Psalmii cap. 9

Psalmul 9 , Traducerea Dumitru Cornilescu (aranjamentul textului imi apartine)

Către mai marele cântăreţilor. Se cântă ca şi „Mori pentru fiul”. Un psalm al lui David.

"Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui. Voi face din Tine bucuria şi veselia mea, voi cânta Numele Tău, Dumnezeule preaînalt, pentru că vrăjmaşii mei dau înapoi, se clatină şi pier dinaintea Ta. Căci Tu îmi sprijini dreptatea şi pricina mea şi stai pe scaunul Tău de domnie ca un judecător drept.

Tu pedepseşti neamurile, nimiceşti pe cel rău, le ştergi numele pentru totdeauna şi pe vecie. S-au dus vrăjmaşii ! N-au rămas din ei decât nişte dărâmături veşnice! Nişte cetăţi dărâmate de Tine! Li s-a şters pomenirea ! Ei s-au dus, dar Domnul împărăţeşte în veac şi Şi-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire.

Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne !

Cântaţi Domnului, care împărăţeşte în Sion, vestiţi printre popoare isprăvile Lui ! Căci El răzbună sângele vărsat şi Îşi aduce aminte de cei nenorociţi, nu uită strigătele lor.

Ai milă de mine, Doamne ! Vezi ticăloşia în care mă aduc vrăjmaşii mei şi ridică-mă din porţile morţii, ca să vestesc toate laudele Tale în porţile fiicei Sionului şi să mă bucur de mântuirea Ta.

Neamurile cad în groapa pe care au făcut-o şi li se prinde piciorul în laţul pe care l-au ascuns.

Domnul Se arată, face dreptate şi prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui. (Joc de instrumente. Oprire) Cei răi se întorc la Locuinţa morţilor: toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie, nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie.

Scoală-Te, Doamne, ca să nu biruie omul; neamurile să fie judecate înaintea Ta ! Aruncă groaza în ei, Doamne, ca să ştie popoarele că nu sunt decât oameni! (Oprire)"

Psalmul 9, Traducerea Bartolomeu Anania ( in aceasta traducere acest psalm are in continut si psalmul 10 , din traducerea Cornilescu, deaceea nu-l voi scrie integral cum scrie in aceasta traducere , ce doar primele 20 de versete pentru a fi echivalentul celorlalte traduceri)

Psalmul 9 (nota explicativa : Versiunea Ebraică a împărţit acest psalm în două părţi: versetele 1-21 alcătuiesc Psalmul 9, în timp ce versetele 22-38 formează Psalmul 10. De aici, un decalaj între Textul Ebraic, care numără 151 de psalmi, şi între Septuaginta şi Vulgata, care numără în total 150 de psalmi. Fireşte, versiunea de faţă păstrează ordinea Septuagintei şi, prin ea, a tradiţiei româneşti.)

Pentru sfarsit ; un psalm al lui David cu privire la cele ascunse ale Fiului (nota explicativa : Fericitul Ieronim raportează acest titlu enigmatic (şi specific Septuagintei) la taina morţii Fiului lui Dumnezeu, într'un text profetic, pe care traducătorii evrei care ne-au dat Septuaginta l-au intuit prin revelaţie, dar pe care n'au cutezat, la vremea lor, să-l exprime.)

1Mărturisi-mă-voi Ţie, Doamne, cu toată inima mea,
spune-voi toate minunile Tale;

2mă voi veseli şi mă voi bucura de Tine,
cânta-voi numele Tău, Preaînalte!

3Când se vor întoarce vrăjmaşii mei,
slăbi-vor şi vor pieri de dinaintea feţei Tale,

4că Tu mi-ai făcut mie judecata şi dreptatea,
şezut-ai pe scaun, Tu, Cel ce judeci după dreptate.

5Tu i-ai mustrat pe păgâni şi pierit-au necredincioşii;
stins-ai numele lor în veac şi în veacul veacului;

6vrăjmaşul a fost pân' la urmă lipsit de sabie, iar cetăţile lui le-ai surpat;
pierit-a pomenirea lui cu răsunet.

7Dar Domnul rămâne în veac,
întru judecată Şi-a pregătit scaunul

8şi lumea o va judeca întru dreptate,
după îndreptar va judeca popoarele.

9Şi S-a făcut Domnul scăpare sărmanului,
ajutor la vreme de necaz.

10Să nădăjduiască în Tine cei ce cunosc numele Tău,
că nu i-ai părăsit pe cei ce Te caută pe Tine, Doamne!

11Cântaţi-I Domnului Celui ce locuieşte în Sion,
faptele Lui vestiţi-le întru neamuri.

12Că Cel ce le caută sângele Şi-a adus aminte de ei,
n'a uitat strigarea săracilor.

13Miluieşte-mă, Doamne, vezi-mi înjosirea din partea duşmanilor mei,
Tu, Cel ce mă înalţi din porţile morţii (nota explicativa : „Porţile morţii“ : porţile care închid împărăţia morţilor (iadul, hades-ul, Şeol-ul). Expresie folosită şi în Ps. 9:13, 106:18 ). Dumnezeu este singurul Care poate pătrunde, ca un Stăpân, prin aceste încuietori, aşa cum o va face Iisus Hristos, la Înviere, prin pogorârea la iad.),

14ca să vestesc toate laudele Tale
în porţile fiicei Sionului; (nota explicativa : „porţile fiicei Sionului“, în contrast cu „porţile morţii“. Prin „Sion“ se înţelege Ierusalimul, cetatea care era socotită drept mama locuitorilor ei; aşadar, „fiicele Sionului“ = poporul Ierusalimului. De reţinut: nu se spune „la porţile“, ci „în porţile“, adică în interiorul cetăţii, acolo unde laudele aduse cu glas mare Domnului răscumpără tăcerea din Şeol.)veseli-mă-voi de mântuirea Ta!

15Căzut-au păgânii (nota explicativa : Grecescul éthne (de la éthnos) se traduce fie prin „neamuri“, fie prin „păgâni“, în funcţie de context. Al doilea înţeles era: „ne-evrei“, adică toţi cei de alt neam decât fiii lui Avraam. Pavel a fost numit „apostolul neamurilor“, adică al păgânilor.)în groapa pe care-au făcut-o;
în cursa aceasta pe care au ascuns-o s'a prins piciorul lor.

16Cunoscut e Domnul când face judecată,
pe păcătos îl prinde în faptele mâinilor lui.

17În iad întoarcă-se păcătoşii,
toate neamurile care-L uită pe Dumnezeu!

18Că nu până'n sfârşit va fi uitat sărmanul,
răbdarea săracilor în veac nu va pieri.

19Scoală-Te, Doamne, să nu se întărească omul, ( nota explicativa : Omul, fiinţă orgolioasă, mai ales prin necredinţă.)
păgânii să fie judecaţi în faţa Ta;

20pune, Doamne, legiuitor peste ei,
ca să cunoască păgânii că oameni sunt. (nota explicativa : Păgânul, necredinciosul lipsit de evlavie şi bun simţ, pierde măsura şi nu-şi dă seama de limitele lui.)

Psalmul 9 , Noua Traducere in Limba Romana

Psalmul 9[a]

Pentru dirijor. Se cântă ca şi „Moartea fiului“. Un psalm al lui David.

Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea,
    voi povesti toate minunile Tale.
Mă voi bucura şi mă voi veseli în Tine,
    voi cânta laudă Numelui Tău, Preaînalte!

Duşmanii mei dau înapoi,
    se poticnesc şi pier dinaintea Ta,
căci Tu ai judecat cauza mea şi mi-ai făcut dreptate;
    ai şezut pe tron ca Unul Care judeci cu dreptate.
Tu ai mustrat neamurile şi l-ai nimicit pe cel rău;
    le-ai şters numele pentru veci de veci.
Duşmanul a sfârşit în ruine veşnice!
    I-ai smuls cetăţile
        şi ai dat uitării amintirea lor.

Domnul însă va trona pe vecie!
    El Îşi pregăteşte tronul pentru judecată.
El va judeca lumea cu dreptate,
    va cântări noroadele cu nepărtinire.
Domnul este o fortăreaţă pentru cel asuprit,
    o fortăreaţă în vremuri de necaz.
10 Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine,
    căci Tu nu-i părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!
11 Cântaţi Domnului, Care este întronat în Sion!
    Vestiţi printre popoare isprăvile Lui!
12 Căci El, Care răzbună sângele vărsat, Îşi aduce aminte
    şi nu trece cu vederea strigătul sărmanilor.

13 Îndură-te de mine, Doamne,
    uită-te la suferinţa pe care mi-o pricinuiesc duşmanii mei!
        Ridică-mă de la porţile morţii!
14 Atunci voi vesti toate laudele Tale la porţile fiicei Sionului,
    mă voi veseli de mântuirea Ta!
15 Neamurile se vor cufunda în groapa pe care au săpat-o;
    chiar în laţul pe care l-au ascuns li se va prinde piciorul.
16 Domnul Se descoperă şi face judecată[b];
    Cel rău este prins chiar prin lucrarea mâinilor lui.Higgaion[c]. Sela
17 Cei răi se întorc în Locuinţa Morţilor,
    împreună cu toate neamurile care uită de Dumnezeu.
18 Dar El nu-l uită pe cel sărman pentru totdeauna,
    nici nu-i lasă fără nădejde pe cei asupriţi.

19 Ridică-Te, Doamne, să nu biruie omul!
    Să fie judecate neamurile înaintea Ta!
20 Pune groaza în ei, Doamne!
    Să recunoască neamurile că sunt doar nişte oameni!Sela

Footnotes:

  1. Psalmii 9:1 Titlu. Psalmii 9 şi 10 au fost, probabil, la origini, un singur poem în acrostih (fiecare strofă începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor); în LXX Psalmul 9 şi 10 constituie un singur psalm
  2. Psalmii 9:16 Sau: făcând judecată
  3. Psalmii 9:16 Meditaţie, probabil un interludiu muzical, ca şi Sela

Psalmii cap.9 , este un psalm in care vedem un indemn la lauda deoarece Domnul judeca si are mila . un psalm care-L prezinta pe Dumnezeu ca Judecatorul cel drept , refugiul celui asuprit , astfel psalmul este o rugaciune a celui sarac,

- in titlul psalmului vedem ca este mentionat ca trebuia sa se cante ca un alt cantec cunoscut de evrei "Mori pentru fiul"(trad.Cornilescu, "Moartea fiului"(NTLR), titlul difera la trad. Anania, dar majoritatea exegetilor considera ca fiind o indicatie la ce melodie sa se foloseasca , chiar daca unii au mai tradus cu :"A murit fiul", sau :"in surdina", "pentru voci de copii", " pentru tinere fete", "pentru oboi si harfa"

- versetele 1 si 2 sunt o multumire adusa lui Dumnezeu

- versetele 3-8 ne arata motivul multumirii , respectiv judecarea celor nelegiuiti

- versetele 9-12 este o alta multumire adusa lui Dumnezeu Judecatorul care salveaza pe cel sarac

- versetele 13-14 vedem ce pot savarsi nelegiuitii

- versetele 15-20 , ne arata ca Domnul face dreptate , si rugaciunea autorului

astfel psalmul ii are ca protagonisti pe: 

a) sarac, Dumnezeu si nelegiuitii , sau:

b)pe poporul Israel, Dumnezeul Judecator si natiunile pagane,

acest psalm 9 in interpretarea strigatului autorului pentru ca cei saraci ,impotriva asupritorilor , autorul intervenind pentru saracii neputinciosi care stau la dispozitia celor puternici , carora saracii nu le pot opune nici o rezistenta , fiind din starea sociala victime a puterii

- mai este interpretat si ca o multumire in urma unei victorii decisive asupra dusmanilor si o noua implorare a ajutorului impotriva dusmanilor , descriind nenorocirea pe care ei au suportat-o ca urmare a judecatii divine

- unii considera ca acest psalm este o multumire a lui Iisus adusa Tatalui dupa invierea Sa , El dorind ca Biserica sa ia parte la multumirea Lui, si ca judecata lui Dumnezeu va fi clara la final, cand saracii(Biserica) va vedea condamnarea celor nelegiuiti, pagani, necredinciosi , Domnul fiind chemat de Biserica ca ateii sa nu biruiasca

acest psalm ne deschide orizontul ca sa ne rugam pentru :

- cei saraci

- sa multumim Domnului pentru minunile savarsite de El

- sa se pocaiasca toti nelegiuitii, pana nu va veni judecata

- sa fim constienti ca trebuie sa sprijinim saracii , si sa nu cumva sa-i oprimam, stiind consecintele

- sa multumim Domnului ca face dreptate

- sa multumim Domnului ca nu-i uita pe cei nenorociti, sarmani

- sa multumim Domnului ca El este nadejdea pe vecie a celor sarmani si nenorociti ,

- .....

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of ,,Holy Doctor" to add comments!

Join ,,Holy Doctor"