All Posts (151)

Psalmii cap. 31

Psalmul 31 ,  Traducerea Dumitru Cornilescu  (aranjamentul textului imi apartine)

Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.

Doamne, în Tine mă încred: să nu fiu dat de ruşine niciodată.

Izbăveşte-mă, în dreptatea Ta ! Pleacă-Ţi urechea spre mine, grăbeşte de-mi ajută ! Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetăţuie unde să-mi găsesc scăparea ! Căci Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, şi, pentru Numele Tău, mă vei povăţui şi mă vei călăuzi.

Scoate-mă din laţul pe care mi l-au întins vrăjmaşii. Căci Tu eşti ocrotitorul meu !

În mâinile Tale îmi încredinţez duhul: Tu mă vei izbăvi, Doamne Dumnezeule adevărat !

Eu urăsc pe cei ce se lipesc de idoli deşerţi, şi mă încred în Domnul. Fă-mă să mă înveselesc şi să mă bucur de îndurarea Ta, căci vezi ticăloşia mea, ştii neliniştea sufletului meu şi nu mă vei da în mâinile vrăjmaşului, ci îmi vei pune picioarele la loc larg.

Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare: faţa, sufletul şi trupul mi s-au topit de întristare; mi se sfârşeşte viaţa în durere, şi anii în suspine. Mi s-au sleit puterile din pricina fărădelegii mele şi-mi putrezesc oasele ! Din pricina potrivnicilor mei, am ajuns de ocară, de mare ocară pentru vecinii mei, şi de groază pentru prietenii mei; cei ce mă văd pe uliţă fug de mine. Sunt uitat de inimi ca un mort, am ajuns ca un vas sfărâmat. Aud vorbele rele ale multora, văd spaima care domneşte împrejur, când se sfătuiesc ei împreună împotriva mea şi uneltesc să-mi ia viaţa. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, şi zic: „Tu eşti Dumnezeul meu !”

Soarta mea este în mâna Ta; scapă-mă de vrăjmaşii şi de prigonitorii mei ! Fă să lumineze faţa Ta peste robul Tău, scapă-mă, prin îndurarea Ta ! Doamne, să nu rămân de ruşine când Te chem. Ci să rămână de ruşine cei răi, şi ei să se coboare muţi în Locuinţa morţilor ! Să amuţească buzele mincinoase, care vorbesc cu îndrăzneală, cu trufie şi dispreţ împotriva celui neprihănit !

O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine şi pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor ! Tu îi ascunzi la adăpostul feţei Tale de cei ce-i prigonesc, îi ocroteşti în cortul Tău de limbile care-i clevetesc.

Binecuvântat să fie Domnul, căci Şi-a arătat în chip minunat îndurarea faţă de mine: parc-aş fi fost într-o cetate întărită. În pornirea mea nechibzuită ziceam: „Sunt izgonit dinaintea Ta!” Dar Tu ai auzit glasul rugăciunilor mele, când am strigat spre Tine.

Iubiţi, dar, pe Domnul, toţi cei iubiţi de El. Căci Domnul păzeşte pe cei credincioşi, şi pedepseşte aspru pe cei mândri.Fiţi tari şi îmbărbătaţi-vă inima, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul !

Psalmul 30 = 31, Traducerea Bartolomeu Anania

Pentru sfarsit : un psalm al lui David , la vreme de naprasma (nota explicativa : ékstasis (extaz) înseamnă o ieşire din sine a minţii, pricinuită fie de o panică, fie de o descoperire dumnezeiască. În cazul de faţă e vorba de năprasna pe care poporul lui Dumnezeu o are asupră-i din pricina prigoanelor sau a necredinţei din lume (Fer. Augustin).)

1Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu fiu ruşinat nicicând.
Întru dreptatea Ta izbăveşte-mă şi scapă-mă (nota explicativa : Literal: „scoate-mă“ (din necaz, din primejdie, din moarte).)

2Pleacă-Ţi auzul spre mine,
grăbeşte de mă scapă;
fii mie Dumnezeu ocrotitor
şi casă de scăpare (nota explicativa : „casă de scăpare“ = loc de refugiu; azil.)spre mântuirea mea.

3Că Tu eşti puterea mea şi scăparea mea
şi de dragul numelui Tău mă vei călăuzi şi mă vei hrăni.

4Tu mă vei scoate din cursa aceasta pe care-au ascuns-o pentru mine,
că Tu eşti ocrotitorul meu.

5În mâinile Tale îmi voi pune duhul (nota explicativa : Iisus va relua aceste cuvinte înainte de a muri pe cruce ,L.23:46);
Tu m'ai mântuit, Doamne, Dumnezeul adevărului.

6Urâtu-i-ai pe cei ce ţin la zădărnicii deşarte (nota explicativa : „zădărnicii deşarte“ sau „zădărnicii găunoase“ = metaforă pentru idoli.),
dar eu în Domnul am nădăjduit.

7Bucura-mă-voi şi mă voi veseli de mila Ta,
că Tu ai căutat spre smerenia mea,
mântuit-ai din nevoi sufletul meu

8şi nu m'ai lăsat în mâinile vrăjmaşului,
la loc larg mi-ai aşezat picioarele.

9Miluieşte-mă, Dumnezeule, că sunt în necaz;
ochiul îmi e tulburat de supărare,
şi tot astfel sufletul şi inima mea.

10Că'ntru dureri mi se cheltuie viaţa
şi'ntru suspine anii mei;
tăria mea s'a slăbit în sărăcie
şi oasele mele s'au tulburat.

11Tuturor vrăjmaşilor mei m'am făcut de ocară,
mai mult, şi vecinilor mei
şi frică cunoscuţilor mei,
iar cei ce mă vedeau pe-afară fugeau de mine.

12Uitat am fost de la inimă ca un mort,
ajuns-am ca un vas netrebnic.

13Că am auzit cârtirea multora din cei ce locuiesc în preajmă,
când se adunau laolaltă împotriva mea
sfătuindu-se să-mi ia sufletul.

14Dar eu în Tine am nădăjduit, Doamne;
zis-am: „Tu eşti Dumnezeul meu“.

15Vremile mele sunt în mâinile Tale;
izbăveşte-mă de vrăjmaşii mei
şi de cei ce mă prigonesc.

16Arată faţa Ta peste robul Tău,
întru mila Ta mântuieşte-mă.

17Doamne, să nu fiu ruşinat că Te-am chemat pe Tine;
necredincioşii să se ruşineze, pogoare-se la iad!

18Mute să se facă buzele cele viclene,
care'mpotriva celui drept grăiesc nelegiuire
cu mândrie şi defăimare.

19Cât e de mare mulţimea bunătăţii Tale, Doamne,
pe care ai pus-o deoparte pentru cei ce se tem de Tine,
pe care ai vădit-o celor ce nădăjduiesc în Tine
înaintea fiilor oamenilor.

20De tulburarea oamenilor îi vei ascunde întru ascunsul feţei Tale (nota explicativa : „întru ascunsul feţei Tale“ = în taina prezenţei Tale. Această tainică prezenţă poate fi cea sacramentală, în altarul Domnului, sau cea din experienţa mistică, atunci când Dumnezeu e de faţă şi continuă să rămână mister.),
de tăgada limbilor în cortul Tău îi vei acoperi.

21Binecuvântat este Domnul, că minunată a fost mila Sa în cetatea'mpresurată.

22Iar eu am zis în tulburarea mea: „Alungat sunt eu de la faţa ochilor Tăi“.
Şi, totuşi, Tu ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către Tine.

23Iubiţi-L pe Domnul voi, toţi cuvioşii Săi,
căci Domnul caută adevăruri,
dar celor ce se trufesc (nota explicativa : Literal: „celor ce lucrează cu prisos de mândrie“.)le plăteşte cu vârf.

24Îmbărbătaţi-vă şi fie-vă inima întărită,
a tuturor celor ce nădăjduiţi în Domnul!

Psalmul 31 , Noua Traducere in Limba Romana

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

La Tine, Doamne, caut adăpost!
    Să nu rămân de ruşine vreodată!
        În dreptatea Ta, izbăveşte-mă!
Pleacă-Ţi urechea spre mine
    şi scapă-mă degrabă!
Fii pentru mine o stâncă de adăpost,
    o fortăreaţă trainică ca să pot fi izbăvit!
Tu eşti stânca şi fortăreaţa mea.
    Condu-mă şi călăuzeşte-mă, din pricina Numelui Tău!
Scapă-mă de laţul care mi-a fost întins,
    căci Tu eşti fortăreaţa mea!
În mâinile Tale îmi încredinţez duhul!
    Tu m-ai izbăvit, Doamne, Dumnezeu al adevărului!

Urăsc pe cei ce se alipesc de idoli deşerţi,
    dar Eu mă încred în Domnul!
Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea Ta,
    fiindcă mi-ai văzut necazul
        şi ai cunoscut nenorocirea sufletului meu.
Tu nu m-ai dat pe mâna duşmanului,
    ci mi-ai aşezat picioarele într-un loc larg.

Doamne, ai milă de mine, căci sunt în strâmtorare!
    De atâta întristare mi se topesc ochii,
        sufletul şi pântecele.
10 Îmi sfârşesc viaţa în durere
    şi anii în întristare.
    Puterea îmi este sleită din pricina vinii mele,
        iar oasele mi se topesc.
11 Din pricina tuturor potrivnicilor mei
    am ajuns să fiu făcut de ruşine;
am ajuns de groază pentru vecinii mei,
    o spaimă pentru cunoscuţii mei.
Cei ce mă văd pe uliţă
    fug de mine.
12 Sunt uitat de inimi ca şi cum aş fi mort;
    am ajuns ca un vas spart.
13 Aud şuşoteala multora – peste tot este numai teroare!
    Ei se sfătuiesc împotriva mea,
        plănuind să-mi ia viaţa.

14 Dar eu mă-ncred în Tine, Doamne,
    şi mărturisesc: „Tu eşti Dumnezeul meu!“
15 Destinul meu este în mâna Ta;
    izbăveşte-mă din mâna duşmanilor şi a prigonitorilor mei!
16 Fă să strălucească faţa Ta peste robul Tău,
    mântuieşte-mă în îndurarea Ta!
17 Nu lăsa să fiu dat de ruşine, Doamne,
    căci la Tine strig după ajutor,
ci fă să fie daţi de ruşine cei răi;
    să fie reduşi la tăcere în Locuinţa Morţilor!
18 Să fie amuţite buzele mincinoase,
    care vorbesc cu obrăznicie, cu mândrie şi dispreţ împotriva celui drept.

19 Cât de mare este bunătatea Ta,
    pe care ai păstrat-o pentru cei ce se tem de Tine,
pe care ai arătat-o celor ce se încred în Tine,
    sub privirea oamenilor!
20 Tu-i ascunzi la adăpostul feţei Tale
    de uneltirile oamenilor;
îi tăinuieşti în Coliba Ta
    de limbile gâlcevitoare.

21 Binecuvântat să fie Domnul,
    căci minunată I-a fost îndurarea faţă de mine
        când eram într-o cetate asediată!
22 M-am pripit când am zis:
    „Sunt izgonit dinaintea Ta!“
Într-adevăr, Tu ai ascultat glasul rugăminţilor mele,
    când am strigat către Tine.

23 Iubiţi-L pe Domnul, toţi sfinţii Lui,
    căci Domnul păzeşte pe cei credincioşi,
        dar celor ce se poartă cu mândrie le dă ce li se cuvine!
24 Fiţi tari şi încurajaţi-vă inimile,
    toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul!

Psalmul 31, psalmul necazurilor si incercarilor, rugaciunea de eliberare, eliberarea care urmeaza ca raspuns la rugaciune , o rugaciune plina de speranta a celui neprihanit luat in deradere ,

- se pare ca aceasta rugaciune era recitata de membrii care au fost ascultati de Domnul, in fata comunitatii

 - o rugaciune simpla de lamentatie si multumire a unui o care dupa ce a suferit un timp mai indelungat de boala, calomniat si persecutat de dusmani, evitat de prieteni, in fata unei morti violente isi cauta refugiul la Dumnezeu, deaceea autorul incepe cu o marturisire a increderii in Dumnezeu, arata ce a implorat Domnului, si pentru raspuns el aduce multumiri iar in final indeamna la fidelitate fata de Domnul,

- in liturghia bisericilor traditionale , acest psalm este folosit pentru a implora ajutorul Domnului impotriva dusmanilor spirituali si impotriva persecutiilor , enoriasii sunt indemnati ca la sfarsitul fiecarei zile sa o incheie cu cuvintele din acest psalm " In mainile Tale , Doamne imi incredintez sufletul "

- datorita afirmatiei lui Iisus de pe cruce care apare si in acest psalm, unii au atribuit tot psalmul lui Cristos , gasind in el o descriere detailiata a patimilor Lui, si a afirmarii increderii Fiului in Tatal

(articol neterminat)

Read more…

Psalmii cap. 30

Psalmul 30 , Traducerea Dumitru Cornilescu  (aranjamentul tectului imi apartine)

Un psalm. O cântare pentru sfinţirea Casei Domnului, făcută de David.

Te înalţ, Doamne, căci m-ai ridicat şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să se bucure de mine.

Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine, şi Tu m-ai vindecat.

Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din Locuinţa morţilor, Tu m-ai adus la viaţă din mijlocul celor ce se coboară în groapă.

Cântaţi Domnului, voi cei iubiţi de El, măriţi prin laudele voastre Numele Lui cel sfânt ! Căci mânia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea Lui ţine toată viaţa: seara vine plânsul, iar dimineaţa, veselia.

Când îmi mergea bine, ziceam: „Nu mă voi clătina niciodată !”

Doamne, prin bunăvoinţa Ta mă aşezaseşi pe un munte tare… dar Ţi-ai ascuns faţa, şi m-am tulburat.

Doamne, eu am strigat către Tine şi m-am rugat Domnului, zicând: „Ce vei câştiga dacă-mi verşi sângele şi mă cobori în groapă ? Poate să Te laude ţărâna ? Poate ea să vestească credincioşia Ta ? Ascultă, Doamne, ai milă de mine ! Doamne, ajută-mă !” Şi mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale şi m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să-Ţi cânte, şi să nu stea mută.

Doamne Dumnezeule, eu pururi Te voi lăuda !

Psalmul 29 = 30 , Traducerea Bartolomeu Anania


Pentru sfârşit: un psalm pentru sfinţirea casei; al lui David  
, (nota explicativa : Scris şi cântat cu prilejul sfinţirii palatului regal din Ierusalim.)

1Înălţa-Te-voi, Doamne, că Tu m'ai ridicat
şi n'ai făcut din mine veselia vrăjmaşilor mei.

2Doamne, Dumnezeul meu, strigat-am către Tine
şi Tu m'ai vindecat.

3Doamne, Tu mi-ai scos sufletul din iad,
Tu m'ai smuls (nota explicativa : Textual: „Tu m'ai mântuit“ (m'ai eliberat).) dintre cei ce se pogoară în groapă.

4Cântaţi-I Domnului voi, cei cuvioşi ai Lui,
şi mărturisiţi pomenirea sfinţeniei Lui;

5că urgie este'n mânia Lui,
dar viaţă în vrerea Lui:
seara-i sălaş de plângere,
iar dimineaţa, de bucurie (nota explicativa : Sf. Vasile cel Mare: Exemplul cel mai grăitor este acela al Sfinţilor Apostoli şi al sfintelor femei, care au plâns seara, văzându-L pe Domnul pe cruce, dar s'au bucurat dimineaţa, văzându-L înviat.)

6Zis-am eu întru îmbelşugarea mea:
„În veac nu mă voi clinti!“

7Întru voia Ta, Doamne, dat-ai frumuseţii mele putere,
dar dacă Tu Ţi-ai întors faţa, eu m'am tulburat.

8Către Tine, Doamne, voi striga
şi către Dumnezeul meu mă voi ruga:

9„Ce folos ai Tu de sângele meu (nota explicativa : Adică: Ce folos ai Tu de moartea mea? Sângele e viaţă (Facerea 9:4-6).),
că mă cobor în stricăciune?
Oare ţărâna se va mărturisi Ţie?
sau ea va vesti adevărul Tău?“

10Auzit-a Domnul şi m'a miluit,
Domnul a fost ajutorul meu.

11Plânsul mi l-ai întors întru bucurie,
sacul (nota explicativa : „Sacul“ era o fâşie de pânză aspră cu care cineva, în semn de doliu, îşi încingea coapsele.)mi l-ai rupt şi cu veselie m'ai încins,

12pentru ca slava mea să-Ţi cânte fără să-mi pară rău;
Doamne, Dumnezeul meu, în veac Te voi lăuda!

Psalmul 30 , Noua Traducere in Limba Romana

Un psalm. Un cântec pentru dedicarea Casei. Al lui David.

Te voi înălţa, Doamne, căci m-ai ridicat
    şi n-ai lăsat să se bucure duşmanii mei de mine.
Doamne, Dumnezeul meu, când am strigat către Tine după ajutor,
    Tu m-ai vindecat.
Doamne, Tu ai ridicat sufletul meu din Locuinţa Morţilor;
    m-ai adus la viaţă din mijlocul celor ce se coboară în groapă.
Cântaţi Domnului, voi, credincioşii Lui,
    şi lăudaţi aducerea-aminte a sfinţeniei Sale!
Mânia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea Lui ţine o viaţă întreagă.
    Deşi plânsul poate înnopta cu mine, dimineaţa soseşte bucuria.

Când îmi mergea bine, ziceam:
    „Nimic nu mă va clătina vreodată!“
Doamne, prin bunăvoinţa Ta întărisei muntele meu[a],
    dar, când Ţi-ai ascuns faţa, m-a cuprins frica.
Doamne, către Tine am strigat,
    la Stăpânul am căutat îndurare, zicând:
Ce câştig este de pe urma morţii mele,
atunci când mă cobor în groapă?
Poate să Te laude ţărâna,
    poate ea să vorbească despre credincioşia Ta?
10 Ascultă-mă, Doamne, şi îndură-te de mine!
    Fii Tu, Doamne, ajutorul meu!
11 Iar Tu mi-ai prefăcut bocetul în dans,
    mi-ai înlăturat sacul de jale şi m-ai încins cu veselie,
12 pentru ca să-Ţi cânt slava şi să nu fiu mut!
    Doamne, Dumnezeul meu, veşnic Te voi lăuda!

Footnotes:

 1. Psalmii 30:7 Sau: în îndurarea Ta, m-ai aşezat pe un munte sigur

Psalmul 30, chiar daca dupa cum se poate vedea nu exista un consens cu privire la ce "Casa" era sfintita cand au fost scrise aceste versuri, putem crede ca e vorba de sfintirea unei case, si sa ne limitam doar la atat cum au procedat cei care sau ocupat de realizarea noii traduceri a Bibliei, care nu au specificat despre ce "Casa" este vorba , desi contextul parca ar vorbi despre altceva fiind o multumire pentru salvarea de la moarte si chemarea credinciosilor la a lua parte la aceasta multumire , descriind spaima avuta si rugaciunea , iar in final rezumand minunea si promite recunostinta vesnica , totusi acest psalm a fost pus in legatura cu renasterea nationala e evreilor, in dedicarea Templului, realizata de Iuda Macabeul, in anul 164, in urma profanarii savarsite de Antioh al IV-lea, fiind considerat si o reeditare a actului asemanator savarsit de Zorobabel la intoarcerea din exilul babilonian in anul 515 i.Cr. dand nastere sarbatorii Hanuca , care inseamna inaugurare, reinoire, dedicare

- dupa unii acest psalm este o profetie cu privire la invierea lui Cristos, si ar fi o multumire a Fiului, adresata Tatalui pentru aceasta salvare de la moarte

- dupa altii prin acest psalm toata Biserica se roaga si celebreaza , dedicarea noului Templu al lui Dumnezeu, zidit pe piatra din capul unghiului care este Cristos

- dupa ce psalmistul a gustat gustul amar al mortii , ajunge sa faca acest imn de multumire , a unui fapt obisnuit din viata umana, alternanta de la suferinta la bucurie , exprima in mod poetic contrastul dintre cantarea vindecarii si a suferintei, bolii, vindecat in mod miraculos multumeste lui Dumnezeu si doreste ca semenii sai sa fie partasi la invatura obtinuta in urma experientei avute

(articol neterminat)

Read more…

Psalmii cap. 29

Psalmul 29 , Traducerea Dumitru Cornilescu  (aranjamentul textului imi apartine)

Un psalm al lui David.

Fiii lui Dumnezeu, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste. Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte !

Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul: Domnul este pe ape mari. Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreţ. Glasul Domnului sfărâmă cedrii; Domnul sfărâmă cedrii Libanului;îi face să sară ca nişte viţei, şi Libanul şi Sirionul sar ca nişte pui de bivoli. Glasul Domnului face să ţâşnească flăcări de foc, glasul Domnului face să se cutremure pustiul; Domnul face să tremure pustiul Cades. Glasul Domnului face pe cerboaice să nască; El despoaie pădurile; în locaşul Lui totul strigă: „Slavă !”

Domnul stătea pe scaunul Lui de domnie când cu potopul, şi Domnul împărăţeşte în veci pe scaunul Lui de domnie.

Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântă pe poporul Său cu pace.

Psalmul 28 = 29 , Traducerea Bartolomeu Anania

Un psalm al lui David ; la iesirea cu Cortul

  1Aduceţi-I Domnului, voi, fii ai lui Dumnezeu (nota explicativa : „fii ai lui Dumnezeu“ = poporul lui Israel, cf. Iesirea 4:22, Deuteronom 14:1, Textul Ebraic permite sensul de „zei“ sau „fii ai zeilor“.),
aduceţi-I Domnului pe fiii berbecilor (nota explicativa : Mieii de jertfă.),
aduceţi-I Domnului slavă şi cinstire,

2aduceţi-I Domnului slavă numelui Său,
închinaţi-vă Domnului în curtea Lui cea sfântă.

3Glasul Domnului peste ape;
Dumnezeul slavei a tunat,
Domnul peste ape multe.

4Glasul Domnului întru tărie,
glasul Domnului întru măreţie,

5glasul Domnului, cel ce spintecă cedrii,
Domnul spintecă cedrii Libanului.

6El îi va mărunţi ca pe juncul Libanului,
iar cel iubit, ca puiul inorogilor (nota explicativa : În timp ce puterea lui Dumnezeu stăpâneşte natura, o poate strivi şi distruge într'un spectacol de rară măreţie, „cel iubit“ al Său (omul credincios şi neprihănit) este cruţat ca un pui de sălbăticiune puternică. Pentru „inorog“ Inorog: animal fabulos unicorn, simbol al puterii invincibile (vezi şi Numeri 23:22). Textul Ebraic sugerează (în funcţie de traducători): „bivolul“; „boul sălbatic“; „bizonul“; „taurul“.)

7Glasul Domnului, cel ce revarsă pară de foc,

8glasul Domnului, cel ce cutremură pustiul,
Domnul va cutremura pustiul Cadeşului.

9Glasul Domnului, cel ce'ntăreşte cerbii
şi face să se arate dumbrăvile
şi'n locaşul Său pe tot cel ce zice: Slavă!

10Domnul sălăşluieşte în potop (nota explicativa : = ca manifestare a dreptăţii dumnezeieşti.),
Domnul va împărăţi în veac.

11Domnul îi va da tărie poporului Său,
Domnul Îşi va binecuvânta poporul cu pace.

Psalmul 29 , Noua Traducere in Limba Romana

Un psalm al lui David

Daţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu[a],
    daţi Domnului slava şi puterea!
Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Său!
    Închinaţi-vă Domnului cu podoabe sfinte[b]!

Glasul Domnului răsună deasupra apelor.
    Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul;
        Domnul este deasupra apelor mari.
Glasul Domnului răsună cu putere,
    glasul Domnului răsună cu măreţie.
Glasul Domnului doboară cedrii;
    Domnul doboară cedrii Libanului.
El face Libanul să sară ca un viţel
    şi Sirionul[c] – ca un pui de bivol sălbatic.
Glasul Domnului despică cu scânteieri de foc.
    Glasul Domnului face să tremure pustia,
        Domnul face să tremure pustia Kadeş.
Glasul Domnului apleacă stejarii[d]
    şi despoaie pădurile;
        în Templul Său toţi strigă: „Slavă!“
10 În timpul potopului Domnul era pe tron;
    Domnul va trona ca împărat pe vecie.
11 Domnul dă tărie poporului Său.
    Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace.

Footnotes:

 1. Psalmii 29:1 Sau: făpturi cereşti; sau: îngeri
 2. Psalmii 29:2 Sau: în splendoarea sfinţeniei Sale; sfinţenie se poate referi la Domnul Însuşi, la Tabernacul sau la îmbrăcămintea preoţească (vezi Ps. 110:3)
 3. Psalmii 29:6 muntele Hermon
 4. Psalmii 29:9 Sau: provoacă caprelor de munte naşterea

Psalmul 29, indemnuri de a da cinste Domnului datorita celor savarsite de "Glasul Domnului" ,

- expresiile alese de psalmist au un evident caracter polemic impotriva idolatriei, cedrul este un arbore ce ajunge la 27 de metri inaltime, si o circumferinta de 12 metri , este simbolul puterii orgolioase in contrast cu atotputernicia lui Dumnezeu , iar agitarea padurilor de cedru , da impresia ca cei doi munti isi pierd stabilitatea, animalele care pasc la poalele muntilor sunt ingrozite de sunetul tunetului, atotputernicia lui Dumnezeu anihileaza simbolurile prepotentei omenesti, cedrii sunt facuti surcele, falnicii munti ai Libanului isi pierd consistenta, animalele care sunt simbolul puterii sunt ingrozite si distruse , ca vitelul de aur de la Sinai

- unii vad in acest psalm o polemica impotriva zeul fenician al furtunii Baal-Hadat,

- altii, vad in acest psalm strigatul lansat de Iisus pe cruce, in ceasul mortii, cand pamantul s-a cutremurat, stancile sau despicat, sau deschis mormintele, El fiind Cuvantul care a format si organizat orice lucru, la inceput, in timp ce "Duhul lui Dumnezeu " plutea peste ape,

- altii afirma ca acest psalm se arata lucrarile minunate savarsite in inimile noastre de Cuvantul lui Dumnezeu, astfel psalmul ne-ar arata planul divin al lui Dumnezeu de mantuire , iar in lumea naturala au fost vazute puterile divine ale lui Iisus, pe care le savarseste in istoria umana si in suflete

-  acest psalm este un imn inchinat lui Dumnezeu, de o inalta frumusete poetica, arata sfintenia lui Dumnezeu care se manifesta in puterea Lui, autorul exprimandu-si atat teama cat si admiratia intr-o unitate , psalmistul invita la laudarea Domnului, celebrand "Glasul Domnului, deasupra apelor oceanice, deasupra muntilor Libanului, deasupra desertului, iar ca o concluzie arata asezarea Domnul pe Scaunul de Domnie, dand putere poporului Sau,

(articol neterminat)

Read more…

Psalmii cap. 28

Psalmul 28, Traducerea Dumitru Cornilescu   (aranjamentul textului imi apartine)

Un psalm al lui David.

Doamne, către Tine strig, Stânca mea ! Nu rămâne surd la glasul meu, ca nu cumva, dacă Te vei depărta fără să-mi răspunzi, să ajung ca cei ce se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunilor mele, când strig către Tine şi când îmi ridic mâinile spre locaşul Tău cel sfânt.

Nu mă lua de pe pământ împreună cu cei răi şi cu oamenii nelegiuiţi, care vorbesc de pace aproapelui lor, şi, când colo, au răutate în inimă. Răsplăteşte-le după lucrările lor şi după răutatea faptelor lor, răsplăteşte-le după lucrarea mâinilor lor! Dă-le plata care li se cuvine ! Căci ei nu iau aminte la lucrările Domnului, la lucrarea mâinilor Lui. Să-i doboare şi să nu-i mai scoale !

Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele.

Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima, şi sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima şi-L laud prin cântările mele.

Domnul este tăria poporului Său, El este stânca izbăvitoare a unsului Său.

Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvântă moştenirea Ta! Fii păstorul şi sprijinitorul lor în veci.

Psalmul 27 = 28 , Traducerea Bartolomeu Anania

Al lui David

1Către Tine, Doamne, am strigat;
Dumnezeul meu, să nu taci de dinaintea mea,
că dacă Tu taci de dinaintea mea
eu mă voi asemăna cu cei ce se pogoară în groapă.

2Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine,
când mâinile mi le ridic către locaşul Tău cel sfânt.

3Sufletul să nu mi-l tragi laolaltă cu cei păcătoşi,
să nu mă nimiceşti laolaltă cu cei ce fac strâmbătate,
cu cei ce aproapelui îi vorbesc de pace
dar în inimile lor poartă răutăţi.

4Acelora dă-le după faptele lor
şi după răutatea purtărilor lor;
dă-le după lucrarea mâinilor lor,
plăteşte-le cu ce-au plătit şi ei (nota explicativa : = plăteşte-le cu propria lor măsură (vezi şi Mt.7:2).

5Că n'au înţeles lucrurile Domnului
şi lucrările mâinilor Sale (nota explicativa : Ignoranţa se pedepseşte („Rătăciţi neştiind Scripturile“ - Mt.22:29). Tu îi vei dărâma, şi la loc nu-i vei zidi.

6Binecuvântat este Domnul, că a auzit glasul rugăciunii mele.

7Domnul este ajutorul meu şi ocrotitorul meu;
în El a nădăjduit inima mea, iar El m'a ajutat
şi trupul mi l-a înflorit
şi din voia mea cea bună mă voi mărturisi Lui.

8Domnul este întărirea poporului Său
şi ocrotitor al mântuirii unsului Său (nota explicativa : „unsul“ = „regele“ (David), cf.17:50,19:6) 

9Mântuieşte poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta;
păstoreşte-i şi înalţă-i până'n veac.

Psalmul 28 , Noua Traducere in Limba Romana

Al lui David

Doamne, către Tine strig!
    Stânca mea, nu rămâne surd la strigătul meu,
ca nu cumva, tăcând faţă de mine,
    să mă asemăn cu cei care se coboară în groapă!
Ascultă glasul rugilor mele,
    atunci când strig către Tine după ajutor,
atunci când îmi ridic mâinile
    spre Locul Tău Preasfânt!

Nu mă condamna împreună cu cei răi,
    împreună cu răufăcătorii,
cu cei ce vorbesc de pace semenului lor,
    dar în inima lor este numai răutate.
Răsplăteşte-le după faptele lor,
    după răutatea lucrărilor lor;
după faptele mâinilor lor să le răsplăteşti!
    Întoarce asupra lor răsplata cuvenită!
Pentru că ei nu iau aminte la lucrările Domnului
    şi la faptele mâinilor Lui,
El îi va dărâma
    şi nu îi va mai zidi la loc!

Binecuvântat să fie Domnul,
    căci El a ascultat glasul rugilor mele!
Domnul este tăria mea şi scutul meu!
    În El mi se încrede inima, şi sunt ajutat.
De aceea inima mea chiuie de bucurie
    şi-I aduc mulţumiri prin cântecele mele!

Domnul este tăria poporului Său!
    El este fortăreaţă izbăvitoare pentru unsul Său.
Mântuieşte-Ţi poporul!
    Binecuvântează-Ţi moştenirea!
        Păstoreşte-i şi sprijină-i pe vecie!

Psalmul 28 ,vedem strigatele lui David care gasea in Domnul o "Stanca" , o rugaciune impotriva dusmanilor si multumire

- aceasta rugaciune era recitata sau cantata in Templu, in prezenta comunitatii si a regelui, din vremea preexilica la liturgia sarbatorii aliantei, finalul psalmului e cantat de cor, invocand binecuvantarea lui Dumnezeu peste poporul ales si peste unsul Domnului

- un bolnav grav, inconjurat de ostilitate , sau un persecutat adus la disperare, de dusmani sau de comunitatea intreaga , care recunoaste in tacerea lui Dumnezeu o condamnare pentru nelegiuirea care-si face cuib in poporul ales, dar psalmistul isi cauta refugiul in Templu, prin rugaciune cere lui Dumnezeu separarea lui de cei nelegiuiti care merita sa intre in groapa, apoi ii multumeste lui Dumnezeu pentru harul primit

- dupa unii, prin acest psalm Cristos se roaga ca om si mijlocitor al nostru la Dumnezeu, El implorand pe Tatal in patimirea Sa, si aduce multumire in inviere, si mijloceste pentru Biserica Sa , pentru cei care vor crede in Numele Sau ca sa fie mantuiti,

- dupa altii acest psalm este cantarea unei asteptari nelinistite a Cuvantului lui Dumnezeu, unicul Cuvant necesar si mantuitor care desfinteaza suferinta si blocheaza moartea

- in istoria spiritualitatii, tacerea lui Dumnezeu in fata strigatelor disperate ale omului e frecventa, aceasta tacere dand nastere la revolte, ateism, blasfemie, dar si avand un rol pozitiv ca si in cazul lui Iov, Amos,

(articol neterminat)

Read more…

Psalmii cap. 27

Psalmul 27 , Traducerea Dumitru Cornilescu  (aranjamentul textului imi apartine)

Un psalm al lui David.

Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem ?

Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică ?

Când înaintează cei răi împotriva mea, ca să-mi mănânce carnea, tocmai ei – prigonitorii şi vrăjmaşii mei – se clatină şi cad. Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aş fi.

Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului şi să mă minunez de templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperişul cortului Lui şi mă va înălţa pe o stâncă.

Iată că mi se şi înalţă capul peste vrăjmaşii mei, care mă înconjoară: voi aduce jertfe în cortul Lui, în sunetul trâmbiţei, voi cânta şi voi lăuda pe Domnul.

Ascultă-mi, Doamne, glasul când Te chem: ai milă de mine şi ascultă-mă !

Inima îmi zice din partea Ta: „Caută faţa Mea!” Şi faţa Ta, Doamne, o caut !

Nu-mi ascunde faţa Ta, nu depărta cu mânie pe robul Tău! Tu eşti ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele ! Căci tatăl meu şi mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primeşte.

Învaţă-mă, Doamne, calea Ta şi povăţuieşte-mă pe cărarea cea dreaptă, din pricina vrăjmaşilor mei. Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei! Căci împotriva mea se ridică nişte martori mincinoşi şi nişte oameni care nu suflă decât asuprire.

O ! dacă n-aş fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii!…

Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul !

Psalmul 26 = 27 , Traducerea Bartolomeu Anania

Al lui David ; inainte de a fi fost uns

1Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme?
Domnul este ocrotitorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa?

2Când făcătorii de rele se vor apropia de mine să mă sfâşie (nota explicativa : Literal: „să-mi mănânce carnea“; metaforă probabilă pentru „a calomnia“.) ei, cei ce mă necăjesc şi-mi sunt duşmani, ei au slăbit şi au căzut.

3Chiar dacă o oaste s'ar rândui împotrivă-mi, inima mea nu se va înfricoşa;
chiar dacă război s'ar ridica împotrivă-mi, eu întru El nădăjduiesc.

4Un lucru am cerut de la Domnul, şi pe acesta-l voi căuta:
să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,
văzul să mi-l desfăt în frumuseţea Domnului şi să cercetez locaşul Său (nota explicativa : Sf. Ioan Hrisostom: Dacă cheltuim o avere spre a ne construi o casă trecătoare aici, pe pământ, cu mult mai puţină cheltuială putem dobândi casa cea luminoasă şi netrecătoare sus, în ceruri.)

5Că El m'a ascuns în cortul Său în ziua necazurilor mele,
în ascunzişul cortului Său m'a adăpostit,
pe stâncă m'a înălţat,

6iar acum, iată, capul mi l-a înălţat deasupra vrăjmaşilor mei;
cortul Său l-am înconjurat şi'n el am jertfit jertfă de laudă;
laude voi glăsui, Domnului Îi voi cânta.

7Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat;
miluieşte-mă şi ascultă-mă.

8Ţie Ţi-a zis inima mea: Faţa mea ai căutat-o,
faţa Ta, Doamne, o voi căuta (nota explicativa : Verbul zetéo are înţelesul special de „a căuta spre a întâlni“, „a căuta spre a cunoaşte“. Dumnezeu şi omul se caută reciproc, ca doi îndrăgostiţi, şi se întâlnesc în sfânta îmbrăţişare a bucuriilor inefabile. Ebr.: „Caută-I faţa; faţa Ta, Doamne, o voi căuta“. Aici, după ediţia Rahlfs. De reţinut şi faptul că „faţă“ înseamnă şi „persoană“.)

9Faţa Ta să nu Ţi-o întorci de la mine
şi să nu Te abaţi în mânie de la robul Tău.
Fii ajutorul meu; să nu mă lepezi
şi să nu mă laşi, Dumnezeule, Mântuitorul meu.

10Că tatăl meu şi mama mea m'au părăsit,
dar Domnul m'a adus la Sine.

11În calea Ta, Doamne, pune-mi lege,
pe cărarea cea dreaptă călăuzeşte-mă, din pricina vrăjmaşilor mei.

12Nu mă da pe mâna celor ce mă necăjesc,
că împotriva mea s'au ridicat martori nedrepţi
şi nedreptatea şi-a minţit sieşi.

13Cred că voi vedea bunătăţile Domnului în pământul celor vii.

14Aşteaptă-L pe Domnul,
îmbărbătează-te, inima să ţi se'ntărească
şi aşteaptă-L pe Domnul.

Psalmul 27 , Noua Traducere in Limba Romana

Al lui David

Domnul este lumina şi mântuirea mea;
    de cine să mă tem?
Domnul este refugiul vieţii mele;
    de cine să-mi fie frică?

Când se apropie răufăcătorii de mine
    ca să-mi devoreze carnea,
tocmai ei, asupritorii şi duşmanii mei,
    se poticnesc şi cad.
Chiar dacă ar înainta o oştire împotriva mea,
    inima mea tot nu s-ar teme;
chiar dacă s-ar porni război împotriva mea,
    chiar şi atunci aş fi încrezător.

Un singur lucru cer de la Domnul
    şi-l caut cu stăruinţă:
să locuiesc în Casa Domnului
    în toate zilele vieţii mele,
ca să privesc frumuseţea Domnului
    şi să-L caut în Templul Lui,
căci El mă va tăinui în Coliba Sa
    în ziua cea rea,
mă va ascunde în locul tainic al Cortului Său
    şi mă va înălţa pe o stâncă.
Deja mi se înalţă capul
    deasupra duşmanilor care mă împresoară;
de aceea voi aduce la Cortul Lui jertfe în sunet de trâmbiţă,
    voi cânta şi Îl voi lăuda pe Domnul.

Doamne, ascultă-mi glasul când Te chem,
    îndură-te de mine şi răspunde-mi!
Inima îmi spune din partea Ta:
    „Caută faţa Mea!“[a]
Doamne, faţa Ta o caut!
    Nu-Ţi ascunde faţa de mine,
nu îndepărta cu mânie pe robul Tău!
    Tu eşti ajutorul meu!
Nu mă da uitării şi nu mă părăsi,
    Dumnezeul mântuirii mele!
10 Chiar dacă tatăl meu şi mama mea m-ar părăsi,
    Domnul m-ar primi.[b]
11 Doamne, învaţă-mă calea Ta,
    condu-mă pe cărarea cea netedă,
        din pricina duşmanilor mei!
12 Nu-mi da sufletul pe mâna vrăjmaşilor mei,
    căci împotriva mea se ridică nişte martori mincinoşi
        care suflă numai violenţă.

13 Eu încă mai cred un lucru:
    că voi vedea bunătatea Domnului
        pe pământul celor vii!
14 Nădăjduieşte în Domnul!
    Fii tare şi încurajează-ţi inima!
        Nădăjduieşte în Domnul!

Footnotes:

 1. Psalmii 27:8 Sau: Ţie, inima mea, el îţi spune: / „Caută faţa Mea!“
 2. Psalmii 27:10 Sau: deşi tatăl meu şi mama mea m-au abandonat, / Domnul mă primeşte.

Psalmul 27 , o rugaciune a lui David, argumente ca prezenta lui Dumnezeu da siguranta celui credincios ,

- primele versete sunt un imn de incredere totala in Dumnezeu, partea a doua e rugaciunea unui om aflat intr-o situatie grea,

- traditia primelor secole incredinta acest psalm noilor botezati,

-

(articol neterminat )

Read more…

Psalmii cap. 26

Psalmul 26 , Traducerea Dumitru Cornilescu  (aranjamentul textului imi apartine)

Un psalm al lui David.

Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie şi mă încred în Domnul fără şovăire.

Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rinichii şi inima ! Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei, şi umblu în adevărul Tău. Nu şed împreună cu oamenii mincinoşi şi nu merg împreună cu oamenii vicleni. Urăsc adunarea celor ce fac răul şi nu stau împreună cu cei răi.

Îmi spăl mâinile în nevinovăţie şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulţumiri şi să istorisesc toate minunile Tale.

Doamne, eu iubesc locaşul Casei Tale şi locul în care locuieşte slava Ta. Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoşii, nici viaţa cu oamenii care varsă sânge, ale căror mâini sunt nelegiuite şi a căror dreaptă este plină de mită !

Eu umblu în neprihănire; izbăveşte-mă şi ai milă de mine ! Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă: voi binecuvânta pe Domnul în adunări.

Psalmul 26 , Noua Traducere in Limba Romana

Al lui David

Doamne, dezvinovăţeşte-mă,
    căci umblu în integritate!
Mă încred în Domnul
    fără şovăire.
Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă,
    curăţeşte-mi adâncul fiinţei şi inima!
Îndurarea Ta este mereu înaintea ochilor mei
    şi umblu neîncetat în adevărul Tău.
Nu mă aşez laolaltă cu bărbaţii înşelători,
    şi nu mă întovărăşesc cu cei vicleni.
Urăsc adunarea răufăcătorilor
    şi nu mă aşez laolaltă cu cei răi.
Îmi spăl mâinile în nevinovăţie
    şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne,
ca să fac să răsune mulţumirea
    şi să povestesc toate minunile Tale.
Doamne, eu iubesc Casa în care locuieşti
    şi locul unde sălăşluieşte slava Ta!

Nu-mi lua sufletul împreună cu cei păcătoşi,
    nici viaţa – împreună cu vărsătorii de sânge,
10 pe ale căror mâini este nelegiuire
    şi a căror dreaptă este plină de mită.
11 Cât despre mine, eu umblu în integritate!
    Izbăveşte-mă şi îndură-te de mine!
12 Piciorul meu stă pe loc drept.
    Voi binecuvânta pe Domnul în adunări!

Psalmul 25 = 26 , Traducerea Bartolomeu Anania 

Al lui David

Judecă-mă, Doamne (nota explicativa : În sensul: „Fă-mi, Doamne, dreptate!“) , că eu întru nerăutate am umblat;
şi, întru Domnul nădăjduind, nu voi slăbi.

2Cearcă-mă, Doamne, pune-mă la încercare;
aprinde-mi rărunchii şi inima (nota explicativa : În sensul: Încearcă-le prin foc. După Sfântul Macarie cel Mare, acesta e focul Duhului Sfânt, Cel ce i-a făcut pe Sfinţii Apostoli să vorbească în limbi, Cel ce l-a insuflat şi iluminat pe Apostolul Pavel, Cel ce i s'a arătat lui Moise în rugul aprins, Cel ce l-a prins pe profetul Ilie în carul de foc, Cel ce l-a inspirat pe David să scrie acest verset.)

3Că mila Ta este'n faţa ochilor mei
şi'ntru adevărul Tău am bineplăcut.

4În adunarea deşertăciunii n'am şezut
şi cu cei ce calcă legea n'am intrat.

5Urât-am adunarea făcătorilor de rău
şi cu cei necredincioşi nu voi şedea.

6Spăla-voi întru nevinovăţie mâinile mele (nota explicativa : Versetele 6-12 au devenit rugăciunea liturgică pe care preotul o rosteşte în timp ce-şi spală mâinile la începutul Sfintei Liturghii.) şi voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne,

7ca să aud glasul laudei Tale
şi să povestesc toate minunile Tale.

8Doamne, iubit-am frumuseţea casei Tale
şi locul unde sălăşluieşte slava Ta.

9Să nu-mi nimiceşti sufletul împreună cu cei necredincioşi
şi nici viaţa mea cu vărsătorii de sânge,

10în ale căror mâini e fărădelege
şi-a căror dreaptă e plină de mită (nota explicativa : Substantivul din text e la plural; el poate însemna şi „camătă“ sau orice fel de bunuri obţinute pe cale necinstită.)

11Dar eu întru nerăutatea mea am umblat;
mântuieşte-mă, Doamne, şi mă miluieşte.

12Că piciorul meu a stat întru dreptate;
în adunări Te voi binecuvânta, Doamne.

Psalmul 26 , este o rugaciune pe baza neprihanirii personale, o rugaciune a celui nevinovat, un protest a celui nevinovat pentru calominie si o afirmare a loialitatii fata de Dumnezeu, si de incredere neconditionata in milostivirea Lui, fata de un om zelos care iubeste Templu si care este constient ca nu poate participa la actele de cult decat cu constiinta curata ,

(articol neterminat )

Read more…

Psalmii cap. 25

Psalmul 25 , Traducerea Dumitru Cornilescu   (aranjamentul textului imi apartine)

Un psalm al lui David

La Tine, Doamne, îmi înalţ sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred: să nu fiu dat de ruşine, ca să nu se bucure vrăjmaşii mei de mine !

Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de ruşine: ci de ruşine vor fi daţi cei ce Te părăsesc fără temei.

Arată-mi, Doamne, căile Tale şi învaţă-mă cărările Tale. Povăţuieşte-mă în adevărul Tău şi învaţă-mă; căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele, Tu eşti totdeauna nădejdea mea !

Adu-Ţi aminte, Doamne, de îndurarea şi bunătatea Ta; căci sunt veşnice. Nu-Ţi aduce aminte de greşelile din tinereţea mea, nici de fărădelegile mele; ci adu-Ţi aminte de mine, după îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne !

Domnul este bun şi drept: de aceea arată El păcătoşilor calea. El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa.Toate cărările Domnului sunt îndurare şi credincioşie pentru cei ce păzesc legământul şi poruncile Lui.

Pentru Numele Tău, Doamne, iartă-mi fărădelegea, căci mare este !

Cine este omul care se teme de Domnul ? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie s-o aleagă. El va locui în fericire, şi sămânţa lui va stăpâni ţara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El, şi legământul făcut cu El le dă învăţătură.

Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laţ.Priveşte-mă şi ai milă de mine, căci sunt părăsit şi nenorocit. Neliniştea inimii mele creşte: scoate-mă din necazul meu !

Uită-Te la ticăloşia şi truda mea şi iartă-mi toate păcatele mele. Vezi cât de mulţi sunt vrăjmaşii mei şi cu ce ură mare mă urmăresc. Păzeşte-mi sufletul şi scapă-mă! Nu mă lăsa să fiu dat de ruşine când mă încred în Tine !

Să mă ocrotească nevinovăţia şi neprihănirea, când îmi pun nădejdea în Tine !

Izbăveşte, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.

Psalmul 25 , Noua Traducere in Limba Romana

Psalmul 25[a]

Al lui David

Doamne, la Tine îmi înalţ sufletul!
    Dumnezeul meu, în Tine mă încred:
să nu fiu dat de ruşine!
    Să nu se bucure duşmanii mei de mine!
Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de ruşine,
    ci de ruşine vor fi făcuţi cei ce Îţi sunt necredincioşi fără motiv.

Fă-mi cunoscute căile Tale, Doamne,
    învaţă-mă cărările Tale!
Călăuzeşte-mă în adevărul Tău, învaţă-mă,
    căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele!
        În Tine nădăjduiesc toată ziua.
Adu-Ţi aminte, Doamne, de mila şi de îndurarea Ta,
    căci acestea sunt veşnice!
Nu-Ţi aduce aminte de păcatele din tinereţea mea, nici de greşelile mele,
    ci adu-Ţi aminte de mine după îndurarea Ta,
        pentru bunătatea Ta, Doamne!

Domnul este bun şi drept;
    de aceea le dă învăţătură celor păcătoşi pe cale.
El îi îndrumă pe cei smeriţi în ceea ce este drept
    şi îi învaţă pe cei smeriţi calea Lui.
10 Toate cărările Domnului sunt îndurare şi adevăr
    pentru cei ce păzesc legământul şi mărturiile Lui.
11 Doamne, din pricina Numelui Tău,
    iartă-mi vina, căci mare este!
12 Cine se teme de Domnul?
    Aceluia El îi arată ce cale să aleagă.
13 El va locui în fericire,
    iar urmaşii lui vor moşteni ţara.
14 Sfatul[b] Domnului este pentru cei ce se tem de El,
    iar legământul Lui le dă învăţătură.
15 Către Domnul îmi îndrept totdeauna privirea,
    căci El îmi scoate picioarele din laţ.

16 Întoarce-Te spre mine şi îndură-te de mine,
    căci sunt singur şi necăjit!
17 Necazurile inimii mele s-au înmulţit;
    izbăveşte-mă din nenorocirile mele!
18 Uită-te la năpasta şi la necazul meu
    şi iartă toate păcatele mele!
19 Ia aminte la duşmanii mei, căci se înmulţesc,
    şi la înverşunata ură cu care mă urăsc.
20 Păzeşte-mi sufletul şi izbăveşte-mă,
    nu mă lăsa de batjocură, căci mă încred în Tine!
21 Integritatea şi nevinovăţia să mă ocrotească,
    căci nădăjduiesc în Tine!

22 Dumnezeule, răscumpără pe Israel
    din toate necazurile lui!

Footnotes:

 1. Psalmii 25:1 Psalmul este un poem în acrostih (fiecare verset începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
 2. Psalmii 25:14 Sau: prietenia

Psalmul 24 = 25 , Traducerea Bartolomeu Anania

Un psalm al lui David

1Spre Tine, Doamne, mi-am ridicat sufletul, Dumnezeul meu.

2În Tine mi-am pus nădejdea; în veac să nu fiu dat de ruşine (nota explicativa : = să nu fiu umilit (arătat cu degetul) că am sperat în zadar, că m'am rugat fără să fiu auzit.),
nici să-şi râdă de mine vrăjmaşii mei.

3Că toţi cei ce pe Tine Te aşteaptă nu vor fi daţi de ruşine,
dar ruşine celor ce fără pricină fac fărădelegi!

4Fă-mi cunoscute, Doamne, căile Tale,
învaţă-mă cărările Tale!

5Călăuzeşte-mă spre adevărul Tău
şi mă învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu,
şi pe Tine Te-am aşteptat ziua'ntreagă.

6Adu-Ţi aminte de îndurările Tale, Doamne,
şi de milele Tale, că din veac sunt.

7Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiinţei mele nu le pomeni;
după mila Ta pomeneşte-mă,
de dragul bunătăţii Tale, Doamne.

8Bun şi drept este Domnul;
de aceea lege le va pune celor ce păcătuiesc în cale (nota explixcativa : a pune lege: a stabili norma de îndreptare; a pune la dispoziţie criterii pentru revenirea la calea cea dreaptă.)

9Pe cei blânzi îi va călăuzi la judecată,
învăţa-va pe cei blânzi căile Sale (nota explicativa : „Sufletul blând e tronul simplităţii: în sufletul lin va încăpea cuvântul înţelepciunii“ (Sf. Ioan Scărarul).)

10Toate căile Domnului sunt milă şi adevăr
celor ce-I caută legământul (nota explicativa : Legământul făcut de Iahvé cu Israel: „Eu voi fi Dumnezeul tău, iar tu vei fi poporul Meu“, în sensul: Eu voi fi Dumnezeul (proniatorul) Tău atâta vreme cât şi tu vei fi poporul Meu (vei asculta de Mine).) şi mărturiile.

11Pentru numele Tău, Doamne,
uşurează-mi păcatul, că mult este.

12Cine este omul care se teme de Domnul?:
lege-i va pune în calea pe care a ales-o.

13Sufletul său întru bunătăţi se va sălăşlui
şi seminţia lui va moşteni pământul.

14Domnul este întărirea celor ce se tem de El,
lor le va arăta legământul Său.

15Ochii mei sunt pururea spre Domnul,
că El va scoate din laţ picioarele mele.

16Caută spre mine şi mă miluieşte,
că singuratic sunt şi sărman.

17Necazurile inimii mele s'au înmulţit,
din nevoile mele scoate-mă.

18Vezi-mi smerenia şi osteneala
şi treci cu vederea toate păcatele mele.

19Vezi-i pe vrăjmaşii mei, că s'au înmulţit
şi cu ură nedreaptă m'au urât.

20Păzeşte-mi sufletul şi mă izbăveşte:
să nu fiu ruşinat că am nădăjduit în Tine.

21Cei fără răutate şi cei drepţi s'au lipit de mine,
că eu pe Tine Te-am aşteptat, Doamne.

22Izbăveşte-l, Dumnezeule, pe Israel
din toate necazurile lui!

Psalmul 25 , este o rugaciune plina de incredere a celui cazut pentru a obtine iertare, calauzire , fiind o lamentatie personala impletita cu declaratii de incredere si cu reflectii de invatatura ,

(articol neterminat )

Read more…

Psalmii cap. 24

Psalmul 24 , Traducerea Dumitru Cornilescu   (aranjamentul textului imi apartine)

Un psalm al lui David.

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc ! Căci El l-a întemeiat pe mări şi l-a întărit pe râuri.

Cine va putea să se suie la muntele Domnului ? Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt ? – Cel ce are mâinile nevinovate şi inima curată, cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună şi nu jură ca să înşele. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. Iată partea de moştenire a celor ce-L cheamă, a celor ce caută faţa Ta, Dumnezeul lui Iacov. – (Oprire)

Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-vă, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei ! – „Cine este acest Împărat al slavei ?” – Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-le, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei ! – „Cine este acest Împărat al slavei ?” – Domnul oştirilor: El este Împăratul slavei ! – (Oprire)

Psalmul 23 = 24 , Traducerea Bartolomeu Anania

Un psalm al lui David ; pentru ziua cea dintai de dupa Sambata

1Al Domnului e pământul şi plinirea lui,
lumea şi toţi cei ce locuiesc într'însa;

2Acesta pe mări l-a întemeiat
şi pe râuri l-a aşezat.

3Cine se va sui în muntele Domnului
şi cine va sta în locul Său cel sfânt (nota explicativa : = Cine e vrednic să intre în biserica Domnului?) ?

4Cel nevinovat cu mâinile şi curat cu inima,
cel ce nu şi-a luat sufletul în deşert (nota explicativa : = Cel ce nu şi-a bătut joc de sufletul său; cel ce şi-a luat sufletul în serios; cel ce nu şi-a cheltuit sufletul pe nimicuri.) şi nu s'a jurat cu vicleşug aproapelui său.

5Acesta va primi binecuvântare de la Domnul
şi milostivire de la Dumnezeu, Mântuitorul său.

6Acesta este neamul celor ce-L caută [pe Domnul],
al celor ce caută faţa Dumnezeului lui Iacob.

7Deschideţi (nota explicativa : Literal: „Ridicaţi“. Porţile cetăţilor antice, ca şi ale templului din Ierusalim, nu se deschideau lateral, ci erau ridicate cu ajutorul unor scripeţi. Somaţia e dublă: către „boieri“ (căpetenii, dregători, mai-mari) şi către porţile însele.) mai-mari, porţile voastre,
şi voi, porţi veşnice, ridicaţi-vă,
ca să intre Împăratul slavei.

8Cine este Acesta Împăratul slavei?
Domnul Cel tare şi puternic,
Domnul Cel tare în război (nota explicativa : Imaginea este aceea a unui împărat biruitor care a ajuns la porţile cetăţii şi-i somează pe mai-marii ei (textual: principii) să i-o predea. „Porţi veşnice“: hiperbolă pentru porţile ce au stat prea multă vreme închise. În dimensiunea profetică, „Împăratul slavei“ este Însuşi Iisus Hristos cel înviat, biruitor asupra morţii, Care-i somează pe „portarii iadului“ să-I deschidă spre a-i elibera pe cei din veac legaţi înlăuntru (vezi 1Petru 3:19 şi nota : Text care fundamentează teologia „pogorârii în iad“ a lui Hristos, eveniment cu care, de fapt, „a început învierea“ (cf. Stăniloae). Iconografia ortodoxă a promovat această teologie – în paralel cu imnografia – prin cea mai autentică icoană a Învierii Domnului, aceea care-L înfăţişează „sfărâmând porţile iadului“ şi „dezlegându-i pe cei legaţi din veac“. ). În Cântarea a 6-a din Canonul Învierii, Sf. Atanasie cel Mare comentează textul şi în perspectivă eshatologică: Din pricina păcatului nostru, porţile raiului I-au fost închise şi lui Iisus Hristos ca purtător de trup, în relaţia Sa umană, dar I se vor deschide, tot pentru noi, în relaţia Sa divină, ca „Împărat al slavei“. Ritualul ortodox foloseşte acest text nu numai în slujba Învierii, ci şi la sfinţirea unei biserici noi. (În Textul Masoretic somaţia li se adresează numai porţilor, nu şi căpeteniilor).

9Deschideţi, mai-mari, porţile voastre,
şi voi, porţi veşnice, ridicaţi-vă,
ca să intre Împăratul slavei.

10Cine este Acesta Împăratul slavei?
Domnul puterilor, Acesta este Împăratul slavei.

Psalmul 24 , Noua Traducere in Limba Romana

Al lui David. Un psalm.

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el,
    lumea şi locuitorii ei,
căci El l-a întemeiat pe mări
    şi l-a întărit pe râuri.

Cine se va sui pe muntele Domnului?
    Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt?
Cel cu mâinile nevinovate şi cu inima curată,
    care nu-şi dedă[a] sufletul la minciună
        şi nu jură ca să înşele.[b]
El va primi binecuvântare de la Domnul
    şi dreptate de la Dumnezeul mântuirii lui.
Aceasta este generaţia celor ce-L caută,
    a celor ce caută faţa Ta, Dumnezeu al lui Iacov[c]!Sela
Porţi, ridicaţi-vă capetele!
    Staţi ridicate, intrări veşnice!
        Să intre Împăratul slavei!
Cine este Acest Împărat al slavei?
    Domnul cel tare şi viteaz,
        Domnul cel viteaz în luptă!
Porţi, ridicaţi-vă capetele!
    Staţi ridicate, intrări veşnice!
        Să intre Împăratul slavei!
10 Cine este Acesta, Acest Împărat al slavei?
    Domnul Oştirilor[d]!
        El este Împăratul slavei!Sela

Footnotes:

 1. Psalmii 24:4 Lit.: nu-şi înalţă
 2. Psalmii 24:4 Sau: care nu se închină unui idol / şi nu jură pe ceea ce este fals.
 3. Psalmii 24:6 Două mss TM, LXX, Siriacă; cele mai multe mss TM: faţa ta, Iacove
 4. Psalmii 24:10 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte

Psalmul 24 ,

- dupa o parte a traditiei se crede ca a fost compus si cantat de David cand Chivotul a fost adus din Obed-Edom ,

- dupa altii este considerat un imn despre momentul in care Imparatul imparatilor a intrat in Templul ridicat de Solomon , sau Chivotul a fost introdus in Templu, fiind si un dialog intre preotii de la intrarea in Templu si purtatorii Chivotului

- dupa unii , prin acest psalm se celebreaza intruparea si intrarea Fiului lui Dumnezeu in lume

- dupa altii, prin acest psalm se celebreaza Intrarea triumfala a lui Iisus in Ierusalim in Duminca Floriilor , fiind lecturat in Sambata Mare, indicand prin aceasta apropierea glorioasa a Domnului de portile vesnice ale cerului, si Inaltarea la cer e idendificata cu acest psalm

- acest psalm este folosit la inaugurarea, consacrarea unei biserici,

- acest psalm arata credinciosilor conditiile necesare pentru a se apropia de Domnul, fie in Biserica, fie in inima ,

- psalmul ne arata trei teme fundamentale :

a) Dumnezeu a creat lumea si este stapanitorul ei

b) trebuie sa ne prezentam inaintea lui Dumnezeu si vom fi intrebati ce am realizat

c)Domnul vine in locul pe care-l poseda si vrea intrare libera,

astfel noi traim prin lucrarea lui Dumnezeu, inaintea lui Dumnezeu si putem trai cu Dumnezeu

 David in prima parte isi exprima credinta ca tot pamantul si ce este pe el sunt ale Domnului , El fiind creatorul :"Caci El l-a intemeiat pe mari si l-a intarit pe rauri"

dupa care ni se pun doua intrebari la care trebuie sa reflectam respectiv :" Cine va putea sa se suie la muntele Domnului ?" si " Cine se va ridica pana la Locul Lui cel Sfant ?" si tot psalmistul si raspunde in versetele 4,5 si 6

- a doua parte a psalmului (7-10) e o oda dedicata Imparatului slavei , care este "Domnul cel tare si puternic, Domnul cel viteaz in lupte " , si incheie in versetul 10 intreband :"Cine este acest Imparat al slavei ?" si ne da raspunsul :" Domnul ostirilor : El este Imparatul slavei ! "

acest psalm ne indeamna la unele rugaciuni :

a) sa-i multumim ca ne-a creat, 

b) sa ne rugam ca Domnul sa-i faca pe toti oamenii sa creada ca El este Creatorul, este Imparatul slavei

c) sa-i multumim ca El este Domnul ostirilor care ne conduce in luptele spirituale

d) sa ne rugam Domnului ca sa ne curateasca inimile , suflete , si sa ne putem tine de promisiunile facute Lui

e) sa ne rugam pentru toti oamenii ca sa-si deschida portile inimii ca sa intre Domnul in ei ca Imparat

f) ......

Read more…

Psalmii cap. 23

Psalmul 23 , Traducerea Dumitru Cornilescu   (aranjamentul textului imi apartine)

O cântare a lui David.

Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă; îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine.

Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.

Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin de dă peste el.

Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.

Psalmul 22 = 23 , Traducerea Bartolomeu Anania

Un psalm al lui David (nota explicativa : Psalmul Bunului Păstor.)

1Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi.

2 La loc de păşune, acolo m'a sălăşluit,
la apa odihnei m'a hrănit,

3sufletul mi l-a întors la sineşi (nota explicativa : „a întoarce la sine“: ideea este aceea de restaurare, de revenire la ceea ce ai fost, de recâştigare a unui drept. (Verbul epistréfo înseamnă, printre altele, a te întoarce de undeva, spre a găsi drumul pe care l-ai pierdut). Uneori sufletul se poate înstrăina de sine însuşi, de propria lui autenticitate; revenirea la sine se face prin Dumnezeu.) .
El m'a călăuzit pe cărările dreptăţii
de dragul numelui Său  (nota explicativa : Bunul Păstor (în care se prefigurează Domnul Iisus – vezi In 10, 11-16; <1 Ptr 2, 25; Evr 13, 20) Îşi rămâne întotdeauna credincios Sieşi şi, prin aceasta, păstoriţilor Săi.)

4Că chiar de voi umbla prin mijlocul umbrei morţii,
nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine eşti;
toiagul Tău şi varga Ta, acestea m'au mângâiat (nota explicativa : După Sf. Maxim Mărturisitorul, „toiagul“ este judecata lui Dumnezeu, iar „varga“ este providenţa, adică grija Sa faţă de om.)

5Masă ai pregătit înainte-mi, de faţă cu cei ce mă necăjesc;
uns-ai cu untdelemn capul meu,
iar paharul Tău mă'mbată (nota explicativa : „mă îmbată“, în sensul bun, poetic, al cuvântului: mă îmbată mireasma unei livezi înflorite. Aşa îl traduce Biblia lui Şerban şi tot astfel Nichita Stithatul, care tălmăceşte: Celor îmbunătăţiţi duhovniceşte, lectura Sfintelor Scripturi le este vin din potirul dumnezeiesc, care le înveseleşte inimile şi-i scoate din ei înşişi (îi îmbată) prin puterea şi adâncimea înţelesurilor (un fel de extaz al cititorului înduhovnicit). Textul Masoretic e mai simplu: „paharul meu se revarsă“.) de parc'ar fi prea tare.

6Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele
şi voi locui în casa Domnului întru lungime de zile.

Psalmul 23 , Noua Traducere in Limba Romana

Un psalm al lui David

Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.
    El mă culcă în păşuni verzi
şi mă conduce la ape odihnitoare.
    Îmi înviorează sufletul
şi mă călăuzeşte pe cărări drepte,
    datorită Numelui Său.
Chiar dacă ar fi să umblu
    prin valea umbrei morţii[a],
        nu mă tem de rău,
căci Tu eşti cu mine,
    nuiaua şi toiagul Tău
        mă mângâie.

Tu-mi întinzi masa
    în faţa duşmanilor mei,
îmi ungi capul cu untdelemn
    şi cupa mea este atât de plină.
Într-adevăr, bunătatea şi credincioşia mă vor însoţi
    în toate zilele vieţii mele
şi voi locui în Casa Domnului
    cât vor dăinui zilele[b]!

Footnotes:

 1. Psalmii 23:4 Sau: printr-o vale întunecată
 2. Psalmii 23:6 Lit.: pe [toată] lungimea zilelor.

Psalmul 23 este un imn de lauda a lui David la adresa lui Dumnezeu pentru calauzirea care vine de la Domnul prin compararea cu Pastorul cel Bun , astfel psalmul intra in genul cantarilor de incredere in care se celebreaza predarea totala Dumnezeului Mantuitor,

centralitatea marturiei autorului se gaseste in versetul 4 in afirmatia "Tu esti cu mine" , o incredere castigata in timp, ca a unui om devenit matur spiritual , care dupa diferite experiente si lupte a reusit sa se convinga de efectele calauzitoare ale Domnului , ajungand intr-o stare de pace sufleteasca deplina care a dus la exclamatia din ultimul verset , o concluzie a credinei personale

in ciuda problemelor , autorul e plin de siguranta sub conducerea Domnului, si vede plinatatea vietii la masa Domnului,

- ideea de a fi dus, condus la "ape de odihna ", sau ca "la apa odihnei m-a hranit" , poate semnifica si perioade din istoria Israelului binecuvantat cu timpuri de pace, de odihna , apoi,ca pacatul il desparte pe om de Domnul, dar bunatatea Lui face ca sa existe o noua inviorare, o noua impacare ,

acest psalm ne da cateva motive de rugaciune :

a) sa multumim Domnului ca ne invioreaza sufletele de cate ori e nevoie , ca ne calauzeste 

b) sa ne rugam Domnului pentru sufletele care au nevoie de inviorare sufleteasca si calauzire

c) sa ne rugam pentru constientizarea tuturor credinciosilor ca sa se predea in totalitate "Pastorului cel Bun" si astfel sa aibe parte de promisiunile Lui

d) sa multumim Domnului pentru increderea pe care ne-o da in cele mai mari primejdii

e) sa ne rugam pentru cei care "umbla prin valea umbrei mortii, ca sa nu-si piarda increderea

f) sa multumim Domnului pentru revarsarile de binecuvantare pe care ni le da, pentru plinatatea duhovniceasca

g) ca Domnul sa puna dorinta totala in noi si in cei dragi,pentru "a locui vesnic in Casa Domnului"

h) sa multumim Domnului pentru "mangaierile" pe care ni le da prin "nuiaua" si "toiagul" Lui

I) SA MULTUMIM PENTRU HRANA PE CARE NE-O DA SI PENTRU "ODIHNA"

j)......

Read more…

Psalmii cap. 22

Psalmul 22 , Noua Traducere in Limba Romana

Pentru dirijor. Se cântă ca şi „Ciuta zorilor“. Un psalm al lui David.

Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?
    Eşti atât de departe de izbăvirea mea
        şi de cuvintele strigătului meu!
Dumnezeul meu, strig ziua, dar nu-mi răspunzi,
    strig noaptea, dar nu găsesc odihnă.

Dar Tu eşti sfânt,
    eşti întronat în mijlocul laudelor lui Israel.[a]
În Tine au nădăjduit strămoşii noştri;
    ei au nădăjduit, iar Tu i-ai izbăvit;
au strigat către Tine şi au fost scăpaţi;
    au nădăjduit în Tine şi nu au fost daţi de ruşine.

Dar eu sunt vierme, nu om;
    am ajuns de râsul oamenilor şi dispreţuit de popor.
Cei ce mă văd îşi bat joc de mine,
    rânjesc şi clatină din cap.
„S-a încrezut în Domnul! Să-l scape El!
    Să-l izbăvească, căci doar Îşi găseşte plăcerea în el!“

Şi totuşi Tu m-ai scos din pântecele mamei mele
    şi mi-ai dat ocrotire la pieptul ei.
10 Sub privirea Ta am fost scos din pântece;
    încă din pântecele maicii mele,
Tu eşti Dumnezeul meu.
11 Nu Te îndepărta de mine,
    căci necazul este aproape
        şi nu am nici un ajutor!

12 Mă încercuiesc mulţi tauri,
    nişte tauri puternici din Başan mă înconjoară.
13 Îşi deschid gura împotriva mea
    ca leul care sfâşie şi răcneşte.
14 Sunt turnat ca apa
    şi toate oasele mi se despart.
Ca ceara
    mi se topeşte inima înăuntrul meu.
15 Mi se usucă puterea ca lutul,
    iar limba mi se lipeşte de cerul gurii:
        m-ai adus în ţărâna morţii.
16 Mă încercuiesc nişte câini,
    o ceată de nelegiuiţi mă învăluieşte;
        mi-au străpuns[b] mâinile şi picioarele.
17 Toate oasele aş putea să mi le număr.
    Ei se uită, mă privesc;
18 şi-au împărţit veşmintele mele între ei
    şi au tras la sorţi pentru cămaşa mea.

19 Dar Tu, Doamne, nu Te îndepărta!
    Tăria mea, grăbeşte de-mi ajută!
20 Scapă-mi sufletul de sabie,
    şi viaţa din ghearele câinilor!
21 Izbăveşte-mă din gura leului!
    Eliberează-mă din coarnele bivolului sălbatic!

22 Voi vesti Numele Tău fraţilor mei;
    te voi lăuda în mijlocul adunării!
23 Cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L!
    Voi, toţi urmaşii lui Iacov, slăviţi-L!
        Temeţi-vă de El, voi, toţi urmaşii lui Israel!
24 Căci El nu dispreţuieşte,
    nici nu nesocoteşte necazul sărmanului;
nu-Şi ascunde faţa de acesta,
    ci-l ascultă când strigă către El după ajutor.

25 Tu eşti pricina laudelor mele în adunarea cea mare!
    Îmi voi împlini jurămintele înaintea celor ce se tem de Tine[c]!
26 Cei săraci vor mânca şi se vor sătura;
    cei ce Îl caută pe Domnul Îl vor lăuda.
        Veşnic să vă trăiască sufletul!
27 Toate marginile pământului
    îşi vor aminti şi se vor întoarce la Domnul.
Toate familiile neamurilor
    se vor închina înaintea Lui,
28 căci a Domnului este domnia
    şi El stăpâneşte peste neamuri!

29 Toţi cei prosperi de pe pământ vor mânca şi I se vor închina;[d]
    înaintea Lui vor îngenunchea toţi cei ce se coboară în ţărână,
        cei ce nu pot să-şi păstreze viaţa.
30 Urmaşii[e] Îi vor sluji[f]
    şi se va povesti istorisi generaţiei următoare despre Stăpânul.
31 Ei vor veni şi vor vesti dreptatea Lui,
    iar poporului care se va naşte îi vor vesti lucrarea Lui.

Footnotes:

 1. Psalmii 22:3 Sau: Tu însă eşti întronat ca Cel Sfânt; / Tu eşti lauda lui Israel.
 2. Psalmii 22:16 LXX, Peshita, Q, câteva mss TM; cele mai multe mss TM: ca un leu
 3. Psalmii 22:25 TM: El
 4. Psalmii 22:29 Sau: Cu adevărat, I se vor închina toţi cei ce vor adormi în pământ,
 5. Psalmii 22:30 Lit.: O sămânţă; vezi nota de la Ps. 18:50
 6. Psalmii 22:30 Sau: Cât despre cel ce a murit / 30 urmaşii lui Îl vor sluji

Psalmul 21 = 22 , Traducerea Bartolomeu Anania

Pentru sfarsit ; un psalm al lui David cu privire la ajutorul ce vine diminiata

1Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine; de ce m'ai părăsit? (nota explicativa : Aceste cuvinte ale psalmistului, în esenţa lor, vor fi rostite de Iisus pe cruce . De altfel, toţi Evangheliştii vor menţiona că suferinţele lui Iisus nu sunt altceva decât plinirea spuselor psalmistului )Departe sunt de mântuirea mea cuvintele greşalelor mele.

2Dumnezeul meu, striga-voi ziua şi nu vei auzi,
şi noaptea chiar, şi fără să-mi fiu nebun (nota explicativa : Stăruinţa în rugăciune, chiar când nu are răspuns, nu cade sub incidenţa absurdului.)

3Dar Tu întru cele sfinte locuieşti, Tu, lauda lui Israel.

4În Tine au nădăjduit părinţii noştri,
în Tine au nădăjduit şi Tu i-ai izbăvit;

5spre Tine au strigat şi s'au mântuit,
în Tine au nădăjduit şi n'au fost ruşinaţi.

6Dar eu sunt vierme şi nu om,
ocara oamenilor şi defăimarea poporului.

7Toţi cei ce m'au văzut, m'au batjocorit,
grăind cu buzele, clătinându-şi capul:

8„Nădăjduit-a în Domnul; acum să-l izbăvească;
să-l mântuiască pentru că îl vrea“ (nota explicativa : Dumnezeu ştie întotdeauna ce vrea să facă cu omul pe care îl ajută.)

9Că Tu eşti Cel ce m'a scos din pântece,
nădejdea mea de lângă sânul maicii mele;

10spre Tine am fost aruncat din pântece (nota explicativa : Analogie cu ritualul adopţiunii) din pântecele maicii mele îmi eşti Tu Dumnezeu.

11Nu Te'ndepărta de mine, că necazul e aproape,
că nu-i nimeni să mă ajute.

12Înconjuratu-m'a mulţime de juncani,
de tauri graşi mă văd împresurat;

13asupra mea şi-au căscat botul
asemeni unui leu ce sare la pradă răcnind.

14Ca apa m'am vărsat,
oasele toate mi s'au risipit.
Inima mi s'a făcut ca ceara,
în mijlocul măruntaielor mi se topeşte;

15tăria mi s'a uscat ca un hârb,
limba mi s'a lipit de gâtlej.
Tu m'ai pogorât în ţărâna morţii.

16Că mulţime de câini m'a înconjurat,
adunarea celor vicleni m'a împresurat,
mâinile şi picioarele mi le-au străpuns.

17Toate oasele mi le-au numărat,
iar ei priveau şi se holbau la mine.

18Împărţit-au hainele mele loruşi,
iar pentru cămaşa mea au aruncat sorţi.

19Dar Tu, Doamne, nu-Ţi îndepărta ajutorul de la mine,
spre trebuinţa mea de sprijin ia aminte.

20Izbăveşte-mi sufletul de sabie
şi din gheara câinelui viaţa mea (nota explicativa : Literal: „ceea ce e numai al meu“.)

21mântuieşte-mă din gura leului
şi înjosirea mea din coarnele inorogilor.

22Povesti-voi (nota explicativa : Verbul diegéomai înseamnă „a expune în amănunt“, „a povesti“, „a descrie“. Aşadar, cerurile (prin care se înţelege întregul univers, văzut şi nevăzut) nu se mărginesc să dea o mărturie globală, generală, asupra Creatorului lor, ci au capacitatea de a şi demonstra, pe măsură ce omul le descoperă, puterea şi mărirea Acestuia. Biblia lui Şerban (1688) traduce cu „povestesc“, în concordanţă cu Textul Ebraic.) numele Tău fraţilor mei,
în mijlocul adunării Te voi lăuda (nota explicativa : Pavel va cita acest verset ca fiind rostit de Însuşi Iisus prin gura lui David. De vreme ce Hristos este arhetipul, pârga, începătorul mântuirii oamenilor, aceştia devin fraţii Săi printr'o sublimă solidaritate divino-umană.)

23Cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L!;
toată seminţia lui Iacob, slăviţi-L!
Toată seminţia lui Israel să se teamă de El,

24că El n'a dispreţuit şi nici nu S'a scârbit de ruga săracului,
nici că Şi-a întors faţa de la mine
şi-atunci când am strigat m'a auzit.

25De la Tine mi-i lauda în marea adunare,
în faţa celor ce se tem de El îmi voi face rugăciunile.

26Mânca-vor săracii şi se vor sătura
şi vor lăuda pe Domnul acei ce-L caută pe Dânsul;
vii vor fi inimile lor în veacul veacului (nota explicativa :Ebr.: „trăiască inimile lor în veacul veacului“. Urare de încheiere a unei cine rituale. Primele două stihuri sunt o paralelă sinonimică în care e vorba de aceleaşi persoane: săracii sunt aceia care-L caută pe Domnul, mănâncă şi se satură la masa Lui, apoi Îl laudă şi primesc, în schimb, viaţa veşnică în inimile lor. Text foarte transparent asupra Cinei euharistice.)

27Toate marginile pământului îşi vor aminti şi se vor întoarce la Domnul,
în faţa Lui se vor închina toate ginţile neamurilor (nota explicativa : = grupele neamurilor care au o descendenţă comună.)

28că a Domnului este împărăţia
şi El stăpâneşte peste neamuri.

29Mâncat-au şi s'au închinat toţi graşii pământului,
în faţa Lui vor cădea toţi cei ce se pogoară în ţărână.
Iar sufletul meu trăieşte pentru El,

30seminţia mea Lui Îi va sluji.
Domnului I se va vesti neamul ce va să vină,

31dreptatea Lui i se va vesti poporului ce se va naşte,
că Domnul a făcut-o.

Psalmul 22 , Traducerea Dumitru Cornilescu   (aranjamentul textului imi apartine)

Către mai marele cântăreţilor. Se cântă ca „Cerboaica zorilor”. Un psalm al lui David.

Dumnezeule ! Dumnezeule ! Pentru ce m-ai părăsit şi pentru ce Te depărtezi fără să-mi ajuţi şi fără s-asculţi plângerile mele ?

Strig ziua, Dumnezeule, şi nu-mi răspunzi: strig şi noaptea, şi tot n-am odihnă. Totuşi Tu eşti Cel Sfânt şi Tu locuieşti în mijlocul laudelor lui Israel. În Tine se încredeau părinţii noştri: se încredeau, şi-i izbăveai. Strigau către Tine, şi erau scăpaţi; se încredeau în Tine, şi nu rămâneau de ruşine. Dar eu sunt vierme, nu om, am ajuns de ocara oamenilor şi dispreţuit de popor. Toţi cei ce mă văd îşi bat joc de mine, îşi deschid gura, dau din cap şi zic: „S-a încrezut în Domnul! Să-l mântuiască Domnul, să-l izbăvească, fiindcă-l iubeşte!”

Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la ţâţele mamei mele; de când eram la sânul mamei, am fost sub paza Ta, din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Nu Te depărta de mine, căci s-apropie necazul, şi nimeni nu-mi vine în ajutor.

O mulţime de tauri sunt împrejurul meu, nişte tauri din Basan mă înconjoară. Îşi deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâşie şi răcneşte.

Am ajuns ca apa care se scurge, şi toate oasele mi se despart; mi s-a făcut inima ca ceara şi se topeşte înăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul şi mi se lipeşte limba de cerul gurii: m-ai adus în ţărâna morţii. Căci nişte câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiţi dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile şi picioarele: toate oasele aş putea să mi le număr. Ei însă pândesc şi mă privesc; îşi împart hainele mele între ei şi trag la sorţi pentru cămaşa mea. Dar Tu, Doamne, nu Te depărta !

Tu, Tăria mea, vino degrabă în ajutorul meu ! Scapă-mi sufletul de sabie şi viaţa din ghearele câinilor! Scapă-mă din gura leului şi scoate-mă din coarnele bivolului!

Voi vesti Numele Tău fraţilor mei şi Te voi lăuda în mijlocul adunării.

Cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L! Voi toţi, sămânţa lui Iacov, slăviţi-L! Cutremuraţi-vă înaintea Lui, voi toţi, sămânţa lui Israel! Căci El nici nu dispreţuieşte, nici nu urăşte necazurile celui nenorocit şi nu-Şi ascunde faţa de el, ci îl ascultă când strigă către El.

În adunarea cea mare, Tu vei fi pricina laudelor mele: şi-mi voi împlini juruinţele în faţa celor ce se tem de Tine.Cei săraci vor mânca şi se vor sătura, cei ce caută pe Domnul, Îl vor lăuda: veselă să vă fie inima pe vecie! Toate marginile pământului îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la Domnul: toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta. Căci a Domnului este împărăţia: El stăpâneşte peste neamuri.

Toţi cei puternici de pe pământ vor mânca şi se vor închina şi ei; înaintea Lui se vor pleca toţi cei ce se coboară în ţărână, cei ce nu pot să-şi păstreze viaţa. O sămânţă de oameni Îi va sluji; şi se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Aceştia vor veni şi vor vesti dreptatea Lui, vor vesti lucrarea Lui poporului care se va naşte.

Psalmul 22 este cererea de a fi ajutat de Domnul a unui om desnadajduit, o posibila viziune a Crucificarii Mantuitorului, dupa cum declara traditia crestina

practic psalmul ne arata un neprihanit in agonie, un om care s-a nascut si care a trait in credinta parintilor sai, si care a ajuns abandonat complect in mainile lui Dumnezeu, un om cufundat in abisul suferintei, apasat de o perspectiva mortii, si care pe marginea mormantului striga catre Dumnezeul care pare departe , care pare ca a uitat de el, lasandu-l in voia durerii si a dusmanilor sai,

astfel prima parte vedem lamentatia protagonistului cae se plange Domnului cerand parca socoteala ca a fost parasit de El, care desi striga si noaptea nu vedea raspunsul Domnului, aduce ca argument credinta stramoseasca , iar lipsa raspunsului il face sa se desconsidere el pe sine insusi comparandu-se cu un vierme si nu un om, deaceea e dispretuit de cei din jur, care ii desconsidera credinta , protagonistul ii aduce aminte Domnului ca s-a nascut prin voia Lui, deaceea cerand ca Domnul sa nu se departeze de el, mai ales ca vrajmasii il fac sa se teama , repetand cererea ca Domnul sa nu se departeze de el, cerand salvarea , si promite : "Voi vesti Numele Tău fraţilor mei şi Te voi lăuda în mijlocul adunării." , astfel se intra in partea a doua a psalmului in care se cere israelitilor sa-l laude pe Domnul "Căci El nici nu dispreţuieşte, nici nu urăşte necazurile celui nenorocit şi nu-Şi ascunde faţa de el, ci îl ascultă când strigă către El. " iar ca urmare a izbavirii savarsite de Domnul, toata omenirea isi va aminti de aceasta, si se vor inchina Domnului, fapte care vor continua sa fie relatate de o "samanta de oameni" unei natiuni noi care se va naste in urma acestei actiuni , (in acest fel se prevestea nasterii Bisericii, noua natiune a Domnului )

- acest psalm ne indeamna la cateva rugaciuni :

a) sa multumum Domnului ca El nu dispretuieste pe cel nenorocit

b) sa cerem izbavire pentru toti ce-i in suferinte, ce-i desnadajduiti,

c) sa ne dea putere sa marturism cum El ne izbaveste

d) sa ne ierte daca nu am marturisit ce minuni face El in viata noastra

e) sa multumum Domnului ca ne-a facut parte din noua natiune care s-a nascut,  a Lui

f)......

 

Read more…

Psalmii cap. 21

Psalmul 21 , Traducerea Dumitru Cornilescu   (aranjamentul textului imi apartine)

Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.

Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică pe care i-o dai Tu. Şi cum îl umple de veselie ajutorul Tău !

I-ai dat ce-i dorea inima şi n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele. (Oprire) Căci i-ai ieşit înainte cu binecuvântări de fericire şi i-ai pus pe cap o cunună de aur curat. Îţi cerea viaţa, şi i-ai dat-o: o viaţă lungă pentru totdeauna şi pe vecie. Mare este slava lui în urma ajutorului Tău. Tu pui peste el strălucirea şi măreţia.Îl faci pe vecie o pricină de binecuvântări şi-l umpli de bucurie înaintea feţei Tale. Căci împăratul se încrede în Domnul; şi bunătatea Celui Preaînalt îl face să nu se clatine.

Mâna ta, împărate, va ajunge pe toţi vrăjmaşii tăi, dreapta ta va ajunge pe cei ce te urăsc şi-i vei face ca un cuptor aprins, în ziua când te vei arăta; Domnul îi va nimici în mânia Lui, şi-i va mânca focul. Le vei şterge sămânţa de pe pământ şi neamul lor din mijlocul fiilor oamenilor. Ei au urzit lucruri rele împotriva ta, au făcut sfaturi rele, dar nu vor izbuti.Căci îi vei face să dea dosul şi vei trage cu arcul tău asupra lor.

Scoală-Te, Doamne, cu puterea Ta, şi vom cânta şi vom lăuda puterea Ta.

Psalmul 20 = 21 , Traducerea Bartolomeu Anania

Pentru sfarsit ; un psalm al lui David

1Doamne, întru puterea Ta se va veseli regele (nota explicativa : Psalmul acesta este frate geamăn cu cel precedent.)şi de mântuirea Ta se va bucura foarte.

2Dorinţa inimii lui i-ai dăruit-o (nota explicativa : În dublu sens: Dumnezeu a înzestrat inima omului cu capacitatea de a-şi formula o dorinţă ca plan de perspectivă; ca dar al lui Dumnezeu, dorinţa inimii poate fi plinită prin rugăciune.)şi de cererea buzelor lui nu l-ai lipsit.

3Că l-ai întâmpinat cu binecuvântări de dreptate,
pus-ai pe capul său cunună de piatră scumpă.

4Viaţă a cerut de la Tine, şi i-ai dat-o:
lungime de zile în veacul veacului.

5Mare este slava lui întru mântuirea Ta,
slavă şi mare-cuviinţă (nota explicativa : „mare-cuviinţă“: veche şi frumoasă expresie românească. Literal se traduce „măreţie“, „maiestate“, „magnificenţă“.) vei pune peste el;

6că-i vei da lui binecuvântare în veacul veacului,
cu faţa Ta întru bucurie îl vei veseli.

7Că regele nădăjduieşte în Domnul
şi din mila Celui-Preaînalt nu se va clinti.

8Mâna Ta îi va găsi pe toţi vrăjmaşii Tăi,
dreapta Ta să-i afle pe toţi cei ce Te urăsc.

9Ca un cuptor de foc îi vei face atunci când Te arăţi;
Domnul întru mânia Sa îi va răvăşi,
focul îi va mistui.

10Rodul lor de pe pământ îl vei şterge
şi seminţia lor dintre fiii oamenilor.

11Că lucruri rele au gândit împotriva Ta,
planuri au cugetat care nu vor dura.

12Că Tu îi vei pune pe fugă,
prin cei rămaşi ai Tăi le vei găti căderea (nota explicativa : Dumnezeu poate să-Şi învingă mulţimea vrăjmaşilor prin minoritatea care I-a rămas credincioasă. Ebr.: „cu arcul Tău îi vei ţinti în faţă“.)

13Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta;
cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale.

Psalmul 21 , Noua Traducere in Limba Romana

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Doamne, regele se bucură de tăria pe care o dai Tu.
    Şi cât de mult se veseleşte de izbăvirea Ta!
Tu ai împlinit dorinţa inimii lui
    şi n-ai respins cererea buzelor lui!Sela
Căci l-ai întâmpinat cu binecuvântări plăcute,
    i-ai pus pe cap coroană de aur curat.
Ţi-a cerut viaţă şi i-ai dat-o;
    i-ai dat multe zile pentru veci de veci.
Mare este slava lui datorită izbăvirii Tale!
    Splendoare şi măreţie ai pus peste el!
Tu i-ai dat binecuvântări veşnice
    şi l-ai umplut cu bucuria prezenţei Tale.
Căci regele se încrede în Domnul,
    iar prin îndurarea Celui Preaînalt, el nu se va clătina.

Mâna Ta îi va ajunge pe toţi duşmanii Tăi,
    dreapta Ta îi va ajunge pe cei ce Te urăsc.
În ziua arătării Tale
    îi vei face ca un cuptor aprins.
În mânia Lui, Domnul îi va înghiţi
    şi-i va mistui focul!
10 Le vei nimici odraslele de pe pământ
    şi urmaşii dintre fiii oamenilor,
11 căci Ţi s-au împotrivit cu răutate!
    Au urzit intrigi, dar nu vor reuşi!
12 Îi vei pune să dea bir cu fugiţii
    când Îţi vei încorda arcul împotriva lor.

13 Ridică-Te, Doamne, în tăria Ta,
    ca noi să cântăm şi să lăudăm puterea Ta!

Psalmul 21 exprima bucuria autorului pentru ocrotirea din partea Domnului si pentru pedeapsa celor rai , poate fi considerat si un imn pentru incoronarea unui rege

citind psalmul 20 si apoi psalmul 21 , putem usor observa ca acest psam 21 este continuarea la psalmul 20, unde doar se exprima dorinta ca imparatul sa fie ascultat de Domnul, iar aici vedem ca Domnul la ascultat pe imparat si ca consecinta se relateaza despre implinirea cererii avute ,

dupa modul de exprimare se poate vedea ca autorul vorbea despre un imparat , si nu despre sine insusi, iar daca David a scris acest psalm atunci imparatul despre care se vorbeste in psalm nu putea fi decat Saul,

Psalmul 20 se incheia cu rugaciunea : "Scapă, Doamne, pe împăratul şi ascultă-ne când Te chemăm !" iar in acest psalm 21 ni se arata ca imparatul :" Îţi cerea viaţa, şi i-ai dat-o: .." stim ca Saul a avut o perioada in care duhurile rele il tulburau si a fost necesar ca David sa fie chemat sa-i cante ca sa-l lase acele duhuri, iar ca urmare a acestei victorii impotriva raului, autorul descrie bucuria imparatului si arata cauzele , (vers.1-4)

- ajutorul dat de Domnul, imparatului il face pe acest imparat sa fie slavit , si prin binecuvantarile Domnului asupra imparatului, acesta se increde si mai puternic in Domnul, (vers.5-7)

- versetele 8-12 , autorul se adreseaza imparatului, aratandu-i puterea pe care i-o da Domnul, impotriva vrajmasilor ,

- ultimul verset este o cerere adresata Domnului pentru a-l ajuta pe imparat impotriva vrajmasilor si se promite ca realizarile prin puterea Domnului vor fi marturisite , laudate

astfel acest psalm ne deschide orizontul spre cateva motive de rugaciune :

a) sa multumim Domnului pentru ocrotire, ajutor

b) sa multumim ca El ne da biruinta in fata vrajmasilor

c) sa multumim ca prin El putem invinge duhurile rele

d) sa multumim Domnului pentru increderea pe care ne-o da

e) sa ne rugam pentru carmuitorii tarii

f) ......

Read more…

Psalmii cap. 20

" Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov, să-ţi trimită ajutor din locaşul Său cel sfânt şi să te sprijine din Sion! Să-Şi aducă aminte de toate darurile tale de mâncare şi să primească arderile tale de tot! Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi să-ţi împlinească toate planurile tale! Atunci noi ne vom bucura de biruinţa ta şi vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ţi asculte toate dorinţele tale!

Ştiu de acum că Domnul scapă pe unsul Său şi-i va răspunde din ceruri, din locaşul Lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui. Unii se bizuie pe carele lor, alţii pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie şi cad; dar noi ne ridicăm şi rămânem în picioare.

Scapă, Doamne, pe împăratul şi ascultă-ne când Te chemăm!"

un psalm cunoscut chiar si copii, deoarece parintii isi invata copii de mici sa memoreze acest text , deoarece prin el se modeleaza caracterul in a fi unul care binecuvinteaza , ca de mici sa fie obisnuiti sa doreasca binele celor din jur , sa nu fie invidiosi pe succesele altora ce sa se bucure de reusitele lor, sa aibe o adevarata incredintare si nu una inselatoare , totusi, cei care cauta sa cunoasca mai mult despre acest text, in special celor ce le place teologia , nu pot ajunge la un numitor comun de interpretare , existand mai multe teorii :

- unii se uita la titlu si vad ca e adresat "Către mai marele cântăreţilor."  ,
si se speculeaza ca aceste binecuvanari ar fi fost adresate de David , mai marelui cantaretilor, care posibil sa fi avut ceva probleme , dar versetul 9 in care este pomenit un imparat le incurca putin socotelile

- unii stiind ca si David a fost si cantaret si imparat , considera ca David si-a scris un psalm pentru el, dar privind textul gramatical nu merge nici aceasta interpretare

- unii pe baza interpretarii simbolistice , considera ca in text e o binecuvantare la adresa lui Iisus chiar daca El a venit cu o mie de ani mai tarziu de momentul scrierii, ca si cum a fost nevoie ca si Iisus sa fi fost binecuvantat de David , un om, ca sa vina El, Mesia si sa aibe izbanda in ce a savarsit , dealtfel pe baza invataturilor Sfantului Augustin care sustinea ca acest psalm este unul profetic , care vorbea despre Iisus , s-a implementat acest concept si transmis pana in prezent , chiar si la unii neoprotestanti, este adevarat ca in text apare cuvintele "unsul" si "imparat" , dar ei nu se uita ca este scris cu litera mica , desi cand e vorba de Dumnezeire , mereu este scris cu litera mare , se uita ca "unsul" nu se adreseaza doar lui Iisus , ce tuturor care au fost unsi in slujire , imputerniciti, "unsul" este denumit chiar si imparatul persan (pagan), Cirus (Isaia 45), deci nici aceasta interpretare nu e valabila

- unii considera ca deoarece in vremea lui David a mai fost imparat doar Saul, interpreteaza ca acest psalm este o binecuvantare a lui David adresata lui Saul , cel care-l prigonea, acesti teologi incercand sa arate dragostea lui David fata de vrajmasi, aceasta interpretare ar avea un pic de realism daca in toti ceilalti psalmi scrisi de David , cand vorbea despre vrajmasi ar fi vorbit de bine , dar David chiar din contra, cand pomenea vrajmasii inaintea Domnului nu le dorea deloc binele, ce le dorea chiar pieirea , pedepsirea , deci, in nici un caz aceasta interpretare nu poate fi considerata valabila

- unii care au inteles ca David blestema vrajmasii si nu-i binecuvanta , au tras o concluzie mult mai realista , respectiv ca David a scris acest psalm inainte ca Saul sa inceapa sa-l prigoneasca , fie cand Saul era bolnav si a fost nevoie ca sa fie chemat David si sa cante ca duhurile rele sa plece de la Saul, fie o interpretare si mai aproape de adevar , ca David a scris acest psalm cand filistenii au invadat tara si Saul a pornit la lupta ,dar era problema cu infruntarea cu Goliat

- cert este ca acest psalm este o rugaciune pentru imparatul care merge la razboi , astfel David a scris acest psalm si la trimis mai marelui cantaretilor ca sa fie folosit de fiecare data cand un imparat mergea la razboi

- noi din acest psalm trebuie sa invatam cum sa binecuvantam pe cineva , sa dorim ca Domnul sa-i asculte cand au necazuri, sa fie ocrotiti , sa le fie trimis ajutor din partea Domnului, sa primeasca de la Domnul tot ce-s doresc, , fapt care va fi un motiv de bucurie

- noi trebuie sa folosim aceast model de rugaciune pentru oricine este inrolat in batalia spirituala , fie plecand in misiune , fie ca sunt mai marii Bisericii,

se stie ca inaintea unui razboi se aduceau jertfe , deaceea psalmistul aminteste si de dorinta ca Domnul sa nu uite de acele jertfe , astfel fiecare inaintea unei batalii sa aduca jertfa buzelor , de care Domnul sa-Si aminteasca , iar rugaciunea trebuie facuta cu incredintarea ca Domnul va da biruinta , pe baza increderii in El, si sa cerem ca in lupta spirituala ce ar urma Domnul sa scape credinciosul din atacurile celui rau

deci, cand citim acest psalm suntem indemnati sa mijlocim pentru misionari, pentru ca ei sunt in primejdie, sa mijlocim pentru fiecare suflet care trece prin necazuri, sa mijlocim pentru fiecare biserica locala persecutata, sa mijlocim pentru liderii bisericilor, sa mijlocim chiar pentru conducatorii statului, de la consilierii comunali pana la presedinte , si, cum aminteam ca la acest simplu psalm nu este o singura interpretare putem usor deduce cat de necesara este si rugaciunea ca Domnul sa lumineze pe toti ce-i care citesc Biblia

Read more…

Psalmii cap. 19

Psalmul 19 , Traducerea Dumitru Cornilescu   (aranjamentul textului imi apartine)

Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.

Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui.

O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el. Şi aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit: dar răsunetul lor străbate tot pământul, şi glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri El a întins un cort soarelui. Şi soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz:răsare la un capăt al cerurilor şi îşi isprăveşte drumul la celălalt capăt; nimic nu se ascunde de căldura lui.

Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi înveselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii.Frica de Domnul este curată şi ţine pe vecie; judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preţ decât aurul, decât mult aur curat; sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Robul Tău primeşte şi el învăţătura de la ele; pentru cine le păzeşte, răsplata este mare.

Cine îşi cunoaşte greşelile făcute din neştiinţă ? Iartă-mi greşelile pe care nu le cunosc ! Păzeşte, de asemenea, pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine ! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari.

Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele şi cugetele inimii mele, Doamne, Stânca mea şi Izbăvitorul meu !

Psalmul 18 = 19 , Traducerea Bartolomeu Anania

Pentru sfarsit ; un psalm al lui David

1Cerurile povestesc (nota explicativa :Verbul diegéomai înseamnă „a expune în amănunt“, „a povesti“, „a descrie“. Aşadar, cerurile (prin care se înţelege întregul univers, văzut şi nevăzut) nu se mărginesc să dea o mărturie globală, generală, asupra Creatorului lor, ci au capacitatea de a şi demonstra, pe măsură ce omul le descoperă, puterea şi mărirea Acestuia. Biblia lui Şerban (1688) traduce cu „povestesc“, în concordanţă cu Textul Ebraic.) mărirea lui Dumnezeu
şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria (nota explicativa :Tăria = firmamentul; cerul înstelat. Vezi Geneza/Facerea 1:6-8) !

2Ziua-i spune zilei cuvânt
şi noaptea-i vesteşte nopţii cunoaştere (nota explicativa : gnósis = acţiunea de a cunoaşte; cunoaştere (dar şi recunoaştere). Pe măsură ce se succedă, fiecare zi îi comunică celei următoare ce a izbutit să ştie, în timp ce nopţile, întotdeauna propice meditaţiei, consumă stratul profund al cunoaşterii, adică evaluarea semnificaţiilor ce se desprind din ştiinţă.).

3Nu sunt graiuri şi nici cuvinte
ale căror glasuri să nu se-audă.

4În tot pământul a ieşit vestirea (nota explicativa : „Vestirea“ e un echivalent aproximativ al cuvântului fthóngos, care înseamnă „zgomot“, „sunet“, dar un altfel de sunet decât acela al glasului omenesc (foné). Dacă asiro-babilonienii numeau firmamentul „cartea tăcută a cerurilor“, psalmistul îl socoteşte drept o carte ce ni se deschide şi al cărei foşnet anunţă „cuvintele“ din stihul următor.)lor
şi la marginile lumii (nota explicativa : „Lume“ (oikouméne) nu înseamnă aici universul (kósmos), ci totalitatea oamenilor, a fiinţelor raţionale care pot să ştie, să înţeleagă şi să cunoască.) cuvintele lor.
În soare Şi-a pus locaşul Său;

5şi El, ca un mire ce iese din cămara Sa,
bucura-Se-va ca un uriaş ce-Şi aleargă drumul.

6De la marginea cerului îşi are ieşirea,
pân' la marginea cerului îi este alergarea,
şi nimic nu se poate ascunde de căldura lui.

7Legea Domnului e fără prihană:
întoarce suflete;
mărturia Domnului e de bună credinţă:
înţelepţeşte pruncii;

8legiuirile Domnului sunt drepte:
veselesc inima;
porunca Domnului luceşte de departe:
luminează ochii;

9frica Domnului (nota explicativa := frica (respectuoasă) pe care Dumnezeu i-o inspiră omului.) este curată:
rămâne în veacul veacului;
judecăţile Domnului sunt adevărate:
îndreptăţite toate.

10Dorite-s mai mult decât aurul şi decât nestemata,
mai dulci decât mierea şi fagurele.

11Căci robul Tău le păzeşte,
în paza lor e multă răsplata.

12Greşalele, cine le va pricepe (nota explicativa : În sensul: cine le poate discerne?; cine e în stare să aleagă greşalele reale de cele aparente? (E vorba, desigur, de greşalele psalmistului; vezi stihul următor).) ?
de [greşalele mele] cele ascunse curăţeşte-mă

13şi de ale altora fereşte-l pe robul Tău;
dacă ele nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi fi
şi de păcat mare mă voi curăţi (nota explicativa : Dacă omul izbuteşte să nu fie stăpânit (sau să se scuture) de vicii, adică de greşalele repetate care ajung să-l domine, atunci el devine capabil să se elibereze şi din robia unui păcat major.) .

14Iar cuvintele gurii mele
şi cugetul inimii mele vor fi pururea bineplăcute înaintea Ta,
Doamne, ajutorul meu şi răscumpărătorul meu!

Psalmul 19 , Noua Traducere in Limba Romana

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Cerurile declară slava lui Dumnezeu
    şi bolta cerească istoriseşte despre lucrările mâinilor Lui.
O zi dă de ştire altei zile acest mesaj
    şi o noapte vesteşte această cunoaştere altei nopţi,
dar fără vorbe şi fără cuvinte,
    fără să li se audă glasul.[a]
Mesajul[b] lor străbate întreg pământul
    şi cuvintele lor ajung până la marginile lumii.
În ceruri, El a întins un cort soarelui.
    Acesta este asemenea unui mire care iese din odaia lui de nuntă,
        asemenea unui viteaz ce se bucură să alerge pe cale:
răsăritul lui este la un capăt al cerului
    şi roată-i este drumul până la celălalt capăt al lui.
        Nimic nu se poate ascunde de căldura lui!

Legea Domnului este desăvârşită;
    ea înviorează sufletul.
Mărturia Domnului este adevărată;
    ea înţelepţeşte pe cel neştiutor[c].
Orânduirile Domnului sunt drepte;
    ele îmi bucură inima.
Porunca Domnului este curată;
    ea dă lumină ochilor.
Frica de Domnul este curată;
    ea dăinuie veşnic.
Judecăţile Domnului sunt adevărate;
    ele se susţin una pe cealaltă.
10 Ele sunt mai preţioase decât aurul,
    decât mult aur curat,
sunt mai dulci decât mierea,
    decât picurul din faguri.
11 Chiar şi robul Tău este instruit din ele.
    Când le păzeşte, are o mare răsplată.

12 Cine îşi cunoaşte greşelile făcute din neştiinţă?
    Iartă-mi greşelile pe care nu le cunosc!
13 Păzeşte-l, de asemenea, pe robul Tău de păcatele cu bună ştiinţă[d],
    ca nu cumva aceasta să mă stăpânească!
Atunci voi fi integru,
    nevinovat de o mare nelegiuire.

14 Fie plăcute cuvintele gurii mele
    şi murmurul inimii mele înaintea Ta,
        Doamne, Stânca mea, Răscumpărătorul meu!

Footnotes:

 1. Psalmii 19:3 Sau: Nu este grai sau limbă / în care să nu li se audă glasul (vezi LXX)
 2. Psalmii 19:4 LXX, VUL, Siriacă; TM: funie
 3. Psalmii 19:7 Termenul ebraic se referă la o anumită naivitate sau lipsă de experienţă
 4. Psalmii 19:13 Lit.: de insolenţă (obrăznicie, aroganţă), însă cu sensul dat în text, datorită contextului

Psalmul 19 este o cugetare de diminiata in care se exprima dorinta de curatie, este glorificat Dumnezeu in natura si in oraduirile Lui

citind psalmul in primele 6 versete vedem relevarea lui Dumnezeu in ceruri, in natura , in cele create de Domnul, astfel autorul se minuneaza de toate oranduielile realizate de Domnul, dovedind cele scrise in Lege, despre creatie, dand bucurie inimilor deschise fapt care aminteste si de rasplatirile Domnului, motiv de a avea dorinta de curatie sufleteasca

- traditia vede in acest psalm pe Cristos soarele dreptatii lumii, rascumparata si reinoita de El, venit ca sa implineasca Legea, Crisos insusi devenind Legea noului popor al lui Dumnezeu, iar Biserica , slujitoare fidela lui Cristos se lasa invatata de El, lui Cristos i se marturiseste slabiciunea , i se cere iertare pentru pacate si eliberarea de orgoliu , Biserica dorind sa-i fie placuta Domnului

acest psalm ne deschide orizontul spre cateva motive de rugaciune :

a) ca Domnul sa ne ierte de orice pacat, fie savarsit involuntar sau molipsire (preluare de la altii care cred gresit), fie pacate savarsite din nestiinta, fie pacate savarsite din orgoliu, sau orice ne-a putut distruge legatura cu Domnul.

b) sa ne rugam Domnului ca sa aprinda dorinta de curatie tuturor celor dragi si tuturor oamenilor

c) Sa-l slavim pe Domnul pentru frumusetea naturii,

d) sa cerem lumina pentru a pricepe voia Domnului dorind sa fim rasplatiti pentru pazirea invataturilor Domnului

e).....

Read more…

Psalmii cap. 18

Psalmul 18 , Noua Traducere in Limba Romana

Pentru dirijor. Al lui David, robul Domnului. David I-a dedicat Domnului cuvintele acestui cântec în ziua în care l-a eliberat din mâna tuturor duşmanilor lui şi din mâna lui Saul. El a zis:

Te iubesc, Doamne, Tăria mea!

    Domnul este stânca mea, fortăreaţa mea şi izbăvitorul meu!
Dumnezeul meu este stânca mea în Care mă adăpostesc,
    scutul meu, cornul[a] mântuirii mele, întăritura mea!
Eu Îl chem în ajutor pe Domnul, Care este vrednic de laudă,
    şi sunt izbăvit de duşmanii mei.

Mă înfăşuraseră legăturile morţii,
    mă copleşiseră şuvoaiele nimicirii.
Legăturile Locuinţei Morţilor mă împresuraseră,
    mă prinseseră laţurile morţii.
Dar în necazul meu L-am chemat pe Domnul,
    am strigat către Dumnezeul meu.
El a ascultat glasul meu din Templul Său cel Sfânt
    şi strigătul meu a ajuns înaintea Lui, până la urechile Sale.

Atunci s-a zguduit şi s-a cutremurat pământul,
    temeliile munţilor s-au zdruncinat,
        s-au clătinat, pentru că El se mâniase.
Ţâşnea fum din nările Lui
    şi foc mistuitor din gura Lui,
        cărbuni aprinşi ieşeau din ea.
A aplecat cerurile şi a coborât;
    nori negri erau sub picioarele Lui.
10 Călărea pe un heruvim, zbura,
    plutea pe aripile vântului.
11 Întunericul Şi-l aşternuse drept învelitoare, iar împrejurul Lui, drept acoperământ,
    erau ape întunecoase şi nori deşi.
12 Din strălucirea care se oglindea înaintea Sa, prin norii Lui,
    ieşea grindină şi cărbuni aprinşi.
13 Domnul a tunat din ceruri,
    Cel Preaînalt Şi-a făcut auzit glasul,
        răspândind grindină şi cărbuni aprinşi[b].
14 Şi-a aruncat săgeţile, risipindu-i pe duşmani;
    a trimis fulgerele şi i-a pus pe fugă.
15 La mustrarea Ta, Doamne,
    la suflarea nărilor Tale,
s-au văzut albiile apelor
    şi s-au descoperit temeliile lumii.

16 El S-a întins din înălţime şi m-a apucat,
    m-a scos din apele cele mari,
17 m-a izbăvit de duşmanul meu cel puternic
    şi de vrăjmaşii mei, căci erau mai tari decât mine.
18 Ei m-au înfruntat în ziua necazului meu,
    dar Domnul mi-a fost sprijin.
19 El m-a scos la loc larg,
    m-a izbăvit, pentru că El Îşi găseşte plăcerea în mine.

20 Domnul mi-a răsplătit după dreptatea mea,
    mi-a făcut după curăţia mâinilor mele,
21 căci am păzit căile Domnului
    şi nu m-am făcut vinovat faţă de Dumnezeul meu.
22 Toate judecăţile Lui sunt înaintea mea
    şi nu am îndepărtat hotărârile Lui de la mine.
23 Am fost integru înaintea Lui
    şi m-am păzit de nelegiuire.
24 Domnul mi-a răsplătit după dreptatea mea,
    după curăţia mâinilor mele înaintea ochilor Săi.

25 Cu cel credincios Tu Te arăţi credincios,
    cu cel drept Tu Te arăţi drept,
26 cu cel integru Tu Te arăţi integru,
    dar cu cel înşelător Tu Te porţi după înşelăciunea lui.
27 Tu mântuieşti poporul smerit,
    dar smereşti pe cel cu ochii trufaşi.
28 Tu îmi aprinzi candela, Doamne!
    Dumnezeul meu îmi luminează întunericul!
29 Cu Tine mă năpustesc asupra năvălitorilor!
    Cu Dumnezeul meu sar peste zidul întărit!

30 Cât despre Dumnezeu, calea Lui este desăvârşită,
    cuvintele[c] Domnului sunt încercate;
        El este un scut pentru toţi cei ce se se adăpostesc în El.
31 Cine este Dumnezeu în afară de Domnul?
    Cine este Stâncă în afară de Dumnezeul nostru?
32 Dumnezeu este Cel Ce m-a încins cu tărie
    şi mi-a făcut desăvârşită calea.
33 El mi-a făcut picioarele ca ale ciutelor
    şi m-a aşezat pe înălţimi.
34 Îmi deprinde mâinile pentru luptă,
    astfel încât braţele mele întind arcul de aramă.
35 Tu îmi dai scutul mântuirii Tale,
    dreapta Ta mă sprijină,
        ajutorul[d] Tău mă face mare.
36 Tu-mi lărgeşti calea sub paşii mei,
    ca să nu-mi alunece picioarele[e].

37 Îmi urmăresc duşmanii şi-i ajung;
    nu mă întorc până nu-i prăpădesc.
38 Îi zdrobesc, de nu mai sunt în stare să se ridice;
    ei cad sub picioarele mele.
39 Tu mă încingi cu tărie pentru luptă
    şi-i smereşti pe vrăjmaşii mei sub picioarele mele.
40 Tu faci ca duşmanii mei să fugă dinaintea mea
    şi eu îi nimicesc pe cei ce mă urăsc.
41 Ei strigă după ajutor, dar nimeni nu-i izbăveşte;
    strigă către Domnul, dar El nu le răspunde.
42 Îi pisez făcându-i ca praful în bătaia vântului;
    îi calc ca pe noroiul de pe uliţe.

43 Tu mă scapi de învinuirile poporului,
    mă pui drept căpetenie a neamurilor;
        un popor pe care nu-l cunosc îmi slujeşte.
44 Fiii străinului dau înapoi în faţa mea;
    de îndată ce mă aud, mă ascultă.
45 Fiii străinului îngălbenesc
    şi ies tremurând din fortăreţele lor.

46 Domnul este viu!
    Binecuvântată să fie Stânca mea!
        Mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele!
47 Dumnezeu este Cel Ce mă răzbună,
    Cel Care îmi supune popoare,
48         Cel Ce mă izbăveşte de vrăjmaşii mei.
Tu mă ridici deasupra duşmanilor mei
    şi mă scapi de omul asupritor.

49 De aceea Te voi lăuda printre neamuri, Doamne,
    şi voi cânta laudă Numelui Tău!
50 El dă mari izbăviri regelui Său
    şi arată îndurare unsului Său,
        lui David şi seminţei[f] lui în veac.

Footnotes:

 1. Psalmii 18:2 În concepţia antică cornul era un simbol al puterii sau al unui conducător puternic; prin urmare, sintagma cornul mântuirii mele ar putea fi tradusă şi cu mântuitorul meu puternic
 2. Psalmii 18:13 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM, LXX (vezi şi 2 Sam. 22:14) nu conţin: grindină şi cărbuni aprinşi
 3. Psalmii 18:30 Lit.: cuvântul, fie cu sensul de poruncă, fie cu sensul de promisiune; este tradus ca plural pentru a-l deosebi de Cuvântul (dabar) Domnului
 4. Psalmii 18:35 Lit.: răspunsul Tău (la rugăciunile mele)
 5. Psalmii 18:36 Lit.: gleznele
 6. Psalmii 18:50 Termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic

Psalmul 17 = 18 , Traducerea Bartolomeu Anania

Pentru sfarsit ; pentru robul lui Dumnezeu David ; ce i-a grait el Domnului prin chiar cuvintele acestei cantari in ziua in care Domnul l-a izbavit din mana tuturor vrajmasilor sai si din mana lui Saul (nota explicativa : O variantă a acestui psalm se află în 2Regi(2Samuel) 22:2-51) Si a zis :

1Iubi-Te-voi, Doamne, vârtutea mea,

2Domnul este întărirea mea şi scăparea mea şi izbăvitorul meu;
Dumnezeul meu e ajutorul meu şi voi nădăjdui spre El,
El e apărătorul meu şi puterea (nota explicativa : Literal: „cornul“; simbol al rugăciunii; trâmbiţa biruinţei.) mântuirii mele şi ocrotitorul meu.

3Întru laudă Îl voi chema pe Domnul
şi de vrăjmaşii mei mă voi mântui.

4Cuprinsu-m'au durerile morţii,
pâraiele fărădelegii m'au tulburat,

5durerile iadului m'au înconjurat,
laţurile morţii mi-au ieşit în cale.

6Şi'ntru necazul meu L-am chemat pe Domnul,
către Dumnezeul meu am strigat.
Din locaşul Său cel sfânt auzit-a glasul meu,
strigarea mea de dinaintea Lui va intra în auzul Său.

7Şi pământul s'a clătinat şi s'a cutremurat (nota explicativa : Versetele 9-10 cuprind tabloul măreţelor fenomene teofanice prin care Dumnezeu îi arată psalmistului că e de partea lui.)temeliile munţilor au fremătat şi s'au clătinat,
că Dumnezeu S'a mâniat pe ele.

8Întru mânia Lui fum s'a ridicat,
pară de foc din faţa Lui se aprinde,
cărbuni se aţâţă din parte-I.

9El cerurile le-a aplecat şi S'a pogorât,
negură sub picioarele Lui.

10Şi S'a suit pe heruvim şi a zburat,
pe aripile vântului zburat-a.

11El Şi-a pus întunericul să-I ţină perdea,
cortul Său împrejurul Său,
apă'ntunecoasă în norii văzduhului (nota explicativa : Imagine asemănătoare în Iov 22:14 )

12Mişcatu-s'au norii de strălucirea feţei Sale,
grindină şi cărbuni aprinşi.

13Domnul a tunat din cer,
Domnul Cel-Preaînalt Şi-a dat glasul Său;

14trimis-a săgeţi şi i-a risipit,
fulgere înmulţit-a şi i-a răvăşit.

15Şi s'au arătat izvoarele apelor
şi s'au descoperit temeliile lumii
de certarea Ta, Doamne,
la suflarea vântului mâniei Tale.

16Trimis-a [mâna Lui] din înălţime şi m'a luat,
ridicatu-m'a din ape multe.

17El mă va izbăvi de vrăjmaşii mei cei tari,
şi de cei ce mă urăsc, că s'au întărit mai mult decât mine.

18Ei m'au luat pe neaşteptate în ziua necazului meu,
dar Domnul mi-a fost întărire

19şi m'a scos la lărgime;
izbăvitu-m'a pentru că m'a vrut (nota explicativa : Dumnezeu ştie întotdeauna ce vrea să facă cu omul pe care îl ajută.)

20Domnul mă va răsplăti după dreptatea mea,
după curăţia mâinilor mele îmi va răsplăti;

21că am păzit căile Domnului
şi nu I-am fost necredincios Dumnezeului meu;

22că toate judecăţile Lui sunt înaintea mea
şi îndreptările Lui nu s'au depărtat de la mine.

23Şi voi fi neprihănit cu El
şi de fărădelegea mea mă voi păzi.

24Şi Domnul mă va răsplăti după dreptatea mea,
după curăţia mâinilor mele înaintea ochilor Săi.

25Cu cel drept vei fi drept;
cu omul nevinovat, nevinovat vei fi;

26cu cel ales vei fi ales
şi cu cel îndărătnic Te vei îndărătnici.

27Că Tu vei mântui poporul celor umiliţi
şi vei smeri privirea celor mândri.

28Că Tu vei lumina ceea ce mă luminează (nota explicativa : Literal: „îmi vei lumina lampa“. Formularea de faţă e determinată de stihul următor, care completează o idee extraordinară: una din cele mai mari înşelări ale omului este aceea de a lua întunericul drept lumină, minciuna drept adevăr, răul drept bine. Iisus Însuşi va spune: „Dacă lumina care este în tine este întuneric, cu cât mai mult întunericul!“ Adevărata lumină vine numai de la Dumnezeu.), Doamne;
Tu, Dumnezeul meu, îmi vei lumina mie întunericul.

29Că întru Tine mă voi izbăvi de'ncercare
şi întru Dumnezeul meu voi trece zidul.

30El, Dumnezeul meu, fără prihană e calea Lui,
cuvintele Domnului în foc lămurite;
El este scutul tuturor celor ce nădăjduiesc într'Însul.

31Că cine este Dumnezeu în afară de Domnul?
şi cine este Dumnezeu în afară de Dumnezeul nostru?:

32Dumnezeu, Cel ce mă încinge cu putere
şi fără prihană mi-a făcut calea,

33El, Cel ce-mi face picioarele tari ca ale cerbului
şi peste cele înalte mă aşază.

34Tu eşti Cel ce-mi învaţă mâinile la luptă
şi pune'n braţele mele arc de aramă.

35Tu mi-ai dat mie scutul mântuirii;
dreapta Ta m'a sprijinit,
certarea Ta m'a îndreptat cu totul,
certarea Ta îmi va fi învăţătură.

36Lărgit-ai paşii mei sub mine,
urmele mele n'au slăbit.

37Pe vrăjmaşii mei îi voi alerga şi-i voi prinde
şi nu mă voi întoarce până ce se vor slei;

38îi voi zdrobi şi nu vor mai putea să se ridice,
cădea-vor sub picioarele mele.

39Tu m'ai încins cu putere pentru război,
Tu i-ai împiedicat pe toţi cei de sub mine ce se ridicau împotriva mea,

40pe vrăjmaşii mei mi i-ai pus pe fugă (nota explicativa : Literal: „Tu mi i-ai dat pe vrăjmaşii mei cu dosul spre mine“, expresie care nu ascunde o anume jubilaţie a învingătorului.)şi pe cei ce mă urăsc i-ai nimicit.

41Ei au strigat, dar nu era Cel ce mântuieşte,
[strigat-au] spre Domnul, dar El nu i-a auzit.

42Eu îi voi mărunţi cum e praful în faţa vântului,
cum e tina uliţelor îi voi face clisă.

43Tu mă vei izbăvi de tăgada (nota explicativa : În text, plural. antilogía înseamnă, în principal, „contradicţie“, „contestaţie“.) poporului;
Tu m'ai pus în fruntea neamurilor;
poporul pe care nu l-am cunoscut mi-a slujit,

44cu auzul urechii m'a auzit,
fiii străinilor m'au linguşit (nota explicativa : Literal: „m'au minţit“. Linguşitorul este cel ce posedă arta de a-şi minţi stăpânul, făcându-l fericit. Ebr.: „fiii străinilor mi-au devenit curtezani“)

45Fiii străinilor au îmbătrânit
şi au şchiopătat în afara cărărilor lor.

46Viu este Domnul, binecuvântat este Dumnezeul meu,
Înalţe-Se Dumnezeul mântuirii mele!

47Dumnezeule, Cel ce mi-ai dăruit răzbunare
şi mi-ai supus popoare,

48Tu, Cel ce m'ai izbăvit de vrăjmaşii cei furioşi,
înalţă-mă dintre cei ce se ridică împotriva mea,
de omul nedrept izbăveşte-mă!

49Pentru aceasta, Doamne, Te voi lăuda întru neamuri
şi numelui Tău îi voi cânta,

50al Tău, Cel ce sporeşti mântuirea regelui Tău (nota explicativa : = a regelui ce se află sub stăpânirea Ta; pe care Tu l-ai rânduit şi l-ai aşezat pe tron.) şi-i faci milă unsului Tău,
lui David şi seminţiei lui până'n veac.

Psalmul 18 , Traducerea Dumitru Cornilescu   (aranjamentul textului imi apartine)

Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David, robul Domnului. El a spus Domnului cuvintele cântării acesteia când l-a scăpat Domnul din mâna tuturor vrăjmaşilor săi şi din mâna lui Saul. El a zis:

„Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea !

Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea !

Eu strig: „Lăudat să fie Domnul!”, şi sunt izbăvit de vrăjmaşii mei.

Mă înconjuraseră legăturile morţii şi mă îngroziseră râurile pieirii;mă înfăşuraseră legăturile mormântului şi mă prinseseră laţurile morţii. Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul şi am strigat către Dumnezeul meu: din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul, şi strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui. Atunci s-a zguduit pământul şi s-a cutremurat, temeliile munţilor s-au mişcat şi s-au clătinat, pentru că El Se mâniase. Din nările Lui se ridica fum, şi un foc mistuitor ieşea din gura Lui: cărbuni aprinşi ţâşneau din ea. A plecat cerurile şi S-a coborât: un nor gros era sub picioarele Lui.Călărea pe un heruvim şi zbura, venea plutind pe aripile vântului. Întunericul Şi-l făcuse învelitoare, iar cortul Lui, împrejurul Lui, erau nişte ape întunecoase şi nori negri Din strălucirea care se răsfrângea înaintea Lui ieşeau nori care aruncau grindină şi cărbuni de foc. Domnul a tunat în ceruri, Cel Preaînalt a făcut să-I răsune glasul cu grindină şi cărbuni de foc. A aruncat săgeţi şi a risipit pe vrăjmaşii mei, a înmulţit loviturile  trăsnetului şi i-a pus pe fugă. Atunci s-a văzut albia apelor şi s-au descoperit temeliile lumii, la mustrarea Ta, Doamne, la vuietul suflării nărilor Tale.El Şi-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari; m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmaşii mei, care erau mai tari decât mine. Ei năvăliseră deodată peste mine în ziua strâmtorării mele; dar Domnul a fost sprijinul meu. El m-a scos la loc larg şi m-a scăpat, pentru că mă iubeşte.

Domnul mi-a făcut după neprihănirea mea, mi-a răsplătit după curăţia mâinilor mele: căci am păzit căile Domnului şi n-am păcătuit împotriva Dumnezeului meu.Toate poruncile Lui au fost înaintea mea şi nu m-am depărtat de la legile Lui. Am fost fără vină faţă de El şi m-am păzit de fărădelegea mea. De aceea, Domnul mi-a răsplătit după neprihănirea mea, după curăţia mâinilor mele înaintea ochilor Lui.

Cu cel bun Tu Te arăţi bun, cu omul neprihănit Te arăţi neprihănit; cu cel curat Te arăţi curat, şi cu cel stricat Te porţi după stricăciunea lui.Tu mântuieşti pe poporul care se smereşte şi smereşti privirile trufaşe. Da, Tu îmi aprinzi lumina mea. Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu. Cu Tine mă năpustesc asupra unei oşti înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit.

Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, cuvântul Domnului este încercat: El este un scut pentru toţi cei ce aleargă la El. Căci cine este Dumnezeu, afară de Domnul, şi cine este o stâncă, afară de Dumnezeul nostru?

Dumnezeu mă încinge cu putere şi mă povăţuieşte pe calea cea dreaptă. El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor şi mă aşază pe înălţimile mele.El îmi deprinde mâinile la luptă, aşa că braţele mele întind arcul de aramă.

Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, dreapta Ta mă sprijină, şi îndurarea Ta mă face mare. Tu lărgeşti drumul sub paşii mei, şi nu-mi alunecă gleznele. Urmăresc pe vrăjmaşii mei, îi ajung şi nu mă întorc până nu-i nimicesc. Îi zdrobesc, de nu pot să se mai ridice: ei cad sub picioarele mele. Tu mă încingi cu putere pentru luptă şi răpui pe potrivnicii mei sub picioarele mele.Tu faci pe vrăjmaşii mei să dea dosul înaintea mea, şi eu nimicesc pe cei ce mă urăsc. Ei strigă, dar n-are cine să-i scape! Strigă către Domnul, dar nu le răspunde! Îi pisez ca praful pe care-l ia vântul, îi calc în picioare ca noroiul de pe uliţe. Tu mă scapi din neînţelegerile poporului; mă pui în fruntea neamurilor; un popor pe care nu-l cunoşteam îmi este supus.

El ascultă de mine la cea dintâi poruncă, fiii străinului mă linguşesc. Fiilor străinului li se înmoaie inima de mine şi ies tremurând din cetăţuile lor.

Trăiască Domnul şi binecuvântată să fie Stânca mea! Mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele,Dumnezeu, Răzbunătorul meu, care îmi supune popoarele şi mă izbăveşte de vrăjmaşii mei! Tu mă înalţi mai presus de potrivnicii mei, mă scapi de omul asupritor.De aceea, Doamne, Te voi lăuda printre neamuri, voi cânta spre slava Numelui Tău.

El dă mari izbăviri împăratului Său şi dă îndurare unsului Său: lui David şi seminţei lui pe vecie.

Psalmii cap.18 , este un imn de multumire adus lui Dumnezeu pentru eliberare si victorie

ca si continut autorul trece de la lamentatiuni, la marturisirea nevinovatiei, la relatarea faptelor divine de rascumparare, multumire

- versetul 49 este adus ca argument de Pavel in Romani 15:9

- acest psalm a fost interpretat de traditie ca fiind o rugaciune a lui Cristos inviat catre Tatal , persecutiile si luptele sustinute de David au parut in ochii unora ca fiind o profetie a patimirii Domnului, iar dusmanii erau indentificati ca fiind fortele raului, iar victoria ca fiind a lui Cristos impotriva lui Satan

- altii au vazut in acest psalm luptele Bisericii ,noul popor al lui Dumnezeu, in descendenta promisa de Dumnezeu lui David,

cert este ca acest psalm a fost cantat si in alte epoci si ritualizat dupa fiecare coordonata istorico-literara. devenind un imn national teocratic dupa exilul din Babilon , probabil cantat si in timpul epocii macabeilor , si a asmoneilor , de atunci avand nunante escatologice

- indiferent de interpretari este util sa nu neglijam titlul si sa-l tratam ca atare , astfel remarcam marturia iubirii autorului fata de Domnul deoarece in El a gasit putere, izbavire, protectie, fapt care-l determina sa strige : "Laudat sa fie Domnul !" , dupa care povesteste starea grea in care a fost si a chemat pe Domnul si El la auzit , intervenind intr-un mod supranatural , aducand izbavire, si asta datorita nevonovatiei autorului, care i-a rasplatit neprihanirea , dand astfel un exemplu celor ce doresc ajutor din partea Domnului, iar autorul aminteste intreg poporul care poate fi mantuit daca se smereste , iar de la versetul 26 autorul aminteste iluminarea prin Cuvantul Domnului, si arata ce face Domnul pentru el, iar de la versetul 46 la 50 scrie o oda lui Dumnezeu promitand ca-l va vesti pe Domnul tuturor incredintat ca Domnul va fi si in continuare izbavitorul lui si a urmasilor lui

( articol neterminat - urmeaza sa-l continui)

Read more…

Psalmii cap. 17

Psalmul 17 , Traducerea Dumitru Cornilescu   (aranjamentul textului imi apartine)

O rugăciune a lui David.

Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată, ia aminte la strigătele mele, pleacă urechea la rugăciunea mea, făcută cu buze neprefăcute !

Să se arate dreptatea mea înaintea Ta, şi să privească ochii Tăi neprihănirea mea !

Dacă îmi vei încerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic: căci ce-mi iese din gură, aceea şi gândesc. Cât priveşte legăturile cu oamenii, eu, după cuvântul buzelor Tale, mă feresc de calea celor asupritori; paşii mei stau neclintiţi pe cărările Tale şi nu mi se clatină picioarele.

Strig către Tine, căci m-asculţi, Dumnezeule! Pleacă-Ţi urechea spre mine, ascultă cuvântul meu !

Arată-Ţi bunătatea Ta cea minunată, Tu, care scapi pe cei ce caută adăpost şi-i izbăveşti de potrivnicii lor prin dreapta Ta !

Păzeşte-mă ca lumina ochiului, ocroteşte-mă la umbra aripilor Tale de cei răi, care mă prigonesc, de vrăjmaşii mei de moarte, care mă împresoară. Ei îşi închid inima, au cuvinte semeţe în gură.Se ţin de paşii mei, mă înconjoară chiar, mă pândesc, ca să mă trântească la pământ. Parcă ar fi un leu lacom după pradă, un pui de leu care stă la pândă în culcuşul lui.

Scoală-Te, Doamne, ieşi înaintea vrăjmaşului, doboară-l! Izbăveşte-mă de cel rău cu sabia Ta !

Scapă-mă de oameni, cu mâna Ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia, care îşi au partea lor în viaţa aceasta şi cărora le umpli pântecele cu bunătăţile Tale. Copiii lor sunt sătui, şi prisosul lor îl lasă pruncilor lor.Dar eu, în nevinovăţia mea, voi vedea faţa Ta: cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul Tău.

Psalmul 16 = 17 , Traducerea Bartolomeu Anania

1Ascultă-mi, Doamne, dreptatea,
ia aminte la ruga mea,
pleacă-Ţi auzul la rugăciunea mea din buze neviclene!

2De dinaintea feţei Tale să-mi vină mie judecata, (nota explicativa : În sensul: De la Tine să-mi vină mie judecata (grecescul prósopon = „faţă“ înseamnă şi persoană)) ochii mei (nota explicativa : Ebr.: „Ochii Tăi“.) să vadă ce e drept.

3Tu mi-ai cercat inima, noaptea ai cercetat-o;
cu foc m'ai lămurit, dar nu s'a aflat întru mine nedreptate.

4Pentru ca gura mea să nu grăiască lucruri omeneşti,
de dragul cuvintelor de pe buzele Tale eu am păzit căi aspre.

5Întăreşte-mi paşii întru cărările Tale
pentru ca paşii mei să nu şovăie.

6Eu am strigat fiindcă Tu m'ai auzit, Dumnezeule;
pleacă-Ţi auzul spre mine şi ascultă-mi cuvintele!

7Minunate fă milele Tale,
Tu, Cel ce-i mântuieşti pe cei ce nădăjduiesc întru Tine,
îi mântuieşti de cei ce stau împotriva dreptei Tale.

8Păzeşte-mă ca pe lumina ochiului;
cu acoperământul aripilor Tale acoperă-mă

9de faţa necredincioşilor care mă necăjesc.

Duşmanii mi-au împresurat sufletul;

10în grăsimea lor s'au îngrădit,
gura lor a grăit trufie.

11Izgonitu-m'au acum şi m'au înconjurat,
ochii şi i-au pus asupră-mi ca să mă culce la pământ.

12Apucatu-m'au precum un leu gata de vânătoare,
ca un pui de leu ce locuieşte'n ascunzişuri.

13Scoală-Te, Doamne, ieşi-le înainte şi împiedică-i!
Izbăveşte-mi sufletul de cei necredincioşi,
cu sabia Ta, de vrăjmaşii mâinii Tale,

14Doamne, de cei puţini care'n viaţa lor
îşi iau partea acestei lumi,
cei ce din cămările (Literal: „din cele ascunse“ = din rezerve.) Tale şi-au umplut pântecele,
şi-au săturat fiii,
iar rămăşiţele le-au lăsat pe seama pruncilor lor.

15Iar eu întru dreptate mă voi arăta feţei Tale,
sătura-mă-voi când se va arăta slava Ta.

Psalmii 17 , Noua Traducere in Limba Romana

O rugăciune a lui David

Ascultă-mi, Doamne, cauza dreaptă,
    ia aminte la strigătul meu!
Pleacă-Ţi urechea la rugăciunea mea
    nerostită de buze înşelătoare!
Să iasă dinaintea Ta sentinţa dată mie!
    Ochii Tăi să vadă ceea ce este drept!

Dacă vei cerceta inima mea noaptea, când mă vizitezi,
    dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic,
        căci mi-am propus să nu păcătuiesc cu gura.
Cu privire la faptele omului,
    eu m-am ţinut departe de căile celor violenţi,
        după cuvântul buzelor Tale.
Paşii mei stau neclintiţi pe cărările Tale;
    astfel, picioarele nu mi se clatină.

Eu Te chem, căci îmi răspunzi, Dumnezeule!
    Pleacă-Ţi urechea spre mine şi ascultă-mi cuvântul!
Arată-Ţi marea îndurare, Tu, Care prin dreapta Ta,
    îi scapi de împotrivitorii lor pe cei ce caută adăpost.
Păzeşte-mă ca pe lumina ochilor,
    ascunde-mă la umbra aripilor Tale
de cei nelegiuiţi, care vor să mă spulbere,
    de duşmanii mei de moarte, care mă împresoară.

10 Ei sunt plini de grăsime;
    gurile lor vorbesc cu aroganţă.
11 Acum se ţin de paşii mei, mă înconjoară,
    mă pândesc ca să mă doboare la pământ.
12 Parcă ar fi un leu care tânjeşte să sfâşie,
    un pui de leu care aşteaptă în desiş.

13 Ridică-Te, Doamne, înfruntă-l şi trânteşte-l!
    Scapă-mă de cel rău cu sabia Ta!
14 Scapă-mă Doamne, cu mâna Ta, de astfel de oameni,
    de oamenii acestei lumi care-şi au partea în viaţa aceasta!
Tu le umpli pântecele cu bunătăţile Tale, fiii lor se satură
    şi păstrează ce rămâne pentru copiii lor.
15 Eu însă, în nevinovăţia mea, voi vedea faţa Ta!
    Când mă voi trezi mă voi sătura de chipul Tău.

Psalmii cap.17 este rugaciunea celui neprihanit (David) adresata Domnului pentru a fi ajutat in fata impotrivitorilor , persecutorilor

- in aceasta rugaciunea autorul in prima parte isi declara nevinovatia , apoi isi marturiseste increderea in protectia lui Dumnezeu , dupa care prezinta cum era asaltat de dusmani, si ca urmare face un apel la pedeapsa divina, incheind cu o marturie de incredere in partasia cu Domnul

(articol neterminat , urmeaza sa-l continui)

Read more…

Psalmii cap. 16

Psalmul 16 , Traducerea Dumitru Cornilescu   (aranjamentul textului imi apartine)

O cântare a lui David.

Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred.

Eu zic Domnului: „Tu eşti Domnul meu, Tu eşti singura mea fericire !”

Sfinţii care sunt în ţară, oamenii evlavioşi, sunt toată plăcerea mea.

Idolii se înmulţesc, oamenii aleargă după dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge şi nu pun numele lor pe buzele mele.

Domnul este partea mea de moştenire şi paharul meu, Tu îmi îndrepţi sorţul meu. O moştenire plăcută mi-a căzut la sorţi, o frumoasă moşie mi-a fost dată.

Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuieşte, căci până şi noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se înveseleşte, şi trupul mi se odihneşte în linişte. Căci nu vei lăsa sufletul meu în Locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta.

Psalmul 15 = 16 , Traducerea Bartolomeu Anania

Inscriptie pe stalp ; a lui David

1Păzeşte-mă, Doamne, că în Tine am nădăjduit.

2Zis-am Domnului: Domnul meu eşti Tu,
că bunurile mele nu-Ţi trebuie...

3Prin sfinţii care sunt pe pământul Său,
întru ei făcut-a Domnul minunate toate voile Sale.

4Înmulţitu-s'au slăbiciunile idolatrilor (nota explicativa : Textual: „slăbiciunile lor“; completare după Textul Ebraic.), de aceea s'au umplut de sârg (nota explicativa : Cu cât necredinciosul se simte mai slab, cu atât intră în panică şi se grăbeşte spre dezastru.).Cu adunările lor sângeroase (nota explicativa : Originalul sugerează libaţiile de sânge pe care le practicau închinătorii la idoli.) .  nu mă voi aduna,
numele lor pe buzele mele nu-l voi pomeni.

5Domnul este partea moştenirii mele şi a paharului meu;
Tu eşti Cel ce-mi pui la loc moştenirea.

6Partea mea mi-a căzut între cei puternici,
căci şi moştenirea mea puternică îmi este.

7Binecuvânta-voi pe Domnul Cel ce m'a înţelepţit,
întru aceasta până şi noaptea mă învaţă inima.

8Pe Domnul Îl vedeam pururea înaintea mea,
căci El îmi stă de-a dreapta, ca eu să nu mă clatin.

9De aceea inima mea s'a veselit
şi limba mea s'a bucurat;
chiar şi trupul meu se va sălăşlui întru nădejde,

10că nu-mi vei lăsa sufletul în iad,
nici îl vei da pe sfântul Tău să vadă stricăciune. (nota explicativa : Acest text din versetele 9 si 10  e foarte aproape de ideea învierii şi va duce inevitabil la ea. Dimensiunea lui profetică va fi subliniată de Apostolul Petru în prima sa cuvântare misionară(Fapte 3:26-27)  şi reluată mai târziu de marele Pavel (Fapte 13:35) )

.11Cunoscute mi-ai făcut căile vieţii;
cu faţa Ta, de veselie mă vei umple;
de-a dreapta Ta, eterne desfătări.

Psalmul 16 , Noua Traducere in Limba Romana

Un mihtam[a] al lui David

Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci la Tine caut adăpost!
    Eu zic Domnului: „Tu eşti Stăpânul meu;
        nu am nimic bun decât pe Tine!“

Sfinţii care sunt în ţară,
    ei sunt cei măreţi în care-mi găsesc toată plăcerea.[b]
Durerile celor ce aleargă după idoli se înmulţesc;
    eu însă nu aduc ca ei jertfe de băutură din sânge
        şi nici nu pun numele idolilor lor pe buzele mele.

Doamne, Tu eşti partea mea de moştenire şi cupa mea!
    Tu eşti Cel Care îmi apuci sorţul[c]!
Plăcute moşii mi-au căzut la sorţi!
    Într-adevăr, frumoasă moştenire mi-a fost dată!

Îl voi binecuvânta pe Domnul Care mă sfătuieşte!
    Până şi noaptea îmi dă îndemnuri inima!
Îl pun pe Domnul neîncetat înaintea mea,
    căci El este la dreapta mea ca să nu mă clatin!

De aceea, mi se bucură inima şi mi se înveseleşte sufletul[d]!
    Mai mult, trupul meu va locui în siguranţă,
10 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa Morţilor
    şi nu vei îngădui ca sfântul Tău[e] să vadă putrezirea.
11 Mi-ai făcut cunoscută cărarea vieţii …
    În prezenţa Ta este belşug de bucurie,
        la dreapta Ta sunt desfătări veşnice![f]

Footnotes:

 1. Psalmii 16:1 Titlu. Probabil un termen literar sau muzical, având un sens nesigur
 2. Psalmii 16:3 Sau: Cât despre preoţii păgâni care sunt în ţară / şi cei mari în care toţi îşi găsesc plăcerea:
 3. Psalmii 16:5 Sau: Care îmi asiguri viitorul; psalmistul Îl vede pe Dumnezeu ca fiind Cel Care aruncă sorţul pentru el (metodă folosită în acele vremuri pentru împărţirea pământului), lucru care-l asigură că partea lui va fi una foarte bună (vezi v. 6)
 4. Psalmii 16:9 Lit: slava mea; LXX: limba
 5. Psalmii 16:10 Ebr.: hasid, înrudit cu hesed (vezi nota de la 5:7); sau: credinciosul Tău
 6. Psalmii 16:11 Sau: Tu-mi vei arăta cărarea vieţii, / bucuriile nespuse din prezenţa Ta / şi desfătările veşnice de la dreapta Ta

Psalmul 16 este o cerere de protectie in fata inmultirii idolatriei , si, o declaratie a autorului ca Domnul este partea lui de mostenire ,

- acest psalm e privit diferit de analistii teologici,

a)unii cauta sa dea textului o conotatie mesianica legand acest psalm de predica lui Petru din Fapte 2:22-32, si predica lui Pavel din Fapte 13:32-37,

b)altii au interpretat psalmul considerandu-l o rugaciune a lui Cristos ,

c)altii ca fiind o prevestire a invierii lui Cristos si a glorificarii Lui la dreapta Tatalui, Cristos prin Moartea Lui primind de la Tatal ca mostenire imparatia acelora pe care i-a dobandit prin rascumpararea savarsita de El,

d)altii , considera ca acest psalm este vocea Bisericii intrepatruzandu-se cu vocea lui Cristos

e) bisericile traditionale propun acest psalm pentru cei ce vor sa devina preoti, aceia care raspund chemarii divine la slujire

f) altii interpreteaza ca acest psalm ar fi un cantec al Israelului care era multumit prin obtinerea Tarii promise, Canaanul, promitand ramanerea langa Domnul desi natiunile inonjuratoare apeleaza la dumnezeii lor pagani

- in acest psalm putem observa marturisirea de credinta a autorului, fericirea pentru situatia dobandita, increderea in Dumnezeu in fata mortii, si calea vietii ,

- efectiv comparand textul cu perioada vietii lui David , cu greu am putea gasi o perioada din acea vreme in care idolatria sa fi urcat pe culmile descrise de autor, fapt care face sa nu existe o totala incredere ca a fost scris de David ,

- practic in acest psalm il vedem pe autor disperat pentru cresterea increderii a tot mai multora in idoli, si marturisirea lui ca el va continua sa ramana langa Domnul, si arata ce motive are,

- Trecand peste numeroasele interpretari a acestui psalm, el ne deschide orizontul spre unele teme de rugaciune :

a) sa multumim Domnului ca ne-a smuls din necredinta , din lumea idolatra si ne-a mantuit 

b) sa cerem Domnului ca sa ne pazeasca de a nu fi atrasi in idolatrie , ca sa nu ne clatinam

c) sa cerem Domnului ca dorinta de partasie frateasca sa creasca intre credinciosi

d) sa multumim Domnului ca ne vorbeste si ne indeamna

e) sa cerem Domnului ca toti credinciosii sa doreasca sa-L aibe necurmat pe Domnul inaintea lor

f) sa cerem Domnului ca in orice moment sa ne arate calea Lui

g).....

Read more…

Psalmii cap. 15

Psalmul 15 , Traducerea Dumitru Cornilescu   (aranjamentul textului imi apartin)

Un psalm al lui David.

Doamne, cine va locui în cortul Tău ?

Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt ?

– Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu şi spune adevărul din inimă. Acela nu cleveteşte cu limba lui, nu face rău semenului său şi nu aruncă ocara asupra aproapelui său. El priveşte cu dispreţ pe cel vrednic de dispreţuit, dar cinsteşte pe cei ce se tem de Domnul. El nu-şi ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-şi dă banii cu dobândă şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.

Cel ce se poartă aşa, nu se clatină niciodată.

Psalmul 14 = 15 , Traducerea Bartolomeu Anania

 Un psalm a lui David

1Doamne, cine va locui în locaşul Tău
şi cine se va sălăşlui în muntele Tău cel sfânt? (nota explicativa : „locaşul“: literal, „cortul“, cu trimitere la vechiul „cort al mărturiei“, care era templul ambulant al poporului lui Israel. „Muntele Tău cel sfânt“ = Sionul, înălţimea pe care se afla templul de la Ierusalim. Primul e legat de verbul „a locui“ (temporar); celui de al doilea îi este asociat verbul „a se sălăşlui“ (a locui permanent). În perspectiva creştinului, din prima categorie fac parte cei ce se află în Biserica luptătoare, de pe pământ, în care statornicia e relativă şi pot exista căderi; în cea de a doua se încadrează cei ce ajung în Biserica triumfătoare, din ceruri, unde totul devine permanent şi statornic (Fer. Ieronim).)

2Cel ce umblă fără prihană şi face dreptate,
cel ce are adevărul în inima sa,

3cel ce cu limba lui n'a grăit vicleşuguri,
nici nu i-a făcut rău aproapelui său
şi ocară n'a rostit împotriva celor de lângă el.

4Dispreţuit e'n ochii săi cel ce face răul,
dar el îi slăveşte pe cei ce se tem de Domnul,
el, cel ce i se jură aproapelui său şi nu se dezice,

5el, cel ce nu şi-a dat argintul cu camătă
şi mită n'a primit împotriva celor nevinovaţi.
Cel ce face acestea nu se va clătina în veac.

Psalmul 15, Noua Traducere in Limba Romana

Un psalm al lui David

Doamne, cine poate sălăşlui în cortul Tău?
    Cine poate locui pe muntele Tău cel sfânt?

Cel ce umblă în integritate;
    cel ce face dreptate;
cel ce spune adevărul din inimă
    şi nu bârfeşte cu limba lui;
cel ce nu-i face rău prietenului său
    şi nu aruncă insulte asupra semenului său;
cel ce dispreţuieşte pe cel vrednic de dispreţ,
    dar cinsteşte pe cei ce se tem de Domnul;
cel ce nu-şi ia vorba înapoi
    chiar dacă a jurat spre paguba lui;
cel ce nu-şi dă argintul cu dobândă
    şi nici nu acceptă daruri ca să-l nedreptăţească pe cel nevinovat.

Cel ce face aşa
    nu se va clătina niciodată!

Psalmii 10 la 15 sunt o serie de psalmi de meditatie si didactici, fiind raspunsul la unele intrebari pe care si le pun credinciosii , in acest psalm vedem ca autorul medita la "Cortul Domnului", la " Muntele cel sfant al Domnului ", si didactic ne arata conditiile necesare pentru a locui acolo , si conditia pentru a nu ne clatina vreodata pe cale

acest psalm a fost folosit in pregatirea pentru celebrarea liturgica , era necesar pentru pregatirea de intrare in Templu , era necesara o purificare, o implinire a conditiilor necesare intrarii in Templu

acest psalm era folosit in special de pelerini, grupul de pelerini ajunsi la Templu intreba care sunt conditiile de intrare in Templu, iar preotii raspundeau

In Vechiul Testament "Cortul Domnului" reprezenta locul prezentei lui Dumnezeu , iar "Muntele cel sfant al Domnului " reprezenta locul unde prezenta Domnului avea stabilita "locuinta" si unde se manifesta , prefigurarile din Vechiul Tesament sunt inlocuite de realitatea actuala a vremurilor Nou Testamentale , astfel stim ca acum "trupurile" noastre sunt "Templul lui Dumnezeu "(1Corinteni 3:16), astfel Biserica lui Cristos care e formata din credinciosi este in prezent "Muntele cel sfant" , deaceea pentru a locui in Cortul Domnului, a locui pe Muntele cel sfant al Domnului, pentru a face parte din Biserica a lui Cristos , care este Templul lui Dumnezeu , cladirea bine inchegata , zidita pe temelia apostolilor si a prorocilor , piatra din capul unghiului fiind Cristos (Efeseni 2:11-22) e necesar indeplinrea conditiilor expuse in versetele 2-5 din acest psalm , iar facand parte din acest Templu, (Biserica) actual, vom avea parte si de participarea la vesnicie

- astfel acest psalm ne indeamna la o analiza personala vietii noastre , a conduitei personale , a normelor fundamentale de etica, sociologie si drept de a intra in Templul Domnului , fapt care de deshide orizontul spre cateva motive de rugaciune :

a) sa multumim Domnului ca prin acest psalm ne starneste dorinta sa cautam a indeplini conditiile necesare locuirii impreuna cu El

b)sa multumim Domnului ca prin acest psalm ni se arata ce trebuie sa facem pentru a nu ne clatina vreodata

c) sa ne autocercetam si sa ne rugam Domnului ca sa ne ierte daca cumva pana acum nu am umblat in neprihanire totala, daca nu am facut voia Lui, daca nu intotdeauna am avut curajul sa spunem adevarul din inima , daca am clevetit, daca am facut rau cuiva, daca am batjocorit pe cineva, daca nu am cinstit pe cine se teme de Domnul, daca ne-am incalcat cele spuse, daca am profitat de lipsurile altora , etc

d) sa cerem Domnului putere sa indeplinim conditiile date prin acest psalm

e) sa ne rugam ca El sa lumineze pe fiecare om ca sa intelega necesitatea indeplinirii acestor conditii

f).....

Read more…

Psalmii cap. 14

Psalmul 14 , Traducerea Dumitru Cornilescu   (aranjamentul textului imi apartine)

Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.

Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!”

S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este niciunul care să facă binele.

Domnul Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere şi care să caute pe Dumnezeu. Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au dovedit nişte netrebnici; nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Şi-au pierdut mintea toţi cei ce săvârşesc fărădelegea, de mănâncă pe poporul Meu cum mănâncă pâinea, şi nu cheamă pe Domnul ?

Ei vor tremura de spaimă, când Se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit. Râdeţi voi de nădejdea celui nenorocit…, dar scăparea lui este Domnul.

O ! de ar porni din Sion izbăvirea lui Israel !… Când va întoarce Domnul înapoi pe prinşii de război ai poporului Său, Iacov se va înveseli, şi Israel se va bucura.

Psalmul 13 = 14 , Traducerea Bartolomeu Anania

Pentru sfarsit ; un psalm al lui David

1Zis-a cel nebun întru inima sa: „Nu este Dumnezeu!“ (nota explicativa : Sf. Ioan Damaschin demonstrează că tăgăduirea existenţei lui Dumnezeu se opune gândirii logice. Ca atare, numai un nebun Îl poate nega pe Dumnezeu.)Stricaţi au devenit şi urâţi s'au făcut în căile lor (nota explicativa : „căile lor“ = modul lor de viaţă, felul lor de a lucra.), nu-i nimeni care să facă binele, nu, nici măcar unul nu este (nota explicativa : Hiperbolă cu trimitere la Facerea 6:5,12  text pe care Pavel îl va exploata teologic, asociindu-i altele asemănătoare, în Romani 3:9-20) 

2Din cer S'a aplecat Domnul spre fiii oamenilor
să vadă dacă este cineva care'nţelege sau care-L urmează pe Dumnezeu.

3Toţi s'au abătut, împreună netrebnici s'au făcut,
nu-i nimeni care să facă binele, nu, nici măcar unul nu este !

4Oare nici unul din cei ce lucrează fărădelegea nu va ajunge la cunoaştere ?
Cei ce-l mănâncă pe poporul Meu, aşa cum mănâncă pâine, nu L-au chemat pe Domnul.

5Cu frică s'au temut acolo unde nu era frică,
fiindcă Dumnezeu este în neamul drepţilor.

6Sfatul săracului l-aţi ruşinat,
dar Domnul este nădejdea lui.

7Cine va da din Sion mântuirea lui Israel?
Când Domnul va întoarce robia poporului Său,
atunci se va bucura Iacob şi se va veseli Israel.

Psalmul 14 , Noua Traducere in Limba Romana

Pentru dirijor. Al lui David.

Nebunul[a] zice în inima lui:
    „Nu este Dumnezeu!“
S-au pervertit oamenii, săvârşesc fapte îngrozitoare;
    nu mai există nici unul care să facă binele.

Domnul Îşi pleacă privirea din ceruri
    peste fiii oamenilor,
ca să vadă dacă există vreunul care să aibă pricepere,
    vreunul care să-L caute pe Dumnezeu.
Toţi s-au rătăcit,
    cu toţii au devenit corupţi!
Nu mai există nici unul care să facă binele,
    nici unul măcar!

Oare n-au minte cei ce săvârşesc nelegiuirea,
    cei ce-mi mănâncă poporul ca pe pâine
        şi nu-L cheamă pe Domnul?
Chiar acolo unde sunt îi va apuca groaza,
    căci Dumnezeu este cu neamul celor drepţi.
Râdeţi voi de planul celui sărman,
    dar Domnul este adăpostul lui!
O, de ar veni din Sion izbăvirea lui Israel?
    Când Domnul va aduce înapoi captivii poporului Său,[b]
să se înveselească Iacov
    şi să se bucure Israel!

Footnotes:

 1. Psalmii 14:1 Termenul ebraic se referă la o deficienţă morală, nu una psihică
 2. Psalmii 14:7 Sau: Când Domnul restabileşte bunostarea poporului Său

- un psalm care ne arata starea omenirii care-L neaga pe Dumnezeu , nebunia celor fara de Dumnezeu

primul verset este o lamentatie a autorului, iar versetele 2 la 6 ne arata judecata , ultimul verset ne arata dorinta arzatoare a autorului

- pentru a intelege acest psalm este foarte important sa intelegem ultimul verset , "O ! de ar porni din Sion izbăvirea lui Israel !… Când va întoarce Domnul înapoi pe prinşii de război ai poporului Său, Iacov se va înveseli, şi Israel se va bucura." , deoarece exista tendinta de a se considera acest psalm ca fiind unul profetic, ca ar arata starea omenirii de dinaintea judecatii finale, trecandu-se cu vederea ca in ultimul verset se vorbeste de Israel, de urmasii lui Iacov , si nu despre Biserica sau urmasii lui Avraam, cand e vorba de Iacov e vorba clar ca este amintit doar natiunea lui,  daca ar fi vorba de Avraam altfel ar putea sta situatia, astfel nu e valabila ideea ca Biserica sunt "prinsii de razboi"

- "prinsii de razboi" ne arata ca inainte de a scrie David acest psalm a avut loc un razboi, in care Israelul a avut de suferit , unii ajungand prizonieri, in mana unor pagani, in mana unor oameni care nu credeau in Dumnezeul lui Israel, iar autorul e dornic sa aibe loc o izbavire a acestori "prinsi de razboi", o izbavire care sa vina din Sion, din partea Domnului, astfel "nebunul" de care aminteste David , sunt statele cu care se afla in razboi, care-si bateau joc de poporul care credea in Dumnezeu , iar versetele 2 la 6 , sunt o revelatie ca raspuns la ce dorinta avea David, care are o viziune in care Dumnezeu privea peste omenire , care vedea atacurile acelor state potrivnice Israelului, si intrezarea victoria prin interventia Domnului care personal va lupta cu "neamurile", agresorii, si batjocura, rasul lor se va termina , cand Domnul va aduce izbavire

acest psalm ne deschide orizontul spre cateva motive de rugaciune :

- sa ne rugam pentru "prinsii de razboi" ,a celor care in urma luptelor spirituale au fost infranti de ispititor

- sa ne rugam Domnului ca sa nu ne lase sa fim invinsi, asupriti de cel rau

- sa ne rugam Domnului ca sa ne constientizeze ca El vegheaza si sa-i multumim pentru aceasta

- sa ne rugam pentru necredinciosi ca Domnul sa se indure si sa-i lumineze

- sa ne rugam pentru cei prigoniti ca Domnul sa-i izbaveasca

- .....

Read more…

Psalmii cap. 13

Psalmul 13 :1-2 " Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când Îţi vei ascunde faţa de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji şi inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmaşul meu împotriva mea?"

- in aceste 4 intrebari pe care autorul le punea Domnului se poate vedea disperarea in care se afla, mai ales ca nu intelegea intarzierea raspunsului Domnului la ce dorea , o descurajare care apare frecvent oricui care asteapta raspunsul Domnului si timpul trece fara nici un rezultat

Psalmul 13:3-4  " Priveşte, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu! Dă lumină ochilor mei, ca să n-adorm somnul morţii, ca să nu zică vrăjmaşul meu: „L-am biruit!” Şi să nu se bucure potrivnicii mei, când mă clatin."

- in aceste versete aflam cererea propriu-zisa a autorului , cu accent pe "ma clatin" , deci, autorul era constient de efectul nefast cand se clatina , respectiv pericolul mortii spirituale, si astfel bucuria vrajmasilor

- problema cu lipsa de statornicie in credinta , e motivul principal al temei de rugaciune din acest psalm, deaceea trebuie sa fim constienti de pericolele in care ne putem afla cand ne clatinam in credinta , trebuie sa fim atenti cu cei care se clatina si sa ne grabim sa ne rugam pentru acele persoane, ca sa doreasca sa iasa din acea stare de lipsa de statornicie in credinta , sa actioneze cum a facut autorul si atunci vom putea si vor putea sa spuna cum a spus autorul in Psalmul 13:5-6 " Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii Tale: cânt Domnului, căci mi-a făcut bine!"

(articol neterminat)

Read more…

Psalmii cap. 12

Psalmul 12 , Traducerea Dumitru Cornilescu   (aranjamentul textului imi apartine)

Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe harpa cu opt corzi. Un psalm al lui David.

"Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioşi, pier credincioşii dintre fiii oamenilor.

Oamenii îşi spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri linguşitoare, vorbesc cu inimă prefăcută.Nimicească Domnul toate buzele linguşitoare, limba care vorbeşte cu trufie, pe cei ce zic: „Suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi: cine ar putea să fie stăpân peste noi?”

Pentru că cei nenorociţi sunt asupriţi şi pentru că săracii gem, acum”, zice Domnul, „Mă scol şi aduc mântuire celor obijduiţi.” Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ şi curăţat de şapte ori. Tu, Doamne, îi vei păzi şi-i vei apăra de neamul acesta pe vecie. Pretutindeni mişună cei răi, când domneşte ticăloşia printre fiii oamenilor."

Psalmul 11 = 12 , Traducerea Bartolomeu Anania

Pentru sfarsit : un psalm al lui David pentru Octava

1Mântuieşte-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, (nota explicativa : Înţelesul versetului: De vreme ce în lume nu mai sunt oameni pe care să te poţi rezema, mântuirea (scăparea) nu poate veni decât de la Domnul.)că s'au împuţinat adevărurile de la fiii oamenilor.

2Deşertăciuni (nota explicativa : = lucruri deşarte, trecătoare, fără conţinut.) a grăit fiecare către aproapele său,
buze viclene are în inimă, în inimă grăit-a ce e rău.

3Domnul va nimici toate buzele viclene
şi limba cea plină de trufie,

4pe cei ce au zis: „Cu limba noastră ne vom slăvi,
buzele noastre sunt ale noastre;
cine e domn peste noi?“

5„Pentru necazul săracilor
şi pentru suspinul sărmanilor
acum mă voi scula, zice Domnul,
îi voi aşeza în mântuire, întru aceasta Eu voi vorbi deschis“.

6Cuvintele Domnului, cuvinte curate,
argint lămurit în foc, cercat în pământ,(nota explicativa : Se pare că e vorba de argintul purificat într'un cuptor săpat în pământ sau cu pereţi de cărămidă. Oricum: cuvintele Domnului, odată ajunse la noi, sunt libere de orice impuritate.)de şapte ori trecut prin curăţire.

7Tu, Doamne, ne vei păzi
şi ne vei feri de neamul acesta în veac.

8Necredincioşii umblă'mprejur;
după măsura înălţimii Tale i-ai preţuit pe fiii oamenilor.

Psalmul 12 , Noua Traducere in Limba Romana

Pentru dirijor. De cântat în şeminit[a]. Un psalm al lui David.

Vino în ajutor, Doamne, căci se duc cei evlavioşi[b]
    şi pier cei credincioşi dintre fiii oamenilor!
În zadar se linguşesc unul pe altul
    şi vorbesc de la inimă la inimă.

Nimicească Domnul buzele linguşitoare
    şi limba lăudăroasă,
pe cei care zic: „Cu limba noastră vom reuşi;
    suntem stăpânii buzelor noastre! Cine poate stăpâni peste noi?“

„Din pricina violenţei faţă de cel sărman şi a strigătelor celui nevoiaş,
    chiar acum Mă voi ridica, zice Domnul,
        şi-i voi mântui de prigonitorul lor.“
Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate,
    ca argintul purificat într-un cuptor de pământ,
        rafinat de şapte ori.

Tu, Doamne, ne vei păzi,
    Tu ne vei păzi în veci de asemenea oameni[c].
Cei răi mişună peste tot,
    când ticăloşia este înălţată printre fiii oamenilor.

Footnotes:

 1. Psalmii 12:1 Titlu. Vezi nota de la titlul Ps. 6
 2. Psalmii 12:1 Vezi nota de la 4:3
 3. Psalmii 12:7 Sau: de o asemenea generaţie

- acest psalm este o cerere de ajutor de la Domnul deoarece necredinta si rautatea se inmulteste si ne arata hotararea Domnului de a ajuta pe cei asupriti si saraci , o rugaciune impotriva clevetitorilor

- decadenta generala cauzata de minciuna care se raspandeste in cercurile influente si din aceasta cauza cei mai multi au de suferit , face ca psalmul sa poata fi considerat si o lamentatie nationala pornita de cei credinciosi, fiind un act de acuza impotriva unei structuri sociale corupte , nedreapta,

astfel primele 4 versete sunt o descriere a societatii din timpul autorului, in care aroganta, clevetirea era redominanta , versetul 5 este raspunsul Domnului la cererea autorului, iar ultimele 3 versete sunt cuvintele autorului ca urmare a raspunsului Domnului,

rugaciunea psalmistului trebuie sa ne motiveze sa ne rugam pentru societatea in care traim, care e izbitor de asemanatoare , pe zi ce trece sunt tot mai putini credinciosi, se inmultesc minciunile, clevetirile, lingusirile, prefacatoria , tot mai multi se buzuiesc pe cat de priceputi sunt sa manipuleze oamenii, si uita promisiunile Domnului pentru cei neajutorati,

( articol doar inceput , urmeaza sa-l continui)

Read more…