tradiţie, se afla pe valea Iordanului, la câţiva kilometri spre sud de Scythopolis.

  e) Ioan 3:25 - Probabil despre ritualul iudaic al spălării, botezul lui Ioan şi botezul lui Iisus.
This reply was deleted.